Uskonto

Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin tutustutaan niiden omista lähtökohdista käsin. Uskonnonopetuksessa uskontoa tarkastellaan laajasti osana kulttuuria ja yhteiskuntaa sekä yhteisön ja yksilön elämää.

Uskonnonopetus on erilaisia näkemyksiä huomioon ottavaa ja yksilöllistä vakaumusta kunnioittavaa. Oppiaineksen opetuksessa hyödynnetään viimeaikaista teologista ja uskontotieteellistä tutkimusta. Koska uskonto on osa kulttuuria ja yhteiskuntaa, uskonnonopetuksella on luontaiset kytkennät myös humanistisyhteiskunnallisiin tieteisiin ja taideaineisiin.

Uskonnon opiskelu

 • antaa kulttuurista lukutaitoa
 • opettaa itsenäistä harkintaa ja kriittistä arviointia
 • opettaa keskustelu- ja ajattelutaitoja
 • tutustuttaa monikulttuuriseen yhteiskuntaan ja maailmaan
 • herättää ajatuksia eettisistä ajankohtaisista asioista.

Lukiossa opiskellaan evankelisluterilaista ja ortodoksista uskontoa. Muiden uskontojen opetus järjestetään tarvittaessa opetussuunnitelman mukaisesti.

Kurssien suoritusjärjestys

Evankelis-luterilaisen uskonnon pakolliset kurssit

UE1 Uskonnon luonne ja merkitys

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • uskonnon määrittely ja tutkiminen
 • uskonnon ydinkysymykset
 • uskonto yhteisössä ja yksilön kokemuksessa
 • Raamattu pyhänä kirjallisuutena
 • yleispiirteet Raamatun synnystä ja sisällöstä
 • Raamatun tutkimus- ja tulkintatavat
 • Raamatun vaikutukset maailmankuvaan ja kulttuuriin.

Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

UE2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • kristillisen kirkon synty
 • alkukirkosta idän ja lännen kirkon eroon
 • lännen kirkko keskiajalla
 • idän kirkon kehitys
 • reformaatio ja kirkkojen kehitys uudella ajalla
 • nykyinen kristikunta ja kirkkojen rooli
 • nykyajan maailmassa
 • kirkkojen ja uskontojen välinen vuoropuhelu

Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

UE3 Ihmisen elämä ja etiikka

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema, kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta
 • hyvän ja pahan käsitteet
 • kristillinen etiikka ja etiikan teoriat
 • yksilöeettisiä kysymyksiä
 • yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä

Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Evankelis-luterilaisen uskonnon valtakunnalliset syventävät kurssit

UE4 Uskontojen maailmat

Kurssilla käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta ja islamia alla olevien teemojen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan luonnonkansojen uskontojen yhteisiä piirteitä. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärät
 • uskontojen pyhät kirjat ja oppi
 • uskontojen eettiset ohjeet
 • uskontojen kultit ja rituaalit
 • uskontojen suuntaukset uskonnot ja yhteiskunta

Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

UE5 Mihin suomalainen uskoo?

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • muinaissuomalainen uskonto
 • Suomen kirkkohistorian yleislinjat
 • luterilainen kirkko ja muut kristilliset kirkot nykypäivän Suomessa
 • ei-kristilliset yhteisöt Suomessa
 • kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Ortodoksisen uskonnon pakolliset kurssit

UO1 Ortodoksinen maailma

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • varhaiskirkko
 • Bysantin aika oppi ja hallinto määräytyvät
 • idän ja lännen kirkon ero
 • Venäjän kirkko ja muut ortodoksiset paikalliskirkot
 • orientaaliset kirkot lännen kirkot

Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

UO2 Uskonoppi ja etiikka

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • ortodoksisen opin lähteet ja pyhän käsite
 • Pyhä Kolminaisuus
 • Jumalansynnyttäjä
 • pyhät ihmiset ja ajan pyhittäminen
 • ortodoksinen ihmiskuva
 • yksilö- ja yhteisöeettisiä kysymyksiä

Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

UO3 Raamattutieto

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • Jumala ja ihminen Pentateukissa
 • viisauskirjallisuus
 • profeetat ja messiasodotus
 • evankeliumien synty ja niiden erityispiirteet
 • Jeesuksen henkilö
 • Apostolien tekojen kuvaus kirkon ensivaiheista
 • Paavali ja hänen kirjeensä.

Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Ortodoksisen uskonnon valtakunnalliset syventävät kurssit

UO4 Uskontojen maailmat

Kurssilla käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta ja islamia alla olevien teemojen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan kristillisperäisiä uskontoja ja uususkontoja. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärät
 • uskontojen pyhät kirjat ja oppi
 • uskontojen eettiset ohjeet
 • uskontojen kultit, rituaalit ja taide
 • uskontojen suuntaukset
 • uskonnot ja yhteiskunta

Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

UO5 Ortodoksinen Suomi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee Suomen ortodoksisen kirkon historian ja nykypäivän
 • ymmärtää eri kirkkojen merkityksen suomalaisessa yhteiskunnallisessa kehityksessä
 • hahmottaa uskonnon ilmenemisen taiteessa
 • tuntee Suomessa elävää monikansallista ortodoksista kulttuuria
 • osaa jäsentää nykyistä uskonnollista tilannetta Suomessa.

Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Hyrylän koulukohtaiset kurssit

UE6 Uskonnon valmennuskurssi abiturienteille

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • kurssilaisten kanssa sovitaan kerrattavista aihealueista
 • tärkeiksi katsottavia sisältöalueita syvennetään
 • käsitellään aiempia yo-tehtäviä analysoiden
 • hiotaan valmiuksia vastata erilaisiin tehtävätyyppeihin

Kurssi arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).

UE7 Tuusulan seurakunnan työmuotojen kurssi

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • lapsityö: päiväkerho, pyhäkoulu, tyttö ja poikatyö
 • nuorisotyö
 • bänditoiminta
 • kuorotoiminta: kirkkomusiikki
 • diakoniatyö

Työtapoina käytetään muun muassa tutustumiskäyntejä, seurantatehtäviä, arviointeja, raportointeja sekä keskusteluja. Käytännön järjestelyistä otetaan yhteyttä opinto-ohjaajaan ja nuorisotyöstä vastaavaan pastoriin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).


Netland-tuotantoa