Systemisk utveckling

Förändring av verksamhetskulturen kräver en gemensamt delad situationsbild och systemiskt förändringsarbete.

En lyckad förändring uppstår genom att förstå hur olika saker påverkar varandra i skolans vardag. Förståelse formas tillsammans med de människor (elever, personal, vårdnadshavare, samarbetspartners) vars verksamhet och liv kommer förändras. Ändringen implementeras med tester som genomförs i vardagen och vilka tillsammans speglas i den formade situationsbilden. På så sätt skapas verkligt viktiga effekter, som är inriktade på en jämlik grundskola och i ett bredare perspektiv på ett mänskligt och ekologiskt hållbart liv.

På systemisk utvecling ökar förståelsen för ändringen av verksamhetskulturen, tillsammans skissas det egna utvecklingsarbetet och dess påverkan med hjälp av en systematisk karta, formas det egna utvecklingsarbetet i vardagliga test. Pä systemisk utvekling lär man av egna och andras genomförda test och deltagarna formar ett nätverk av jämförande inlärning.

Experterna i DialogiAkatemia och Synesis Oy ansvarade för #Uuttakoulua -coachingen i den här delen.

Mer information: www.dialogiakatemia.fi och www.synesis.fi