Vuorovaikutteinen lukeminen

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa lapsi nähdään aktiivisena toimijana passiivisen vastaanottajan sijaan. Myös osallisuus sekä sen lisääminen ja tukeminen on tärkeää. Osallisuus on enemmän kuin vain osallistumista. Se on mahdollisuutta vaikuttaa ja tuoda esille itselleen tärkeitä asioita. Vuorovaikutteinen lukeminen on lasta osallistavaa lukemista.

Vuorovaikutus on yhteistoiminnallinen tapahtuma, jossa tuoteaan tietoa yhdessä. Vuorovaikutteisen lukemisen hetkessä kertomuksen tapahtumista keskustellaan lasten kanssa.(1)

"On havaittu, että kertomusten ääneen lukeminen ja niistä keskusteleminen kehittävät lapsen tietoisuutta kirjoitetun ja puhutun kielen yhteydestä toisiinsa. Lisäksi kertomusten vuorovaikutteinen ääneen lukeminen tukee kuullun ja luetun ymmärtämistä sekä muita kielellisiä taitoja.

Ennen kertomuksen kuuntelua ennakoidaan tulevaa kertomusta esimerkiksi omien kokemusten, otsikon tai kuvien perusteella.

Lukemisen aikana pysähdytään välillä pohtimaan, mitä on tapahtunut ja ennakoidaan, mitä seuraavaksi voisi tapahtua.

Kertomuksen lopuksi kerrataan keskeiset tapahtumat, pohditaan henkilöitä, syitä ja seurauksia ja verrataan tapahtumia omaan elämään."(2)

Lähteet:

1: Toriseva & Vanhatalo, 2018: Vuorovaikutteinen lukeminen lastentarhanopettajien ja varhaiserityisopettajien ohjaamissa saturyhmissä, pro gradu, Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos, Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö, 2018.

2: (https://lukusilta.fi/luetun-ymmartamisen-opettaminen-kuullun-ymmartaminen/)