Kellokosken muut koulukohtaiset kurssit

Tietotekniikka

AT1 Tietokoneen ajokortti

Kurssilla opetellaan tietotekniikan tavallisimpia sovelluksia. Nykymuotoisen opiskelun kannalta on välttämätöntä, että jokainen hallitsee tämän kurssin antamat perusvalmiudet. On toivottavaa, että jokainen valitsee kurssin lukio‑opintojen alkuvaiheessa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

AT2 Julkaisukurssi

Kurssilla opetellaan eri tavalla tuotetun tekstin ja kuvan siirtämistä, raportin laatimista ja julkaisun tai esitteen suunnittelua. Kurssi on hyvä valita opintojen alkuvaiheessa. Se antaa hyvän taidon omien raporttien ja tutkielmien kirjoittamiselle. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).

AT3 Ohjelmoinnin perusteet

Perehdytään ohjelmansuunnittelun periaatteisiin ja opitaan algoritminen ongelmaratkaisumenetelmä. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan pieniä ohjelmia ja opetellaan samalla ohjelman dokumentointia. On toivottavaa, että opiskelijalla on peruskoulusta pohjatiedot ohjelmoinnista. Kurssilla tehdään joko itsenäisesti tai pienissä ryhmissä ohjelmointityö, joka on arvioinnin perusta. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).

AT4 Tilastollinen tutkimus

Kurssilla käsitellään tilastomatematiikan perusasioita käyttäen apuna taulukkolaskentaohjelmaa ja/tai tilasto‑ohjelmaa. Tehdään yksittäin tai pareittain jokin pienimuotoinen tilastollinen tutkimus: haastattelulomakkeen laadinta, kyselyn suorittaminen, aineiston käsittely, analysointi ja johtopäätösten teko. Tutkimuksesta laaditaan raportti. Julkaisukurssi on hyvä olla suoritettuna. Kurssi arvioidaan laaditun raportin pohjalta. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).

AT5 Tietojärjestelmän suunnittelu

Opetellaan relaatiotietokantaohjelman käyttöä. Harjoitellaan tietokannan suunnittelua: käsitemalli, relaatiotaulut, relaatio‑operaatiot. Suunnitellaan oma tietokanta. Tehdyt harjoitukset ja oma suunnittelutyö ovat arvioinnin pohjana. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).

Yrittäjyyskasvatus

YK1 Yrittäjyyden perusteet

Kurssin tarkoituksena on kasvattaa nuorta yrittäjyyteen ja antaa perustiedot ja -taidot yritystoiminnasta. Kurssi kannustaa sisäiseen ja ulkoiseen yrittäjyyteen, opettaa oman elämän hallintaa ja vastuun ottamista. Näitä asioita opiskellaan luennoin ja kuuntelemalla kellokoskelaisten yritysten yritystarinoita sekä vierailemalla paikallisissa yrityksissä. Opitaan eri yritysmuodot sekä harjoitustehtävänä yrityksen perustaminen oman kuvitteellisen yrityksen kautta. Luodaan omalle yritykselle mm. liiketoimintasuunnitelma ja kaupparekisteri-ilmoitus. Tarkastellaan yrityksen taloudenhoitoa, verotusta ja vakuutuksia sekä markkinointia. Pohditaan luovuuden merkitystä ja yrittämisen etiikkaa. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).

YK2 Yritystoiminta käytännössä

Kurssin tarkoituksena on kannustaa opiskelijaa oma-aloitteisuuteen, myös yrittäjyydessä. Pääosan kurssista muodostaa yhteistyössä kellokoskelaisten yritysten kanssa tehtävä projektityö, ja kurssisuoritus tapahtuu pienryhmässä. Jokaiselle pienryhmälle osoitetaan kellokoskelainen yritys. Projektityöskentelyssä opiskelijat perehtyvät kumppaniyrityksen liikeideaan ja tuotteisiin. Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa sekä raportoi toimeksiannon, joka on kumppaniyrityksestä ja sen tuotteista tehty yritysesittely. Yritysesittely ja oman kumppaniyrityksen edustaminen yleisölle pyritään toteuttamaan jokavuotisilla Kellokosken Kalastusmessuilla. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).

Muut kurssit

KP Kansainväliset projektit

Osallistumalla kansainvälisiin projekteihin (Comenius, Agora, CERN, ystävyyskouluprojekti) opiskelijalla on mahdollisuus saada kurssisuorituksia erillisen sopimuksen mukaan. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Oppilaskuntatyöstä kurssisuoritus

Voit saada kurssisuorituksen toiminnasta oppilaskunnassa ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

AUT Autokoulukurssi

Suorittamalla vähintään B-tason ajokortin opiskelija saa yhden koulukohtaisen soveltavan lukiokurssin ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).


Netland-tuotantoa