Terveystieto

Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan nojautuva oppiaine, jonka tarkoitus on edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Tämä osaaminen ilmenee tiedollisina, sosiaalisina, tunteiden käsittelyä ohjaavina, toiminnallisina, eettisinä sekä tiedonhankintavalmiuksina.

Terveysosaamiseen kuuluu valmius ottaa vastuuta oman ja toisten terveyden edistämisestä. Lukion terveystiedon opetuksessa terveyttä ja sairautta sekä terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä ja hoitoa tarkastellaan yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Terveystiedossa opiskelija perehtyy muun muassa

  • työ- ja toimintakyvyn, turvallisuuden sekä sairauksien ehkäisyn ja terveyden edistämisen merkitykseen
  • terveyteen ja sairauteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin
  • terveyttä koskeviin arvokysymyksiin
  • kansanterveyden historialliseen kehitykseen
  • väestöryhmien välisten terveyserojen syntyyn ja niihin vaikuttaviin tekijöihin
  • terveyden- ja sosiaalihuollon peruspalveluihin
  • kansanterveyteen liittyvään kansalaistoimintaan
  • terveyttä koskeviin tiedonhankintamenetelmiin
  • terveyskulttuurin liittyviin ilmiöihin.

Kurssien suoritusjärjestys

Pakollinen kurssi

TE1 Terveyden perusteet

Kurssin sisältöjä ovat terveysliikunta, ravitsemus, lepo ja mielenterveys, työhyvinvointi, seksuaaliterveys, kansantaudit ja ensiapu. Kurssilla harjoitellaan terveysviestinnän kriittistä lukutaitoa ja perehdytään keskeisimpiin terveydenhuollon palveluihin. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Valtakunnalliset syventävät kurssit

TE2 Nuoret, terveys ja arkielämä

Tarkastellaan terveyteen liittyviä arvoja sekä muuttujia, ihmisen elämänkaarta, itsetuntoa sekä mielenterveyttä erityisesti kulttuurisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Työskentelyssä korostuvat pohdinta ja keskustelu. Muita keskeisiä osa-alueita ovat ravitsemus ja kehonkuva, seksuaaliterveys perhenäkökulmasta sekä päihteet ja riippuvuus. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

TE3 Terveys ja tutkimus

Kurssilla perehdytään terveyden ja sairauden tutkimukseen sekä terveystutkimuksen historiaan. Lisäksi perehdytään terveyspalveluiden tarjontaan ja potilaan oikeuksiin. Kurssilla tehdään terveyteen liittyvä pienimuotoinen tutkimus. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Hyrylän koulukohtaiset kurssit

TE4 Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi

Kurssi valmentaa opiskelijoita ylioppilaskirjoituksia varten. Kurssilla käydään läpi keskeisiä kokonaisuuksia lukion kaikista kursseista. Kerrataan pakollisten ja syventävien kurssien sisältöjä ja pyritään sitomaan eri kurssien asioita toisiinsa syy-seuraus-ajatteluperiaatteella. Kurssilla käydään läpi vanhoja ylioppilastehtäviä ja harjoitellaan ylioppilaskokeen vastaustekniikkaa. Kurssilaiset saavat vaikuttaa käsiteltäviin teemoihin. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Jokelan koulukohtaiset kurssit

TE4 Terveystiedon kertauskurssi (laajuus œ kurssia)

Kurssin tavoitteena on kerrata ja syventää terveystiedon keskeisiä sisältöjä sekä käsitellä ajankohtaisia terveyteen liittyviä aiheita. Myös kurssin osallistujien toiveet käsiteltävistä asioista otetaan huomioon mahdollisuuksien rajoissa. Eräs kurssin keskeisimmistä tavoitteista on pyrkiä antamaan opiskelijoille hyvät valmiudet menestyä ylioppilaskirjoitusten terveystiedon reaalikokeessa. Kurssi koostuu terveystiedon pakollisen ja syventävien kurssien sisällöistä, minkä lisäksi kurssilla käydään läpi terveystiedon reaalikoetehtävätyyppejä ja harjoitellaan vastaamistekniikkaa. Oppimateriaalina käytetään monipuolisesti terveystiedon kurssien oppikirjoja, aiempien vuosien reaalikokeita sekä muuta ajankohtaista materiaalia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H) aktiivisen läsnäolon sekä sovittujen kirjallisten tehtävien perusteella.


Netland-tuotantoa