Historia

Lukion historian opetus luo opiskelijalle edellytyksiä ymmärtää eri aikakausien luonnetta, oman aikansa ongelmia ja muutosprosesseja sekä auttaa häntä hahmottamaan kansainvälistä maailmaa. Historia on yksilöllistä, kansallista ja eurooppalaista identiteettiä luova oppiaine. Opetuksen lähtökohtana ovat historian luonne tieteenalana ja sen tiedon muodostumisen perusteet.

Historian opiskelija

  • hankkii historiallista tietoa, oppii arvioimaan sitä kriittisesti ja ymmärtää sen monitulkintaisuuden, suhteellisuuden ja syy-yhteyksien monisäikeisyyden
  • ymmärtää historiallisia ilmiöitä kunkin ajan omista lähtökohdista sekä nykyajan näkökulmasta
  • ymmärtää kulttuurin erilaisia ilmenemismuotoja ja niiden erilaisuutta
  • saa aineksia ihmisoikeuksia ja demokratiaa arvostavan maailmankuvan luomiseen
  • opettelee vastuullisena kansalaisena toimimista
  • ymmärtää ilmiöiden moniperspektiivisyyden
  • oppii kansainvälisen yhteisymmärryksen merkityksen.

Kurssien suoritusjärjestys

Pakolliset kurssit

HI1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri

Kurssi tarkastelee ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä tämän tuloksena tapahtunutta kulttuuriympäristön rakentumista ja kehittymistä esihistoriasta nykyaikaan. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

HI2 Eurooppalainen ihminen

Kurssi tarkastelee eurooppalaisen kulttuurin keskeisiä saavutuksia sekä eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muutosta ja sen taustalla vaikuttanutta tieteellistä ja aatehistoriallista kehitystä. Kurssilla tutustutaan eurooppalaisen kulttuurin tuotoksiin erityyppisen historiallisen lähdeaineiston avulla. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

HI3 Kansainväliset suhteet

Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä tapahtumia, taustoja ja muutoksia 1800-luvun lopulta lähtien. Kurssilla analysoidaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä taloudellisen, aatteellisen ja valtapoliittisen kilpailun perusteella. Kurssin keskeisiä tarkastelunäkökulmia ovat demokratia vastakohtanaan diktatuuri. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

HI4 Suomen historian käännekohtia

Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja 1800-luvulta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelunkohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman muuttuminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Valtakunnalliset syventävät kurssit

HI5 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan

Kurssi tarkastelee Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista kulttuuriperintöä. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

HI6 Kulttuurien kohtaaminen

Kurssilla tarkastellaan valinnaisesti jonkun tai joidenkin kulttuuripiirien ominaispiirteitä ja nykyaikaa sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Käsiteltävät kulttuurialueet valitaan Euroopan ulkopuolelta. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Hyrylän koulukohtaiset kurssit

HI7 Historian kertauskurssi abiturienteille

Kurssin tarkoituksena on käydä läpi historian keskeiset aihealueet ylioppilaskirjoituksia varten sekä antaa opiskelijalle valmiuksia vastata historian ylioppilaskoetehtäviin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Jokelan koulukohtaiset kurssit

HI7 Muinaiset kulttuurit

Tarkastellaan ihmislajin sopeutumista jääkauden jälkeiseen luontoon ja kivikautisten kulttuurien sekä korkeakulttuurien syntyä, kehitystä, ominaispiirteitä ja perintöä jälkimaailmalle. Kurssilla tutustutaan syventävästi länsimaisen kulttuurin kannalta keskeisiin muinaiskulttuureihin. Keskeisiä sisältöjä ovat seuraavat: jääkausien jälkeisen Euraasian ja Amerikan megaliittikulttuurit, metsästys- ja keräilykulttuuri, Lähi-idän alueen neoliittinen vallankumous: maanviljely ja karjanhoito, kyläyhteisöjen synty, Egyptin ja Mesopotamian korkeakulttuurikaudet sekä niiden yhteydet ympäröiviin kulttuureihin ja perintö länsimaiselle kulttuurille ja jokin Välimerenpiirin ulkopuolinen kulttuuri (esimerkiksi Induksen, Kiinan, Amerikan muinaiskulttuurit) ja Euroopan pronssikausi (varhaiset keltit). Kurssilla käytetään maksullista materiaalia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

HI8 Antiikin maailma

Kurssilla tarkastellaan antiikin kulttuurin taustoja syventyen sekä kreikkalaisen, hellenistisen ja roomalaisen kulttuurikausien erityispiirteisiin että niiden vaikutuksia myöhempiin kulttuureihin. Kurssi tarjoaa historiallisen kokonaiskuvan erityisesti eurooppalaisen kulttuurin taustoista. Sillä perehdytään muun muassa aikakauden kuvataiteen ja arkkitehtuurin saavutuksiin, politiikan, tieteen ja teknologian keskeisimpiin keksintöihin. Haluttaessa voidaan keskittyä myös poliittiseen historiaan (esimerkiksi kreikkalaisen kaupunkivaltion tai vaikka Rooman imperiumin kehitykseen) tai hävinneisiin kulttuureihin (etruskit, foinikealaiset, keltit). Kurssilla ei pidetä koetta. Aktiivinen osallistuminen on suoritusmerkinnän ehtona. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

HI9 Keskiajan kulttuuri ja teknologia

Tarkastellaan laajasti antiikin jälkeisen Länsi- Euroopan yhtenäiskulttuurin syntyä ja kehittymistä, Bysantin kulttuuria sekä aikakauteen liittyvien myyttien purkua. Tutustutaan ajan talouden, valtajärjestelmän ja kulttuurin lisäksi ajan merkittävimpien alueen ulkopuolisten kulttuurien ominaispiirteisiin ja vaikutukseen eurooppalaisen kulttuurin muodostumisessa sekä teknologian kehitykseen. Kurssi tarjoaa kokonaiskuvan eurooppalaisen kulttuurin synnystä ja alkukehityksestä aina varhaiskeskiajasta sydän- ja myöhäiskeskiaikaan. Euroopan ulkopuolisista aikakauden kulttuureista valitaan tutustuttavaksi yksi tai useampi (inkat, atsteekit, mayat, Zimbabwe, Ghana, Japani, Kiina tms.). Kurssilla käytetään maksullista materiaalia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

HI10 Uudenajan historia

Tarkastellaan suurta 1400-luvulla alkanutta maailmankuvan, politiikan ja kulttuurin mullistusta, joka alkoi renessanssina ja jatkui valistuksena Euroopan suurten kansojen hegemoniaan ja varhaisteolliseen aikakauteen. Tutustutaan laajasti esimerkiksi aikakauden tieteenalojen syntyyn, itsevaltiuden ilmenemismuotoihin tai taide- ja arkkitehtuurisuuntausten vaihteluun, rahatalouden, palkkatyön, kaupankäynnin tuomaan arkielämän muutokseen jne. opiskelijoiden toiveiden mukaan. Kurssi tarjoaa kokonaiskuvan eurooppalaisen kulttuurin kukoistuskaudesta ja suhteesta muihin kulttuureihin. Kurssilla ei ole koetta. Suoritusmerkintä edellyttää aktiivista osallistumista kurssille. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

HI11 Modernin ajan historia

Tarkastellaan 1700-luvun teollisesta ja poliittisista vallankumouksista sekä valistuksesta alkanutta aikakautta, joka päättyy 1980 ja -90-lukujen vaihteen sukkulalentoihin, Berliinin muurin murtumiseen ja internettiin. Kurssilla tutustutaan laajasti aikakauden moninaisuuteen ja maailmankuvan mullistuksiin sekä
politiikan, arkielämän, taiteen ja tieteen kehityskulkuihin. Kurssi valottaa paitsi 1800- ja 1900-lukujen perinteistä suurten kertomusten historiaa myös näennäisen yhtenäistä maailmankuvaa ja valtio-keskeistä politiikkaa ennen kuin ne sirpalaloituvat postmodernismiksi ja jälkiteollisiksi yksilökeskeisiksi globaalimassayhteiskunniksi. Osallistujat voivat esittää ilmiöitä/aiheita, joihin perehdytään tarkemmin. Kurssilla ei pidetä kokeita. Suoritusmerkintä edellyttää aktiivista osallistumista. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

HI12 Historian kertauskurssi (laajuus 0,5 kurssia)

Kurssi tarjoaa tiiviin paketin kertaamiseen ylioppilaskokeen historian kirjoituksia silmällä pitäen. Kurssilla keskitytään oppiaineen pakollisten ja haluttaessa myös syventävien kurssien keskeisimpien asioiden kertaamiseen, jotta opiskelija valmistautuu vastaamaan ylioppilaskirjoituksissa tehokkaasti ja asiantuntevasti. Kurssin lopulla pidetään preliminäärikoe. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

HI13 Agora-projektin historiankurssi

Kurssilla perehdytää vuosittain vaihtuvan Agora-projektin kohdealueen historiaan ja kulttuuriin. Agora-projektin opintomatka edellyttää tälle kurssille osallistumista. Kurssilla perehdytään alueen menneisyyteen ja nykyisyyteen, sekä eritoten UNESCO:n maailmanperintökohteisiin sekä laaditaan opintomatkalla esitettävä opinnäytetyö. Kurssilla ei pidetä koetta. Suoritusmerkintä edellyttää aktiivista osallistumista. Opintomatkalle ja sen ohjelmaan aktiivisesti osallistumisesta saa toisen suoritusmerkinnän yHi13.

Kellokosken koulukohtaiset kurssit

HI7 Historian kertauskurssi abiturienteille (laajuus œ kurssia)

Kurssilla käydään läpi historian painopistealueita reaalikokeen näkökulmasta sekä hiotaan vastaustekniikkaa. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H)

HI8 Maailman tilanne nyt

Kurssilla tutustutaan pakollisia kursseja syvällisemmin ja laajemmin toisen

maailmansodan jälkeiseen aikaan. Historian pakolliset kurssit HI3 Kansainväliset suhteet ja

HI4 Suomen historian käännekohtia ovat sisällöiltään erittäin laajoja ja niiden opetus

luokkamuotoisena lähiopetuksena painottuu 1800- luvun ja 1900-luvun alkupuoliskolle. HI8 -kurssilla

on tarkoitus keventää näiden pakollisten kurssien  sisältöä ja siirtää toisen maailmansodan jälkeisen

ajan käsittely tälle kurssille. Kurssin tukena käytetään sekä HI3 Kansainväliset  suhteet että HI4 Suomen historian Käännekohtia

kurssien oppikirjoja.

Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan  tietämystä lähihistoriasta ja tämän päivän

maailmanpolitiikkaan vaikuttavista taustatekijöistä.

Kurssi antaa valmiuksia suorittaa historian  ylioppilaskirjoituksissa keskeisten (HI3 ja HI4)

kurssien tehtäviä, joista yleensä tulee  jokeritehtäviä yksi tai kaksi.

 

Kurssin keskeiset sisällöt

 

Kansainväliset  suhteet

-          Siirtomaiden itsenäistyminen ja kolmas maailma

-          Lähi-idän kriisin historialliset taustat

-          Maailmanpolitiikan kehitys kylmän sodan jälkeen

 

Suomi

-          Suomi toisen maailmansodan jälkeen

-          Suomen asema kylmässä sodassa

-          Suomalaisen yhteiskunnan kehitys sotien jälkeen

 

Kurssin arvioidaan numeroin (laajuus 1,0 kurssia).


Netland-tuotantoa