Att designa en verksamhetskultur för lärande och ökat välbefinnande

Design som arbetssätt är ännu relativt nytt inom utbildningssektorn, men internationell forskning har redan bevisat att design erbjuder metoder för att utveckla arbetssätt för lärande och lärandemiljöer. Deltagande användarcentrerad design bygger på människocentrerad design, som utgår från de kommande användarnas behov och önskemål i utvecklingsprocessen av nya produkter och fenomen. Det är centralt att ta med olika användargrupper i utvecklingsarbetet, eftersom detta säkerställer att alla slutanvändare har nytta av de lösningar som nåtts. Detta gör att de olika parterna känner sig mera delaktiga och hörda, och dessutom kommer alla de medverkandes kunnande till nytta i utvecklingsarbetet. Det finns flera olika tolkningar av vem som är slutanvändaren av tjänster för lärande. I #Uuttakoulua- projektet är tjänstens slutanvändare barn och ungdomar, deras föräldrar och lärarna som arbetar med dem varje dag.

Att utveckla en verksamhetskultur för lärande och ökat välbefinnande bidrar å ena sidan till att förnya det dagliga livet på skolan. Å andra sidan innebär det också ett medvetet utvecklande av lärandegemenskapen och lärandemiljön. Att delta i designarbete stärker deltagarnas förmåga att förnya sig, och samplanering är ett sätt att utveckla yrkesskickligheten även i utbildningssektorn.

Inom #Uuttakoulua-projektet genomförde vi tre utvecklingsprogram som bygde på tjänstedesign. Vi arbetade enligt ett designorienterat koncept, allt från att definiera en planeringskontext och identifiera användarnas behov, formulera en utvecklingsfråga, komma med idéer till lösningar och prova ut det nya i praktiken, till att slutligen reflektera över erfarenheter. De försök som gjorts i utvecklingsprogrammen komde att presenteras i projektets egna informationskanaler under projektets gång.