Kemia

Kemia on luonnontiede, joka tutkii aineita sekä niiden ominaisuuksia ja käyttäytymistä. Se tutkii ja kehittää materiaaleja, tuotteita, menetelmiä ja prosesseja kestävän kehityksen edistämiseksi.

Kemian opiskelija

  • saa tukea luonnontieteelliseen ajatteluun
  • ymmärtää nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä
  • oppii ymmärtämään jokapäiväistä elämää, luontoa ja teknologiaa sekä kemian merkitystä ihmisen ja luonnon hyvinvoinnille tutkimalla aineita, niiden rakenteita ja ominaisuuksia sekä aineiden välisiä reaktioita.

Kurssien suoritusjärjestys

Pakollinen kurssi

KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia

Kurssilla syvennetään kemian peruskäsitteiden ymmärtämistä ja käytännön elämään liittyvien kemiallisten ilmiöiden ja aineiden tuntemusta. Keskeisinä sisältöinä ovat muun muassa orgaanisten yhdisteiden kuten hiilivetyjen, orgaanisten happi- ja typpiyhdisteiden ominaisuudet. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Valtakunnalliset syventävät kurssit

KE2 Kemian mikromaailma

Alkuaineiden ominaisuuksia tutkitaan ja päätellään jaksollisen järjestelmän avulla. Tutustutaan atomin elektroniverhon rakenteeseen ja sen avulla tutkitaan kemiallisten sidosten muodostumista. Orgaanisen kemian opintoja syvennetään tutustumalla yhdisteiden avaruusrakenteeseen sekä isomeriailmiöön. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

KE3 Reaktiot ja energia

Kurssilla opetellaan kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tutkitaan erilaisia epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä. Stoikiometristen laskujen yhteydessä käsitellään muun muassa kaasujen yleinen tilanyhtälö. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

KE4 Metallit ja materiaalit

Tutustutaan metallien ja epämetallien happi ja vety-yhdisteisiin. Sähkökemiallisen jännitesarjan yhteydessä tutkitaan erilaisia hapettumis- ja pelkistymisreaktioita. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

KE5 Reaktiot ja tasapaino

Laskennallisin keinoin tutustutaan kemialliseen reaktiotasapainoon ja tämän yhteydessä erityisesti happo-emästasapainoon ja liukoisuustasapainoon. Tasapainotiloja opetellaan esittelemään myös graafisin esityksin. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Hyrylän koulukohtaiset kurssit

KE6 Kemian valmennuskurssi

Kerrataan ja laajennetaan kemiallisten laskutehtävien suorittamista. Kerrataan orgaaniset yhdistetyypit ja orgaanisten reaktioiden mekanismit. Kerrataan ja laajennetaan epäorgaanisten yhdisteiden kemiaa. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).

KE7 Kemian työkurssi 1 (œ kurssia)

Kurssilla tutustutaan tavallisimpiin kemian työvälineisiin ja opetellaan turvallisen laboratoriotyöskentelyn perusteet. Laboratoriotöiden avulla opetellaan esimerkiksi erilaisia seoksen erotusmenetelmiä ja liuosten valmistusta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

KE8 Kemian työkurssi 2 (œ kurssia)

Opetellaan yksinkertaisia orgaanisia tai epäorgaanisia synteesejä sekä tehdään yksikertaisia kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia analyysejä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Jokelan koulukohtaiset kurssit

KE6 Kemian työkurssi

Kurssilla tutustutaan tavallisimpiin kemian työvälineisiin ja opetellaan turvallisen laboratoriotyöskentelyn perusteet tekemällä töitä kemian eri osa-alueilta. Tehdyistä töistä laaditaan työselostus. Mahdollisuuksien mukaan kurssilla tehdään vierailu yliopiston kemian laitokselle tai johonkin kemian alan yritykseen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

KE7 Lukion keskeinen kemia (laajuus 0,5 kurssia)

Kurssilla valmistaudutaan kemian ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla keskeisiä oppisisältöjä ja vahvistetaan laskennallisia valmiuksia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).


Netland-tuotantoa