Opinto-ohjaus ja opiskelutaidot

Valtakunnallinen pakollinen kurssi

OP1 Koulutus, työ ja tulevaisuus

Kolmelle vuodelle hajautetun kurssin tavoitteena on antaa lukio-opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvät keskeiset tiedot ja taidot. Kurssiin sisältyy oppitunteja, pienryhmäohjausta ja henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja sekä verkostoyhteistyötä. Kunkin vuosittaisen osion hyväksytysti suoritettuaan opiskelija saa kurssista suoritusmerkinnän S.

OP11 1. lukiovuosi

 • perehdyttäminen lukio-opintojen rakenteeseen, suunnitteluun ja seurantaan
 • ylioppilastutkinnon perusteet
 • itsetuntemuksen ja opiskelutaitojen kehittäminen
 • vastuullinen lukio-opiskelu
 • opintosuunnitelma: ainevalinnat lukiossa ja suhteessa tulevaisuuteen

OP12 2. lukiovuosi

 • suomen koulutusjärjestelmä ja kansainvälisiä esimerkkejä
 • perehtyminen jatko-opintojen vaihtoehtoihin, vaatimuksiin ja hakuperiaatteisiin
 • opintosuunnitelman tarkentaminen: ylioppilastutkinnon sisältö ja hajauttaminen

OP13 3. lukiovuosi

 • ajankohtaista tietoa pääsyvaatimuksista jatko-opintoihin
 • koulutusesittelyt ja vierailut sekä työelämän puheenvuorot
 • päivitetyt hakumenettelyt
 • henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma

Valtakunnallinen syventävä kurssi

OP2 Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta

Kurssi koostuu osallistumisesta lukioaikana jatko-opintoesittelyihin, yritysvierailuihin ja omaa urasuunnittelua tukeviin tapahtumiin sekä opiskelijan laatimasta portfoliosta. Kurssin suorittamisessa korostuu opiskelijan oma aktiivisuus hakeutua edellä mainittuihin koulun ulkopuolisiin tilaisuuksiin. Kurssiin voi sisältyä myös koulun järjestämiä vierailuja tai työelämään liityviä tapahtumia, joista opiskelija tuottaa materiaalia portfolioonsa. Lähtiessään suorittamaan OP2-kurssia opiskelija laatii kirjallisen suunnitelman, joka hyväksytetään opinto-ohjaajalla. Kurssi arvioidaan portfolion perusteella suoritusmerkinnällä S/H.

Koulukohtaisia kursseja

OP3 Kesätyökurssi 1

Kesätyökurssi 1 on koulukohtainen soveltava opinto-ohjauksen kurssi, joka koostuu vähintään kahden viikon yhtäjaksoisesta tai lukuvuoden aikana kertyvästä työstä (min. 60 t) sekä työskentelyyn liittyvistä tehtävistä. Opiskelija hankkii työpaikan itse. Tavoitteena on, että opiskelija perehtyy yrityksen toimintaan ja toimialaan. Opiskelija seuraa päivittäistä työskentelyään ja työtehtäviensä hallinnan kehittymistä. Lisäksi hän perehtyy yrityksen organisaatioon, tuotteisiin, palveluihin ja asiakkaisiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

OP4 Kesätyökurssi 2

Kesätyökurssi 2 on koulukohtainen soveltava opinto-ohjauksen kurssi, joka koostuu vähintään kahden viikon yhtäjaksoisesta työstä tai lukuvuoden aikana kertyvästä työstä (min. 60 t) sekä työskentelyyn liittyvistä syventävistä tehtävistä. Opiskelija hankkii itse työpaikan, jonka soveltuvuus OP3-kurssitehtäviä vaativampiin tehtäviin tulee varmistaa opinto-ohjaajalta. Tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa yrityksen organisaation ja yhteistyöverkoston. Hän selvittää tehtäviin vaadittavan osaamisen ja koulutuksen sekä työkokemuksen. Opiskelija pohtii lukio-opintoja suhteessa työtehtäviinsä sekä työkokemuksensa merkitystä omiin tulevaisuudensuunnitelmiinsa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Opiskelutaitojen tukeminen

OT Opiskelutaidot - lukikurssi - erityisopetusta (laajuus 0,5 kurssia)

Opiskelutaitojen kurssilla tutustutaan erilaisiin oppimistyyleihin ja opiskelustrategioihin. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää itselleen sopivia opiskelutekniikoita eri oppiaineiden suorittamiseen. Täten hänen opiskelumotivaationsa myös vahvistuu.

Tarkempien lukitestien perusteella opiskelijalle on mahdollisuus laatia lukilausunto. Ylioppilastutkintolautakunta voi myöntää tämän perusteella erityisjärjestelyinä esimerkiksi lisäaikaa kaikkiin kirjoitettaviin aineisiin. Erityisjärjestelyjä suositellaan käytettäväksi jo lukion kokeissa. Ylioppilaslautakunta voi vaihtoehtoisesti myöntää arvosanan noston yhteen tutkintoaineeseen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).


Netland-tuotantoa