Yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaoppi luo opiskelijoille edellytyksiä aktiiviseen ja kriittiseen ajankohtaisten ilmiöiden tutkimiseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan.

Yhteiskuntaopin opiskelija

  • oppii ymmärtämään yhteiskunnan olemuksen historiallisen kehityksen tuloksena
  • oppii tuntemaan Suomen yhteiskuntajärjestelmän ja talouselämän perusteet ja toimintatavat eurooppalaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä
  • perehtyy keskeisen yhteiskunnallisen ja taloudellisen käsitteistöön
  • perehtyy vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksiin kansalaisyhteiskunnassa
  • opettelee hankimaan ajankohtaista tietoa eri lähteistä sekä arvioimaan sitä kriittisesti.

Kurssien suoritusjärjestys

Pakolliset kurssit

YH1 Yhteiskuntatieto

Kurssi perehdyttää valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään ja keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

YH2 Taloustieto

Kurssi johdattaa ymmärtämään talouselämän toimintaperiaatteita. Se pohjautuu taloustieteisiin. Kurssi käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kuluttajan, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan talouselämään erityyppisten tilastojen ja muiden lähteiden avulla. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Valtakunnalliset syventävät kurssit

YH3 Kansalaisen lakitieto

Kurssi antaa perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja opettaa opiskelijaa valvomaan omia oikeuksiaan sekä hoitamaan yksinkertaiset oikeustoimet itse. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

YH4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni

Kurssi perehdyttää opiskelijat Euroopan unionin toimintaan, yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa sekä kannustaa osallistumaan ajankohtaiseen Euroopan unionista käytävään keskusteluun. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Hyrylän koulukohtaiset kurssit

YH5 Yhteiskuntaopin kertauskurssi

Kurssin tarkoituksena on käydä läpi yhteiskuntaopin keskeiset aihealueet ylioppilaskirjoituksia varten sekä antaa opiskelijalle valmiuksia vastata yhteiskuntaopin ylioppilaskoetehtäviin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

YH6 Yrityskurssi

Opintojaksolla tutustutaan yrittäjyyden keskeisiin piirteisiin ja arvoihin, yrityksen perustamiseen ja yritystoimintaan. Kurssilla kehitetään opiskelijan edellytyksiä toimia yrittäjämäisesti ja yrittäjänä. Yritystalouden kurssi muodostuu pääosin verkko-opinnoista ja palautettavista harjoitustehtävistä. Lisäksi kurssilla on valikoidusti lähiopetusta sekä työelämään tutustumiskäyntejä ja yritysvierailuja. Kurssin harjoitustehtävistä rakentuu kurssin aikana laajempi kokonaisuus pohjaksi oman yrityksen liiketoimintasuunnitelmalle. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Jokelan koulukohtaiset kurssit

YH5 Ajankohtaiset tapahtumat

Kurssi syventää ja laajentaa tietämystä ajankohtaisista yhteiskunnallisista ja poliittisista asioista, jotka liittyvät paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin. Kurssilla selvitetään valittavien ilmiöiden taustoja, nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä kriittisesti ja kaikkia mahdollisia asiaankuuluvia lähteitä hyväksi käyttäen. Kurssilla seurataan yhteiskunnallisen, taloudellisen ja poliittisen ilmiön tai tapahtuman uutisointia mielipiteen ja maailmankuvan muokkaajana. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

YH6 Yritys ja yrittäjyys

Kurssi syventää ja laajentaa tietämystä yritystoiminnasta ja yrittäjyydestä sekä valmentaa kohtaamaan yrittäjyyden tai yrityksessä työntekijänä toimimisen ammattina. Kurssilla perehdytään aihepiiriin kansantaloustieteen teorioiden ja käytännön mediaseurannan sekä tutustumiskäyntien muodossa. Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita: elinkeinovapaus, yrittäjyyden merkitys kansantaloudessa ja yritysmuodot, yrittäjyyden muodot, uusyrittäjyys ja yrittäjyysaste, yrityksen menestystekijät ja edellytykset yrittäjäksi ryhtymiselle (idea, riski, voitto), yrityksen kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus sekä kirjanpito, tuloslaskelma ja tase, taloudellinen ala tulevaisuuden suunnitelmissa, yrittäjäkoulutus Suomessa ja ulkomailla. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

YH7 Yhteiskuntaopin kertauskurssi (laajuus 0,5 kurssia)

Kurssi tarjoaa tiiviin paketin kertaamiseen ylioppilaskokeen yhteiskuntaopin kirjoituksia silmällä pitäen. Kurssilla keskitytään oppiaineen pakollisten ja syventävien kurssien keskeisimpien asioiden kertaamiseen, jotta opiskelija valmistautuu vastaamaan ylioppilaskirjoituksissa tehokkaasti ja asiantuntevasti. Kurssin lopulla pidetään preliminäärikoe. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).


Netland-tuotantoa