Musiikki

Musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä. Omakohtainen musiikkisuhde vahvistaa itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukee itsetuntoa.

Taideaineena musiikki tukee koulun kulttuuritoimintaa. Se on tärkeä osa koulun juhlia ja muita tapahtumia. Se auttaa arvostamaan kulttuurien monimuotoisuutta ja ymmärtämään kulttuurien ja taiteiden välistä vuorovaikutusta. Opiskelija saa valmiuksia taiteelliseen työskentelyyn, aktiiviseen kulttuurivaikuttamiseen, teknologian hyödyntämiseen musiikin alalla ja median tarjonnan kriittiseen tarkasteluun.

Musiikin opiskelu

  • tarjoaa elämyksiä, taitoja ja tietoja, jotka lisäävät opiskelijan musiikillista sivistystä ja rohkaisevat häntä elinikäiseen musiikin harrastamiseen
  • vahvistaa sosiaalisia taitoja
  • syventää oman ja muiden kulttuurien tuntemusta.

Opiskelija voi liittää tavoitteellisen musiikkiharrastuksen, esimerkiksi musiikkiopiston opinnot, osaksi lukio-opintoja.

Kurssien suoritusjärjestys

Pakolliset kurssit

MU1 Musiikki ja minä

Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin peruskäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

MU2 Moniääninen Suomi

Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman ilmaisun sekä kuuntelu- ja kommunikointivalmiuksien kehittämiseen. Sisällöt edustavat eri musiikinlajeja: populaari-, taide- ja perinnemusiikkia. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Valtakunnalliset syventävät kurssit

MU3 Ovet auki musiikille

Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointi- ja tiedonhankintataitojaan. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa

Opiskelija perehtyy musiikin osuuteen esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä ja Internetissä sekä tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa tai itse tuotettua materiaalia. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

MU5 Musiikkiprojekti

Kurssilla toteutetaan esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai taiteidenvälinen projekti. Tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Hyrylän koulukohtaiset kurssit

MU6 Musikaali

Kurssilla valmistetaan koululle musikaaliesitys yhteistyössä yläasteen kanssa. Opiskelijan oma osuus voi olla näytteleminen, laulusolisti, kuorolainen, yhtyesoitto tai äänentoisto. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

MU7 Musiikin lukiodiplomi

Musiikin lukiodiplomi perustuu lukion musiikinopetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin sekä opiskelijan lukioaikaiseen musiikinopiskeluun, siis erityiseen harrastuneisuuteen ja erityisosaamiseen. Kaikista lukionaikaisista töistä kootaan näytesalkku (portfolio) tai laaditaan näyte- tai projektityö. Arviointiin osallistuu myös oman koulun ulkopuolinen musiikinopettaja. Kurssi arvioidaan numeroin (1-5).

MU8 Stressinhallintakurssi

Tavoite on oppia rentoutumista ja stressinhallintaa musiikin avulla ja itsetuntemuksen kautta. Opiskelija oppii tunnistamaan ja käyttämään hyväksi erilaisten musiikinlajien vaikutusta mielialaan ja vireystilaan. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Jokelan koulukohtaiset kurssit

MU7 Esiintymiskurssi

Opiskelija voi saada œ kurssin suoritusmerkinnän (S/H) esiinnyttyään vähintään kahdessa koulun juhlassa tai tapahtumassa, esimerkiksi kuorossa tai bändissä. Esitystä valmisteltaessa opiskelija osallistuu harjoituksiin säännöllisesti. Harjoitusten määrä vaihtelee 6-10 krt / esitys. Puolikkaita kursseja voidaan suorittaa useita.

MU8 Kuoro/lauluyhtyekurssi

Kurssi suoritetaan osallistumalla lukuvuoden ajan viikoittain kuoron harjoituksiin (1h/vko). Kuorossa opiskelija perehtyy äänenkäyttöön ja monipuoliseen lauluohjelmistoon. Työtapana on laulaminen. Jos opiskelija osallistuu kuoroon yhden lukukauden ajan, hän saa merkinnän œ kurssin suorittamisesta ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Kellokosken koulukohtaiset kurssit

MU6 Biisintekokurssi

Biisintekokurssilla tutustutaan säveltämiseen, sanoittamiseen ja sovittamiseen. Opiskelijan on mahdollista keskittyä esim. pelkästään säveltämiseen tai sanoittamiseen, tai yhdistää kaikki osa-alueet niin halutessaan. Työskentelytavaksi voi valita yksilö-, pari- tai ryhmätyön. Kurssilla ei vaadita aikaisempaa kokemusta säveltämisestä tai sanoittamisesta. Biisintekokurssin jatkeeksi soveltuu mainiosti musiikin äänityskurssi. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

MU7 Äänityskurssi

Äänityskurssi soveltuu erityisen hyvin biisintekokurssin jatkeeksi, mutta kurssille voivat osallistua myös kaikki aiheesta kiinnostuneet ilman aiempaa kokemusta. Kurssilla tutustutaan musiikin tekemiseen ja äänittämiseen tietokoneella. Aiheina mm. erilaiset äänitysmenetelmät, mikrofonit, eri soittimien ja laulun äänittäminen, miksaus ja masterointi. Kurssilla opetellaan äänitysohjelman käytön alkeet. Pienempien harjoitustöiden lisäksi opiskelijat äänittävät yksilö-, pari- tai ryhmätyönä haluamansa version valitsemastaan kappaleesta tai luovat kokonaan uuden teoksen tietokoneen avulla. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

MU8 Musiikin lukiodiplomi

Musiikin lukiodiplomi perustuu lukion musiikinopetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin sekä opiskelijan lukioaikaiseen musiikinopiskeluun, siis erityiseen harrastuneisuuteen ja erityisosaamiseen. Kaikista lukioaikaisista töistä kootaan näytesalkku (portfolio) tai laaditaan näyte- tai projektityö. Kurssi arvioidaan numeroin (1-5) ja sanallisesti. Arviointiin osallistuu myös oman koulun ulkopuolinen musiikinopettaja.


Netland-tuotantoa