Filosofia

Filosofinen ajattelu käsittelee koko todellisuutta, sen monimuotoista hahmottamista sekä ihmisen toimintaa siinä. Filosofian erityisluonne on sen tavassa jäsentää ongelmia käsitteellisesti, järkiperäisesti ja keskustellen.

Filosofian opiskelu lukiossa tukee opiskelijoiden yksilöllistä kehitystä ja edistää yleisiä oppimisen ja ajattelun valmiuksia, joita tarvitaan muuttuvassa ja monimutkaisessa yhteiskunnassa. Filosofiassa opiskeltavat tiedolliset kokonaisuudet ovat välttämättömiä kulttuuriperinnön ja nykykulttuurin ymmärtämiseksi.

Filosofian opiskelija

 • harjoittelee luovaa ja itsenäistä ajattelua
 • oppii hahmottamaan ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja
 • oppii ymmärtämään erilaisten käsitysten perusteluja sekä pystyy keskustelemaan niistä johdonmukaisesti ja järkevästi
 • hankkii perustiedot sekä filosofian historiasta että nykysuuntauksista ja oppii suhteuttamaan niitä yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöihin
 • voi osallistua filosofian keskustelukerhon toimintaan ja osallistua erilaisiin väittelytilaisuuksiin.

Kurssien suoritusjärjestys

Pakollinen kurssi

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • mitä filosofia on, filosofisten kysymysten luonne ja niiden suhde käytännöllisiin, tieteellisiin ja uskonnollisiin kysymyksiin, filosofian keskeiset osa-alueet
 • todellisuuden luonnetta koskevia filosofisia perusnäkemyksiä: hengen ja aineen suhde, vapaus ja välttämättömyys
 • tietoa ja tietämistä koskevia filosofisia perusnäkemyksiä ja niiden suhde tieteellisiin ja arkisiin näkökulmiin: tieto, totuus ja perustelu, käsitteellisen ja kokemuksellisen suhde tiedon muodostumisessa
 • yksilön ja yhteiskunnan suhde filosofisena kysymyksenä, oikeudenmukaisuuden ja vapauden käsitteet
 • hyvän ja oikean käsitteet, toimintaa ohjaavien moraalisten arvojen luonne ja suhde tosiasioihin sekä muihin arvoihin kuten kauneuteen, hyvää elämää ja onnellisuutta koskevia filosofisia näkemyksiä

Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Valtakunnalliset syventävät kurssit

FI2 Filosofinen etiikka

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • moraali ja sitä pohtiva soveltava ja normatiivinen etiikka sekä metaetiikka
 • moraalisia arvoja ja normeja koskevien vakaumusten erilaiset perustat, moraalin suhde oikeuteen ja uskontoon, järjen ja tunteiden asema moraalisissa vakaumuksissa
 • moraalisten arvojen ja normien objektiivisuus ja subjektiivisuus, kysymys eettisten perusteiden tiedollisuudesta ja eettisten totuuksien mahdollisuudesta
 • klassisen hyve-etiikan sekä seuraus- ja velvollisuusetiikan perusteet
 • filosofinen etiikka ja kysymys hyvästä elämästä

Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • metafysiikan keskeisiä kysymyksiä ja peruskäsitteitä, erilaisia käsityksiä metafysiikan luonteesta, todellisuuden rakenne luonnontieteellisen, ihmistieteellisen ja käytännöllisen tiedon valossa
 • totuuden luonne ja totuusteoriat, tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen
 • tietäminen, ymmärtäminen ja tulkinta, käytännöllisen ja tieteellisen tiedon eroja ja yhtäläisyyksiä, tietäminen luonnontieteissä ja ihmistieteissä
 • tieteellisen tutkimuksen luonne ja sen metodologisia peruskäsitteitä
 • argumentoinnin ja päättelyn perusteita

Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

FI4 Yhteiskuntafilosofia

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus
 • yksilön oikeudet ja velvollisuudet, rikos ja rangaistus
 • yhteiskuntajärjestyksen, vallan ja omistamisen oikeuttaminen: yhteiskuntasopimus
 • teoriat, anarkismi ja yhteiskunnalliset utopiat
 • poliittinen filosofia: konservatismin, liberalismin ja sosialismin perusajatukset ja niiden yhteiskuntafilosofiset nykytulkinnat
 • nykykulttuuriin liittyviä filosofisia kysymyksiä: sukupuoli ja sukupuolisuus, identiteetti ja identiteetin rakentuminen, toiseus, vieraus ja monikulttuurisuus

Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Hyrylän koulukohtaiset kurssit

FI5 Valmennuskurssi abiturienteille

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • viime vuosien yo-tehtävät
 • erilaiset tehtävätyypit ja vastaustavat
 • yhdessä sopien sisällölliset painotukset: mitä syvennetään ja mitä kerrataan.

Kurssi arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H). Kaikkiaan kurssin suorittamisella on vain korottava vaikutus filosofian arvosanaan.

FI6 Filosofian keskustelukurssi

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • filosofisia tekstejä arvioidaan ja niistä keskustellaan
 • sisällöllisiä painotuksia vaihdellaan osallistujien kanssa sopien
 • kurssilla huomioidaan lukiomme järjestämän Platonin Akatemian vuosittain vaihtuvat teemat
 • keskustelujen lähtökohtana voi olla myös muun muassa opiskelijoiden omat tuotokset, elokuvat, artikkelit, kolumnit ja mielipidekirjoitukset.

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä, kun osallistumiskertoja on kertynyt 38 tuntia. Kurssi toteutetaan muiden oppituntien jälkeen osallistujien kanssa sopien.

Jokelan koulukohtaiset kurssit

FI5 Estetiikka

Pohditaan kauneutta ja mielihyvää sekä niihin liittyviä teorioita ja niiden vaikutusta arkielämään, taiteeseen ja ihmisen luontosuhteeseen eri aikoina länsimaisessa kulttuuripiirissä ja omassa elämässä. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat seuraavat: estetiikan peruskäsitteistö, kehitys ja muutos antiikista nykyaikaan, taiteen käsite, sisällön muutos, taiteen olemuksen pohdinta, taidekritiikki, tulkinnan ja arvottamisen problematiikka, taide yhteiskunnallisena ja esteettisenä ilmiönä sekä sen suhde moraaliin, luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön estetiikka, ihmisen ja elämän estetiikka. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

FI6 Filosofian historia

Kerrataan, laajennetaan ja syvennetään filosofian kurssien tietoja ja käsityksiä kurssilaisten toiveiden ja ilmenevien tarpeiden mukaan. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat seuraavat: antiikin luonnon filosofia ja kultakauden ajattelijat, hellenistinen etiikka, uusplatonismi, skolastiikka, uuden ajan murros, valistus, romantiikan ajan ajattelu, positivismista postmodernismiin sekä aikakausien kulttuuristen, taloudellisten ja yhteiskunnallisten erityispiirteiden heijastuminen yksittäisten ajattelijoiden teorioihin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

FI7 Filosofiaa käytännössä

Osallistutaan filosofisluontoisiin tapahtumiin ja kerhotoimintaan, joissa päästään kokeilemaan ja soveltamaan käytännössä kursseilla teoreettisesti opiskeltuja asioita ja taitoja. Kurssilla keskitytään filosofiseen argumentointiin ja keskusteluun. Työtapoina ovat kirjallisen raportin laatiminen ja kokemusten esittely eri tapahtumista, joissa on voinut hyödyntää filosofisia tietojaan ja taitojaan, sekä osallistuminen säännöllisesti ja aktiivisesti filosofiakerhon keskustelutilaisuuksiin ja niiden järjestelyihin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).


Netland-tuotantoa