Nyhetsbrev #Uuttakoulua 8/2020

14.08.2020

När sommaren går mot sitt slut, återvänder man till jobb och skolor. Förhoppningsvis har ni fått vila ut er, ladda batterierna och tillbringa tid med era nära. Begränsningarna och att de uppluckrats har inverkat på sommaren och kommer också att inverka på inkommande höst och läsår. Vi vet inte hur läsåret kommer att bli. Skolorna förväntas ha beredskap för förändring, flexibilitet, känslighet för att upptäcka problem och ge stöd. Elever och personal måste erbjudas en trygg arbetsmiljö. I princip kommer undervisningen att ske som närundervisning men enligt Utbildningsstyrelsens anvisningar kan man lokalt övergå till exceptionella undervisningsarrangemang om coronasituationen så kräver. Undervisningsorganisatörerna ger riktlinjer för övergången till exceptionella undervisningsarrangemang och om distansbaserad undervisning, stöd för inlärning, tjänster och förmåner. (https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-jarjestaminen-182020-alkaen)

Den osäkra situationen inverkar också på #Uuttakoulua-projektets verksamhet. Användningstiden av de medel som tilldelas kommunerna har förlängts till och med den 15.11.2020 och möjligheterna att använda finansieringen har utvidgats till att omfatta inköp av utbildningstjänster med anknytning till projektets teman. Nu lönar det sig att använda anslaget avsett för vikarier genom att lösgöra lärare från undervisningsarbete till planerings- och utvecklingsarbete och för att dela på kunskap så långt det är möjligt.

Senast den 30.11.2020 kommer vi att behöva av kommunerna finansiella rapporter, huvudboksutdrag och sammanfattning över hur självfinansieringen genomförs och insamlas.  På den finansiella rapporten ska kostnaderna specificeras enligt angivna klassificeringar (ersättning för vikarier, material, resekostnader och köp av tjänster).

#Uuttakoulua-projektet anordnar workshoppar för utvecklingsteamen i Lojo den 9.9 och 4.11 kl. 9-15 och i Tusby i Kellokosken koulu den 10.9 och 5.11 kl. 9-15 och för ledningsgrupper den 8.9 och 3.11 kl. 9-15 i Kellokosken koulu i Tusby. Syftet med workshopparna är att främja utvecklings- och ledningsgruppsarbete och gruppernas utvecklingsuppgifter i #Uuttakoulua-projektets nätverk. Anmälningen är gruppspecifik och fortsätter fram till den 28.8 från länkarna

utvecklingsgrupper: https://forms.gle/7qyDjtyeiFiypLFW6 
ledningsgrupper: https://forms.gle/Pz6hGjmqt93H4mdv7

Projektboken Tehdään yhdessä #Uuttakoulua/ Vi gör tillsammans en ny skola har skickats till varje skola i de kommuner som deltar i projektet och boken kan läsas elektroniskt https://ejulkaisu.grano.fi/grano/tehdaanyhdessauuttakoulua. Boken kommer också att delas ut på höstens evenemang. Boken innehåller artiklar relaterade till projektets teman från projektföreläsare, utbildare, partners och utvecklare.

Kunskapsfestivalen Tehdään yhdessä #Uuttakoulua -Vi gör tillsammans en ny skola den 16.9, som riktar sig till #Uuttakoulua-projektets elever förflyttas från Billnäs bruk i Raseborg till Heureka i Vanda den 16.9 kl. 9-14. På grund av säkerhetsbegränsningar har programmet ändrats något. Elevkårer och deras handledande lärare har utvalts som målgrupp. Om de nuvarande restriktionerna kvarstår ryms det 7 personer per kommun i utrymmet så att säkerhetsavstånden följs. Temat är elevers medverkan i att utveckla skolan genom styrkor. Eleverna och de handledande lärarna för elevkårsstyrelserna vägledarlärare får planera att utveckla den egna skolans styrkor. Vid behov kan evenemanget också genomföras på distans. Projektet bjuder på frukost och lunch på Vetenskapsrestaurangen. Anmälningar via kommuncoacherna före den 28.8.

Avslutningen Iloista #Uuttakoulua -Kehittämisen satoa på #Uuttakoulua-projektet hålls i Heureka i Vanda den 28.10. Alla som jobbar inom undervisnings- och utbildningsbranschen är välkomna att delta. Evenemanget kommer att samla in resultat från projektet som handlar om hur man fäster sig vid skolan, intressentgruppers och elevers delaktighet, positiv fostran och systemisk utveckling. Talare på evenemanget år projektets föreläsare, samarbetspartners och skolpersonal som tagit del i utvecklingsarbetet.

På alla evenemang och tillställningar följer vi de gällande säkerhetsföreskrifterna.

#Uuttakoulua-projektet driver ett flertal forskningar. Delårsrapporten från Helsingfors universitets centrum för utbildningsevaluering (HEA) om lärares och rektorers uppfattning om skolledning, ledningssystem och skolans utvecklingsarbete finns i sin helhet som bilaga och en sammanfattning finns på webbplatsen https://www.uuttakoulua.fi/tiedotepalsta/show.tmpl?id=7242&sivu_id=9058. I september kommer datainsamling till den här konsekvensanalysen att fortsätta och slutrapporten publiceras i januari 2021.
HEA har också genomfört en studie om distansundervisningens framgångar och insikter i samarbete med Tammerfors universitet. De första resultaten kommer att vara klara i augusti och en mer omfattande sammanställning i september. Dessutom genomförs en konsekvensanalys om positiv pedagogik och två studeranden skriver pro gradu avhandlingar med anknytning till #Uuttakoulua-projektet.

Läsåret 2020-2021 kommer säkert att bli intressant och givande. Låt oss investera i välbefinnande; i möten, uppmuntran och stöd. Låt oss sträva till att ge varje elev möjligheter att avancera i sitt eget liv. Jag önskar er krafter i denna exceptionella situation, men också arbetsglädje över att utveckla inlärning och utbildning.

Trevligt läsår 2020-2021!

Med samarbetshälsningar,

Heidi  Zopf
projektledare
projektet #Uuttakoulua

Tillbaka