Lasten ja nuorten tukeminen esi- ja perusopetuksessa

Lapsen tai nuoren tukeminen koulupolun eri vaiheissa

Tämän oppaan tarkoitus on esitellä lapsen tai nuoren tukemista koulupolun eri vaiheissa. Kuka tahansa lapsi tai nuori saattaa tarvita tukea jossain vaiheessa koulutaivaltaan, vaikka varsinaisia oppimisvaikeuksia ei hänellä olisikaan. Kaverisuhteet tai erilaiset perheen kohtaamat pulmatilanteet saattavat vaikuttaa lapsen tai nuoren esiopetuksessa olemiseen ja koulunkäyntiin.

Esi- ja perusopetuksen aikana lapselle ja nuorelle järjestetään pedagogista tukea perusopetuslain mukaisesti ja muuta tukea 1.8.2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti. Perusopetuslain mukaisesti järjestetty tuki tarkoittaa niin sanottua kolmiportaista tukea, joka on kuvattu tässä oppaassa. Kolmiportaisen tuen järjestämisestä vastaa opetustoimi. Tuen tarpeen arvioinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen kanssa, joka vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti järjestettävästä yksilökohtaisen oppilashuollon tarpeen arvioinnista, suunnittelusta ja toteutuksesta. Yksilökohtainen oppilashuolto on kuvattu tämän oppaan sivuilla 17-19.
 
Laituri kuvaa tuen vaiheissa etenemistä

Opetushenkilöstö osallistuu kasvun ja oppimisen tukemiseen oppaassa kuvatulla tavalla. Sekä kolmiportaisen tuen että oppilashuollon prosessit on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä opetus- ja oppilashuoltohenkilöstön kesken. Tällä on haluttu varmistaa se, että oppilas saa tarvitsemaansa tukea.
Toivomme, että kaikkien oppilaiden huoltajat tutustuvat tähän oppaaseen ja ottavat mieltä askarruttavat asiat puheeksi esiopetuksen, koulujen ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Luottamuksellisella kodin, esiopetuksen, koulun ja oppilashuollon yhteistyöllä saamme luotua hyvän perustan lapsen ja nuoren koulunkäynnille, kasvulle ja kehitykselle.

Tutustu oppaaseen klikkaamalla alla olevaa kannen kuvaa

Lasten ja nuorten tukeminen esi- ja perusopetuksessa -opas