Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetus rakentuu ihmiskäsitykselle, joka korostaa ihmisten mahdollisuutta elää vapaina ja keskenään tasavertaisina, aktiivisina ja tavoitteellisina. Oppiaineen opetuksessa painotetaan ihmisten kykyä tutkia maailmaansa ja laajentaa sitä koskevaa tietämystään sekä yhteisellä toiminnallaan tietoisesti ohjata elämäänsä.

Elämänkatsomustieto kartuttaa pohdiskelevasti ja keskustellen opiskelijoiden kulttuurista ja katsomuksellista yleissivistystä, toiminnallista arviointikykyä ja tilannetajua, eettisiä valmiuksia ja suvaitsevaisuutta sekä keskustelun, kuuntelun ja itseilmaisun taitoja. Katsomuksellisen arviointikyvyn kehittyminen on avain hyvään elämään sekä yksilöllisesti että yhteisöllisesti.

Elämänkatsomustiedon opiskelijalla on mahdollisuus

 • rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan
 • laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään
 • kehittää arvostelu-, harkinta- ja toimintakykyään
 • sisäistää ihmisoikeuksien, myönteisen monikulttuurisuuden, yhteiskunnallisen ja globaalin oikeudenmukaisuuden sekä kestävän kehityksen periaatteita.

Kurssien suoritusjärjestys

Pakolliset kurssit

ET1 Hyvä elämä

Kurssilla pohditaan, mitä on hyvä elämä, millaisista aineksista identiteetti ja yksilöllinen elämä koostuvat ja millaiset mahdollisuudet ihmisillä on tavoitella hyvää elämää. Peruskäsitteitä ovat elämänkatsomus, elämänkatsomustieto, minuus, identiteetti ja hyvä elämä. Kurssilla käsitellään muun muassa yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä. Me tutustumme myös eettisiin valintoihin ja siihen liittyen hyvän/ pahan problematiikkaan. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

ET2 Maailmankuva

Kurssilla pohditaan maailmankuvan muodostumista ja maailmankuvien eroja. Kurssilla perehdytään maailman käsitteellistämisen tapoihin sekä tiedon ja eri yhteisöllisten instituutioiden merkitykseen siinä. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat maailmankuvan rakenne ja sen ydinalueet: käsitykset ihmisestä, yhteiskunnasta, kulttuurista ja luonnosta. Kurssin aikana tutustumme muun muassa kouluun, mediaan ja taiteeseen maailmankuvaa luovina ja välittävinä instituutioina. Lisäksi pyrimme rationaalisesti arvioimaan maailmankuvien ja tiedon lähteitä. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

ET3 Yksilö ja yhteisö

Kurssilla tarkastelemme yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kurssilla perehdymme oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiseen. Kurssilla tutkimme ihmistä sosiaalisena olentona ja tarkastelemme yksilöiden vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. Kiinnitämme huomiota muun muassa vallan käsitteeseen, vallan muotoihin ja valtasuhteisiin. Tutustumme myös erilaisiin vaikuttamisen muotoihin ja hyvään kansalaisuuteen. Lisäksi perehdymme teorioihin yhteiskunnan rakenteesta ja muutoksesta. Tarkastelemme myös ihmisoikeuksia ja niiden historiaa. Keskeinen käsite on oikeudenmukaisuus yhteiskunnallisena, maailmanlaajuisena ja ekologisena kysymyksenä. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Valtakunnalliset syventävät kurssit (verkkokursseja)

ET4 Kulttuuriperintö ja identiteetti

Kurssilla pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana ja hyvän elämän mittana sekä toisaalta jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Kurssilla perehdytään sekä maailman että suomalaisen nyky-yhteiskunnan monikulttuurisuuteen. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • kulttuurin käsite ja merkitys ennen ja nyt
 • identiteetti, etnisyys ja kulttuuriperintö
 • saamelaiset, suomalaiset ja eurooppalaiset kulttuuripiirteet ja niiden nykyinen merkitys
 • kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus
 • etninen ja kulttuurinen moninaisuus Suomessa ja maailmassa
 • elämä monikulttuurisessa yhteiskunnassa
 • etnosentrisyys sekä rasismin ja suvaitsevaisuuden historiaa.

Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

ET5 Maailman selittäminen katsomusperinteissä

Kurssilla pohditaan erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä. Kurssilla perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja tutkimukseen. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • maailman myyttinen selittäminen ennen ja nyt
 • uskonnon ja uskonnollisuuden olemus
 • uskontokritiikki: sosiologinen, moraalinen, antropologinen ja psykologinen ateismi ja agnostismi
 • sekulaarin humanismin ja vapaa-ajattelun historiaa ja nykysuuntauksia
 • humanismi ja kristinusko länsimaiden katsomuksellisina perusvirtauksina.

Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Jokelan koulukohtaiset kurssit

ET6 Kulttuuriantropologiaa, uskonto- ja kansatiedettä

Pohditaan ja tarkastellaan inhimillisen kulttuurin ominaispiirteitä erikoisalojen näkökulmista sekä tutustutaan aiempaa syvällisemmin niin kaukaisiin kansoihin kulttuureineen kuin oman kulttuurin ominaispiirteisiin ja rakenteisiin tieteellisen tarkastelun ja kulttuuritutkimuksen lähtökohdista. Kerrataan ja syvennetään kulttuuriantropologian, uskonto- ja kansatieteiden peruskäsitteistöä. Tutustutaan valittuihin esimerkkikulttuureihin (Aasiasta, Afrikasta ja Amerikasta) tarkemmin ja tarkastellaan kulttuurin rakenteita ja ilmiöitä. Tarkastellaan nykysuomalaista kulttuuria ja katsomusmaailmaa ja tutustutaan kulttuuritutkimuksen opiskeluun. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

ET7 Elämän, ihmisen ja kulttuurin kehitys

Kurssilla tutustutaan tieteenaloihin jotka tutkivat elämän ja ihmislajin kehitystä (paleontologia ja paleoantropologia) sekä näiden alojen antamaan kuvaan ihmisestä lajina ja yksilönä. Tieteille pohjautuvan ihmiskuvan rinnalla voidaan tutustua eri aikojen ja maailmankatsomusten sekä uskontojen tarjoamaan ihmiskuvaan. Kurssilla ei pidetä koetta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

ET8 Maailmankuvan kehitys

Kurssilla perehdytään maailmankuvan eli kosmologian muutoksiin ihmisen kehityksen viimeisinä vuosituhansina. Sisältöihin kuuluvat seuraavat aiheet: varhaiskulttuurien ja antiikin maailmankäsitys, juutalais-kristillisen ja keskiajan maailmankäsitys,renessanssin ja uuden ajan alun tieteellisen maailmankuvan synty, astronomian ja astrologian ero, astronomian kehitys ja tutkimusvälineet 2000-luvulle, nykyisiä teorioita universumista ja taivaankappaleista auringosta galakseihin. Kurssilla ei pidetä koetta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).


Netland-tuotantoa