Psykologia

Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä.

Psykologisen tiedon ja käsitteiden avulla opiskelija voi omakohtaisesti tunnistaa, tiedostaa ja käsitellä psyykkisiä ilmiöitä. Psykologian tiedot ja taidot tukevat itsetuntemusta, itsensä kehittämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä. Psykologian yhtäältä empiirinen ja toisaalta pohdiskeleva ote luo opiskelijalle mahdollisuuden kehittää omaa kriittistä ajatteluaan.

Opetuksessa luodaan edellytykset psykologisen tiedon ymmärtämiseen ja omakohtaiseen soveltamiseen. Opiskelijaa autetaan oivaltamaan psykologisen tiedon yhteys sosiaalisiin, kulttuurisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin sekä ymmärtämään psyykkisten, biologisten ja sosiaalisten tekijöiden välistä vuorovaikutusta ja vastavuoroista riippuvuutta.

Psykologian opiskelija

 • saa tukea oman psyykkisen kasvun ja hyvinvoinnin edistämiseen
 • kehittää ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitojaan
 • hankkii psykologista tietoa eri tietolähteistä ja arvioi tiedon luotettavuutta
 • oppii ymmärtämään erilaisista kulttuuritaustoista ja yhteiskunnallisista oloista tulevien ihmisten toimintaa.

Kurssien suoritusjärjestys

Pakollinen kurssi

PS1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat psykologia tieteenä, sen tutkimuskohde, menetelmät ja kytkennät muihin tieteisiin. Kurssi käsittelee myös ihmisen psyykkisiä toimintoja ja ihmistä tiedon käsittelijänä. Aiheita lähestytään oppimisen näkökulmasta. Tärkeä tavoite on opiskelutaitojen kehittäminen. Johdatus sosiaalipsykologisiin ilmiöihin on yksi kurssin osa-alueista. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Valtakunnalliset syventävät kurssit

PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat ihmisen elämänkaari, psyykkinen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät. Kehityspsykologian teoriat ja peruskäsitteet sekä tutkimusmenetelmät ja -tulokset luovat pohjan kurssille. Ihmisen kehityksen osa-alueet käsitellään kunkin kehitysvaiheen yhteydessä. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

PS3 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat kognitiiviset perusprosessit, vireystilan säätely, nukkuminen ja uni. Kurssin neuropsykologista puolta edustaa hermoston rakenne, hermosolun ja hermoverkkojen toiminta ja niiden yhteys psyykkisiin toimintoihin. Kognitiivisen toiminnan häiriöt ja aivovauriot sekä niiden kuntoutus ovat osa kurssin sisältöä. Siellä käsitellään myös kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimuksia ja sovelluksia. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

PS4 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • eritasoiset motiivit sekä motivaation kehittäminen ja ylläpitäminen
 • tunteet moniulotteisina prosesseina sekä niiden muodostuminen, ilmeneminen ja merkitys
 • motivaation ja emootioiden perusteoriat ja tutkimus
 • motivaation, emootioiden ja kognitiivisten toimintojen keskinäiset vaikutukset ihmisen toiminnassa
 • motivaation, emootioiden ja niiden säätelyn yhteys hyvinvointiin yksilö- ja yhteisötasolla
 • motivaation ja tunteiden yhteydet sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin sekä motivaation ja tunteiden biopsykologinen perusta
 • korkeatasoinen kognitiivinen toiminta, kuten ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko

Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

PS5 Persoonallisuus ja mielenterveys

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • persoonallisuuspsykologian keskeisiä käsitteitä, esimerkiksi minuus ja identiteetti
 • persoonallisuuden määrittely ja selittäminen psykologian eri näkökulmista
 • persoonallisuuden tutkiminen
 • mielenterveyteen vaikuttavat tekijät ja mielenterveyden häiriöt
 • psykoterapia ja lääkehoito mielenterveyden ongelmien hoidossa
 • psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen

Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Hyrylän koulukohtaiset kurssit

PS6 Sosiaalipsykologian syventävä kurssi

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • sosiaalipsykologian keskeiset käsitteet
 • sosiaaliset taidot, henkilöhavainnot, roolit, normit, valta, viestintä (kielellinen ja ei-kielellinen)
 • erilaiset ryhmät ja ryhmienväliset suhteet.

Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

PS7 Psykologian valmennuskurssi abiturienteille

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • aiempien yo-tehtävien analysointi huomioiden, miten ne sijoittuvat eri lukiokursseihin
 • erilaisiin tehtävätyyppeihin vastaaminen
 • yhdessä käsiteltävät laajentavat ja syventävät tietokokonaisuudet sovitaan kurssilaisten kanssa
 • luodaan kokonaiskuva koko psykologian kenttään
 • harjoitellaan eri sisältöjen soveltamista mm. aiempiin yo-tehtäviin

Kurssi arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).

PS8 Psykologia ja elämänhallinta

Yhteisesti käsiteltävät sisällölliset painotukset sovitaan kurssilaisten kanssa käsittäen esimerkiksi seuraavia aiheita: itsetuntemus, ihmissuhteiden ongelmatilanteet, vuorovaikutustaidot ja opiskelutaidot soveltaen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Jokelan koulukohtaiset kurssit

PS6 Sosiaalipsykologian perusteet

Kurssilla käydään läpi sosiaalipsykologian peruskäsitteistöä, -termistöä ja -teorioita. Kurssin tarkoituksena on oppia mm. massapsykologian voimaa, ryhmädynamiikkaa, sosiaalisen verkostoitumisen vaikutusta yksilöön sekä ryhmien väliseen kanssakäymiseen. Kurssilla perehdytään ihmiseen ryhmän jäsenenä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

PS7 Mediapsykologia

Mediapsykologia tutkii ihmisen ja median suhdetta sekä median psykologisia vaikutuksia. Kurssilla käydään tutkimusesimerkein läpi, kuinka mediaa käytetään tiedon välittäjänä, elämysmyllynä sekä välineenä minuuden ja maailman hahmottamiseen skeemojen ja skriptien avulla. Kurssin sisältöön kuuluu informaationkäsittelyn psykologiaa, suostuttelu ja vaikuttaminen, uutisten ja faktaohjelmien reliabiliteetti, mediavaikutusten vuorovaikutteisuus, mediamotiivit, median ja persoonallisuuden suhde sekä median vaikutus ihmisen identiteetin muovautumiseen. Mediaa voidaan kurssilla lisäksi tulkita koulukuntien kautta. Lisänä käsitellään vielä peli- ja nettiriippuvuutta erään psykopatologian muotona. Kurssi liittyy mm. aktiivisen kansalaisuuden, teknologian ja yhteiskunnan sekä viestinnän ja mediaosaamisen aihekokonaisuuksiin. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

PS8 Kertauskurssi (laajuus œ kurssia)

Kurssilla käydään läpi viiden kurssin (1 pakollinen ja neljä syventävää) perusasiat ja luodaan perusteellinen runko asioiden kokonaisvaltaiselle hallinnalle. Lisäksi kurssilla perehdytään metakognitiivisesti eri opiskelutekniikoihin ja esseen vastauksen rakenteluun, jotta kirjoituksiin valmistautuminen tulisi mahdollisimman jouhevaksi. Kurssi antaa perusvalmiudet psykologian laaja-alaiselle tuntemukselle. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Kellokosken koulukohtaiset kurssit

PS6 Mielenterveys ja psykiatrinen hoito

Yhteistyökurssi Kellokosken sairaalan kanssa. Kurssi tarjoaa tietoa mielenterveydestä ja psykiatrisesta hoidosta sekä tuntumaa psykiatrisen alan työtehtäviin. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).


Netland-tuotantoa