Mångsidigt pedagogiskt ledarskap engagerar – forskning stöder utvecklingen av skolans verksamhetskultur i projektet #uuttakoulua

27.05.2019

En skolgemenskap som främjar lärarnas och elevernas lärande och välbefinnande, kräver mångsidigt och sakkunnigt pedagogiskt ledarskap. Det mångsidiga pedagogiska ledarskapet i skolorna ses som en interaktiv process som skapar gemenskap, gemensamma mål och delaktighet i beslutsfattningen. Då olika medlemmar i gemenskapen är engagerade i skolans mål och deltar i beslutsfattandet ur flera olika perspektiv, kan hela skolans kunskap och kapacitet utnyttjas bättre. Att öka och utnyttja gemenskapens och medlemmarnas kunskap är en del av det delaktiga och mångsidiga pedagogiska ledarskapet, som omfattar alla funktioner som stödjer lärande, välmående och genomförandet av läroplanen. I och med att vardagen i skolan är hektisk för den ledande personalen, betonas vikten av ett delat ledarskap. Det i sin tur kräver en färdig struktur.

Delat pedagogiskt ledarskap sker dels inom skolans olika ledningsstrukturer och dels inom verksamheten och interaktionen mellan olika grupper och aktörer. Ledningsgruppen är en ganska vanlig typ av ledningsstruktur i skolorna. Man vet dock ganska lite om ledningsgrupper eller motsvarande ledningsstrukturer inom skolan. Ledningsgruppens mål, medlemmar, urvalspraxis, roller och verksamhet varierar mellan skolorna. Till exempel är behovet för olika ledningsstrukturer mera avgörande i större skolor än i mindre skolor med några få lärare. Det har dessutom visat sig att genom att arbeta i ledningsgruppen, får lärarna en bättre helhetsbild av skolan och en positivare attityd gentemot utvecklingen av skolan.

Projektet #uuttakoulua erbjuder ledningsgrupperna coachning i systematisk utveckling. Tanken är att utveckla verksamheten utgående från skolans egen utgångspunkt, så att små, vardagliga förändringar kan leda till betydande och också oväntade resultat.

Helsingfors universitets centrum för utbildningsevaluering är med i projektet #uuttakoulua. Centrets uppgift är att producera forskningsinformation som stödjer utvecklingen av arbetet inom skolornas ledningsgrupper i de kommuner som är med i projektet. Syftet med studien är att granska skolornas ledningsstrukturer och verksamheten inom ledningsgrupperna. Man tittar på hur ledningsgrupperna bildas, vilka roller medlemmarna har samt på gruppens verksamhet och samspel, dels inom ledningsgruppen och dels mellan gruppen och hela skolan. Forskarna i centret för utbildningsevaluering är en del av den s.k. KAJO-gruppen, som är en forsknings- och utbildningsgrupp för ledarskap inom det pedagogiska området och undervisningssektorn vid Helsingfors universitets Pedagogiska fakultet. Därmed är Helsingfors universitets centrum för utbildningsevaluering med i flera forsknings-, utvecklings- och fortbildningsprojekt inom ledarskap i skolan: Osallistava pedagoginen johtajuus oppilaitoksessa (pedagogiskt och engagerande ledarskap inom läroanstalter), EduLeaders, Johda laadukkaammin – Johtamisosaamista lisäävä koulutus kasvatus- ja opetustoimen johtajille (ledarskapsutbildning för ledare inom det pedagogiska området och utbildningssektorn). Den kunskap och erfarenhet som dessa projekt medför kan utnyttjas då forskningen inom #uuttakoulua-projektet fortskrider.

 

Lauri Heikonen & Raisa Ahtiainen

Helsingfors universitets centrum för utbildningsevaluering

 

Tillbaka