Jokelan muut koulukohtaiset kurssit

Tietotekniikka

TT1 Internet ja kuvankäsittely

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy selain- ja sähköpostiohjelmien käyttöön
 • saa yleiskuvan tietoliikenneverkoista, tietoturvasta ja tekijänoikeuksista
 • perehtyy www-sivujen laatimiseen (html, www-editori)
 • perehtyy kuvien käsittelyyn ja tallentamiseen digitaaliseen muotoon (skannerin ja digikameran käyttö)

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

TT2 Taulukkolaskentaohjelmien käyttö

Kurssin sisältönä on

 • eri aihepiireihin liittyvät taulukkolaskentaharjoitukset
 • kaavioiden ja diagrammien luominen
 • kyselyt
 • kaavojen ja funktioiden käyttö

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

TT3 Ohjelmoinnin peruskurssi

Kurssin aikana opiskelija perehtyy ohjelmoinnin rakenteeseen ja logiikkaan sekä algoritmiseen ajatteluun ja kehittää ongelmanratkaisutaitojaan. Kurssilla tutustutaan C++:n perusteisiin ja laaditaan pienimuotoinen ohjelma. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Tekstiilityö

TS1-2 Tekstiilityö ja tekstiilityön lukiodiplomi

Tekstiilitöiden tavoitteena lukiossa on kehittää teoreettisen tiedon muuttamista tuotesuunnitelmaksi, jolloin voi hyödyntää muissa aineissa opittuja asioita. Lukion käsityön opiskelu on erilaisilla materiaaleilla, välineillä ja tekniikoilla toteutettavaa toimintaa. Tavoitteena on kyky hankkia itsenäisesti tietoa, tehdä omia suunnitelmia sekä kasvattaa pitkäjänteiseen, vastuulliseen ja yritteliääseen työskentelyyn ja arviointiin. Käsityön kursseilla suunnitellaan ja valmistetaan vapaavalintaisia töitä tavoitteena syventää aikaisemmin hankittuja tietoja ja taitoja. Vanhojen päivän juhlapuku, puku jotain muuta juhlaa varten tai vuoritettu takki ja asusteet voivat olla lähtökohtana toteutettavaksi kurssilla. Suunnitelma ja työskentely dokumentoidaan kuvallisesti, sanallisesti, näyttein tai muulla tavoin. Kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Tekstiilityön lukiodiplomin suorittamisoikeus on opiskelijalla, joka on suorittanut lukion aikana vähintään kaksi käsityökurssia. Diplomikurssilla valmistellaan diplomityö ja työskentelyä kuvaava kansio eli portfolio. Työn aihe perustuu valtakunnalliseen teemaan, joka on niin laaja- alainen, ettei se sido mihinkään erityiseen tekniikkaan tai materiaaliin.

Tekninen työ

TN1-2 Tekninen työ ja teknisten töiden taitoainediplomi

Kurssit TN1 ja TN 2 voidaan suorittaa millä vuosikurssilla tahansa. Niillä suunnitellaan ja valmistetaan vapaavalintaisia töitä tavoitteena syventää aikaisemmin hankittuja tietoja ja taitoja. Kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti. Opiskelijat tutustuvat teknisen työn eri osa-alueisiin ja suunnittelevat itse valmistettavan tuotteen ja toteuttavat sen tilojen ja taitojensa puitteissa. Materiaalit opiskelija pääosin kustantaa itse. Kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Koulussamme on mahdollisuus suorittaa teknisten töiden taitoainediplomi. Teknisen työn lukiodiplomikurssille osallistumisen edellytyksenä ovat hyväksytyt suoritukset TN1- ja TN2-kursseista. Kurssin valtakunnalliset aiheet vaihtuvat vuosittain. Kurssin suoritus- ja arviointiohjeet sekä toteutettavat ajankohtaiset aiheet on saatavana osoitteesta www.edu.fi/lukio-opetus. Diplomikurssin arvioinnissa on mukana opettajan lisäksi joku koulun ulkopuolinen asiantuntija. Arvioinnissa otetaan huomioon varsinainen tuotos, joka on toteutettu valtakunnallisten aiheiden pohjalta, sekä tuotteesta ja työvaiheista tehty portfolio. Diplomista annetaan erillinen todistus, jonka arvosana voi olla hylätty, tyydyttävä, hyvä tai erinomainen.

Kotitalous

KO1-2 Kotitalous

Kurssin tavoitteena on palauttaa mieleen vanhoja taitoja ja tuoda onnistumisen kokemuksia sekä mukavia yhdessäolon hetkiä lukion arjen keskellä. Opetuksessa kerrataan perusopetuksessa opittuja taitoja tekemällä erilaisia nopeatekoisia leivonnaisia, ruokia ja välipaloja niin suolaisina kuin makeinakin osittain opiskelijoiden toiveiden mukaan sekä perehtymällä joihinkin erikoisempiin kansainvälisiin ruokakulttuurin tuotoksiin sekä esimerkiksi juhlien järjestämiseen tai juhlatarjoiluun. Kurssista peritään materiaalimaksu. Kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Latinan alkeet

LA1 ja LA2 Latinan alkeita ja Rooman kulttuurihistoriaa

Kursseilla kurkistetaan eurooppalaisten kielten äitiin latinaan ja sen klassisen vaiheen kulttuurihistoriaan, roomalaisten arkielämään ja kreikkalaisvaikutteisiin sekä näiden jälkivaikutukseen.

1. Latinan perusteet ja roomalaisten arkipäivä

 • kielioppi: yksinkertaista preesensaikamuodon tekstiä, numerot, helppoa peruskielioppia
 • kulttuurihistoria: perhe, asuminen, koulunkäynti, ajan mittaaminen, ammatit, ateriointi, pelit, leikit.

2. Latinan ja roomalaisen kulttuurin jatkokurssi

 • kielioppi: kertaus, muut aikamuodot ja hieman latinan erikoisuuksia
 • kulttuurihistoria: etruskit ja vaikutus, Rooman kaupungin kuuluisat kohteet, naisten asema, orjat, maanviljely, arkkitehtuuri.

Kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Japani

Japanin kieli ja kulttuuri

Kurssin tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijat japanin kielen perusteisiin ja Japanin kulttuurin osa-alueisiin (opiskelijoiden omien mielenkiinnon kohteiden mukaan).

 • Opetellaan mm. hiragana- ja katakana-tavumerkit ja yleisimpiä kanjeja (eli kiinalaisia kirjoitusmerkkejä), tavoitteena edellisten sujuva lukutaito.
 • Harjoitellaan yleisimpiä arjen kielenkäyttötilanteita (esim. ostoksilla käymiseen liittyviä sanontoja)
 • Tutustutaan Japanin ruokakulttuuriin, tehdään mahdollisesti sushia yhdessä.
 • Jokainen kurssille osallistuva voi vaikuttaa kurssin sisältöön ja toteutukseen.
 • Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä S/H.

Muut kurssit

MK1 Oppilaskuntatyön kurssi

Kurssisuoritus edellyttää aktiivista toimintaa oppilaskunnan hallituksessa esimerkiksi puheenjohtajana, sihteerinä tai projekteissa ja hankkeissa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

MK3 Kansainvälinen projekti

Kurssilla osallistutaan koulun järjestämään kansainväliseen projektiin. Kurssin tavoitteena on vieraaseen kulttuuriin tutustuminen, käytännön kielitaidon parantaminen sekä sosiaalisten taitojen ja suvaitsevaisuuden kehittäminen. Kurssilla opiskelija osallistuu projektimatkalle sekä matkan ja mahdollisen vastavierailun suunnitteluun. Lisäksi opiskelija ottaa osaa mahdolliseen varainkeruuseen ja tekee projektiin liittyvät kirjalliset työt (esim. matkapäiväkirja).

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).


Netland-tuotantoa