Forskningsprojekt som en del av utvecklingen av interaktiv verksamhetskultur och ledarskap

04.09.2019

Som en del av #Uuttakoulua-projektet genomför Centret för utbildningsevaluering HEA en studie som gäller Systemisk utveckling. Syftet med studien är att ta fram vetenskaplig information om de deltagande grundskolornas utvecklingsarbete och hur ledarskapet på skolorna organiseras (t.ex. ledningsgrupper). Forskarna är intresserade av bland annat processer som rör beslutsfattande och interaktion inom skolgemenskapen.

Forskningsmaterialet samlas in via ett elektroniskt frågeformulär i alla kommuner som är med i #Uuttakoulua -projektet. Alla lärare och rektorer i projektets grundskolor kommer att svara på enkäten.

Svaren kommer att behandlas fullständigt konfidentiellt och inga enskilda personer eller skolor kan identifieras i något skede av forskningsarbetet. Forskningsdata är skyddade och samlas in anonymt och utan personnummer. Uppgifter om kommuner och skolor kommer att behandlas i kodad form. Undersökningsmaterialet förvaras på Helsingfors universitets centrum för utbildningsevaluering. Projektets forskningsdata kan användas i examensarbeten och vetenskapliga publikationer. Deltagarnas identitet och detaljerade uppgifter om dem kommer inte att synas i publikationer, och behandlingen av dessa uppgifter styrs av dataskyddslagen och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Målet med studien är dels att utvärdera effekten av #Uuttakoulua-projektets ledningsgruppsutbildning, som baserar sig på systemisk utveckling, och dels att ta fram vetenskapligt värdefull information som stöd för projektet och för utvecklingsarbetet på skolorna. Den här studien bidrar till att synliggöra skolornas verksamhet och tillvägagångssätt, så att skolorna kan lära av varandra och kommunerna kan stöda sina skolor.

För att skolorna ska kunna utveckla hur de organiserar ledarskapet på skolan med stöd i forskning, är det viktigt att alla lärare och rektorer deltar i studien.

Välkommen med!

Du kan få mera information om forskningsprojektet av forskarna Raisa Ahtiainen och Lauri Heikonen på Centret för utbildningsevaluering HEA. 

Kontaktuppgifter:

Forskardoktor Raisa Ahtiainen, PD, speciallärare
raisa.ahtiainen@helsinki.fi

Doktorand Lauri Heikonen, PM, klasslärare
lauri.heikonen@helsinki.fi

Helsingfors universitets centrum för utbildningsevaluering (HEA)
Pedagogiska fakulteten
Helsingfors universitet

Tillbaka