Kuvataide

Kuvataiteen opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Opetuksessa syvennetään visuaalisen kulttuurin yleissivistyksen perusteita ja luodaan riittävät edellytykset jatko-opinnoille.

Kuvataiteen opiskelija

  • ilmaisee itseään monipuolisten kuvien tuottamis- ja tulkintaprosessien avulla
  • saa mahdollisuuden nauttia taiteesta
  • saa omakohtaisia onnistumisen kokemuksia
  • tutustuu arkkitehtuuriin ja muotoiluun sekä ympäristön suunnitteluun
  • oppii mediatuotannon visuaalisen sisällön suunnittelua ja tuottamista ja soveltaa mediateknologiaa omassa kuvallisessa työskentelyssään.

Lukiossa kuvataiteen opiskelu on maksullista. Maksulla hankitaan kursseilla käytettävät välineet ja materiaalit.

Kurssien suoritusjärjestys

Pakolliset kurssit

KU1 Minä, kuva ja kulttuuri

Mitä taide on? Kurssilla tutustutaan taiteeseen, kuvan tekemisen keinoihin, kuvan tulkintaan ja tehdään kuvia eri tekniikoilla. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

KU2 Ympäristö, paikka ja tila

Kurssilla tarkastellaan rakennettua ympäristöä, muotoilua ja tehdään harjoitustöitä eri välineillä ja tekniikoilla. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Valtakunnalliset syventävät kurssit

KU3 Media ja kuvien viestit

Kurssilla perehdytään median erilaisiin kuvasisältöihin monipuolisesti ja kriittisesti. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

KU4 Taiteen kuvista omiin kuviin

Tutkitaan eri aikakausien kulttuurisia merkityksiä taidekuvia analysoiden, tulkiten ja omia teoksia tehden. Luonnostelun merkitystä korostetaan. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

KU5 Nykytaiteen työpaja

Kurssilla tutustutaan nykytaiteeseen ja kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen. Tehdään omia produktioita, myös poikkitaiteellisessa hengessä. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Hyrylän koulukohtaiset kurssit

KU6 Piirustus ja maalaus 1

Kurssilla tutustutaan piirustus- ja maalaustaiteen historiaan soveltuvien osin ja tehdään kuvia erilaisilla materiaaleilla. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

KU7 Piirustus ja maalaus 2

Kurssilla tutustutaan piirustus- ja maalaustaiteen historiaan soveltuvin osin ja tehdään kuvia erilaisilla materiaaleilla. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

KU8 Kuvanveisto

Kurssilla tutustutaan kuvanveistotaiteeseen ja tehdään veistoksia eri materiaaleista. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

KU9 Kuvataiteen lukiodiplomi

Lukiodiplomi koostuu kahdesta osasta: portfoliosta ja taiteellisesta työstä. Lukiodiplomitehtävät ovat valtakunnalliset ja opetushallitus julkaisee ne lukuvuotta edeltävänä keväänä.
Tehtäviin tulee tutustua etukäteen ennen kurssin alkua. Opiskelijalla tulee olla neljä (4) kuvataiteen kurssia suoritettuna ennen osallistumistaan lukiodiplomikurssille.
Diplomityö arvioidaan numeroin 1-5 ja arviointiin osallistuu kuvataideopettajan lisäksi koulun ulkopuolinen kuvataiteen asiantuntija.

KU10 Tila- ja juhlataiteen työpaja

Kurssilla kurkataan lavastamisen ja juhlataiteen keinoihin, sekä vaikutetaan tilaan luovilla ratkaisuilla ja materiaalivalinnoilla. Kurssin lopussa ryhmä osallistuu lopputyönään merkityksellisen tilan suunnitteluun, toteutukseen ja luomiseen visuaalisesti. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).

KU11 Valokuvaus ja kuvankäsittely

Kurssilla tutustutaan valokuvaukseen, kameran toimintaan ja kuvankäsittelyyn. Kurssin aikana on mahdollista tutustua myös pimiötyöskentelyyn. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10 tai suoritusmerkinnällä S/H. Materiaalimaksu on 20€.

KU12 Ympäristö- ja nykytaiteen kurssi

Kurssilla tarkastellaan ympäristö- ja nykytaiteen ilmaisukeinoja ja tehdään oma ympäristötaideteos. Kurssin aikana vieraillaan nykytaiteen museossa. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10 tai suoritusmerkinnällä S/H. Materiaalimaksu on 20 €.

KU13 Animaatiokurssi

Kurssilla tehdään animaatio, joka toteutetaan joko vaha-, leike- tai esineanimaationa. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10 tai suoritusmerkinnällä S/H. Materiaalimaksu on 20€.

KU14 Suuntaviivoja suunnitteluun

Kurssilla tutustutaan ulkoasun suunnitteluprosessiin ja suunnitellaan esimerkiksi esine, rakennus, juliste, kuosi tai tekstiili. Opiskelija oppii graafisen suunnittelun, arkkitehtuurin ja teollisen muotoilun työtapoja. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10 tai suoritusmerkinnällä S/H. Materiaalimaksu on 20 €.

Jokelan koulukohtaiset kurssit

Yleistä tietoa

Tuusulan lukion toimipisteissä kuvataiteen kurssit ovat maksullisia. Maksulla hankitaan kursseilla käytettävät välineet ja materiaalit. Jokelassa kurssimaksu on 10 euroa kaikilta muilta kuvataiteen kursseilla paitsi maalauskurssilla KU6, joka maksaa 20 euroa.

Maksut suoritetaan Tuusulan kunnan tilille FI80 5092 1210 004095. Maksun viestiosaan kirjataan toimipisteeksi Jokela sekä sen lisäksi opiskelijan nimi ja kurssinumero (esim. Jokelan, Maija Meikäläinen KU2). Maksutosite esitetään opettajalle kurssin alkaessa.

KU6 Maalauskurssi

Kurssilla opiskelija syventyy joko akryyli- tai öljyvärimaalaukseen. Tavoitteena on tutustua eri maalaustyyleihin ja -tekniikoihin sekä soveltaa niiden ilmaisukeinoja omaa taiteellista havaintokykyä kehittäen. Kurssilla opitaan taidemaalauksen perustiedot ja taidot. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H). Halutessaan opiskelija saa kurssista numeroarvosanan (4-10).

KU7 Plastinen sommittelu, keramiikka ja kuvanveisto

Kurssilla opiskelija tutustuu kolmiulotteiseen, veistokselliseen työskentelyyn eri tekniikoin. Materiaaleina ovat savi, kipsi, paperimassa sekä sekamateriaalit. Tutustutaan käyttö- ja taide-esineiden muotoiluun sekä keramiikkaesineen valmistamiseen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H). Halutessaan opiskelija saa kurssista numeroarvosanan (4-10).

KU8 Grafiikka

Kurssilla opiskelija tutustuu taidegrafiikan menetelmiin ja luonteeseen. Opitaan vedostaminen ja vedosten merkitseminen. Lisäksi kurssilla on mahdollisuus tehdä jokin tehtävä tietokonegrafiikkaan liittyen. Tutustua siis grafiikka-sanan toiseen merkitykseen taiteeseen liittyen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H). Halutessaan opiskelija saa kurssista numeroarvosanan (4 - 10).

KU9 Kuvataidetta yksilöllisesti

Kurssilla opiskelijalla on mahdollisuus syventyä itseä erityisesti kiinnostavaan kuvataiteen osa-alueeseen. Kurssi voi toimia valmentavana kurssina taideoppilaitokseen pyrkiville. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H). Halutessaan opiskelija saa kurssista numeroarvosanan (4-10).

KU10 Lukiodiplomi

Itsenäisesti suoritettava opinnäyte, lukiodiplomi, koostuu taiteellisesta työstä ja portfoliosta. Portfolio on päiväkirjanomainen diplomityön prosessin kuvaus, johon kirjataan työn aikana syntyneet ajatukset, luonnokset ja oman työskentelyn arviointi. Opinnäyte tehdään Opetushallituksen laatimien tehtävien pohjalta (www.oph.fi). Tehtäviin tutustutaan etukäteen ennen kurssin alkua. Diplomityön arviointiin osallistuu opettajan lisäksi koulun ulkopuolinen kuvataiteen asiantuntija. Lukiodiplomi arvioidaan numeroin (1-5).

KU11 Valokuvaus

Kurssilla tutustutaan valokuvauksen historiaan ja pimiötyöskentelyyn. Valmistetaan camera obscura ja/tai fotogrammeja. Opiskellaan kameran toiminnan ja kuvaamisen peruskäsitteitä, sommittelua ja rajaamista. Huom! Koululla kameroita on rajallinen määrä. Työskentely on sujuvampaa, jos osalla opiskelijoista on mahdollisuus käyttää omaa kameraa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H). Halutessaan opiskelija saa kurssista numeroarvosanan.

Kellokosken koulukohtaiset kurssit

KU6 Valokuvaus ja elokuva

Kurssilla kuvataan digitaalikameroilla, opitaan valokuvauksen perusteet ja harjoitellaan kuvankäsittelyä. Tehdään kuvausharjoituksia ja toteutetaan kuvaesitys. Kurssilla tutustutaan liikkuvan kuvan ilmaisukeinoihin ja tekniikkaan: videokuvaukseen ja editointiin. Kurssilla opetellaan elokuvan tekoa yhdessä harjoitustöiden kautta. Kurssin aikana toteutetaan lyhytelokuva, joka esitetään kurssin lopuksi muulle ryhmälle. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10). Kurssilla on materiaalimaksu.

KU7 Muotoilu ja plastinen sommittelu

Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu muotoilun ja plastisen sommittelun prosesseihin ja kykenee tekemään havaintoja monesta eri näkökulmasta. Kurssin keskeinen sisältö on suunnitella ja toteuttaa erilaisia esineitä ja pienoismalleja. Kolmiulotteinen hahmotus kehittyy rakentelemalla ja suunnittelemalla. Harjoitustyöt ovat vaihtelevasti kuvallista analyysiä: piirtämistä, maalaamista, kolmiulotteista työskentelyä ja valokuvausta. Kurssi arvioidaan numeroin. Kurssilla on materiaalimaksu.

KU8 Kuvataiteen lukiodiplomi

Tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu prosessinomaiseen työskentelyyn. Kuvataidediplomityöskentely opettaa työskentelemään itsenäisesti ja kehittää pohdiskelevaan, sanalliseen itsearviointiin. Kuvataiteen lukiodiplomitehtävät ovat valtakunnalliset, ja opetushallitus julkaisee ne lukuvuotta edeltävänä keväänä. Tehtäviin tulee tutustua ennen kurssin alkua. Lukiodiplomikurssille osallistuvalla tulee olla neljä aiemmin suoritettua kuvataiteen kurssia. Arviointiin osallistuu myös koulun ulkopuolinen asiantuntija. Kurssi arvioidaan numeroin 1-5.


Netland-tuotantoa