Fysiikka

Fysiikka on empiirinen luonnontiede. Fysiikan opiskelun tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää luonnon rakenteita ja ilmiöitä fysiikan käsitteiden ja periaatteiden avulla. Hän ymmärtää, kuinka luonnosta ja sen ilmiöistä saadaan tietoa tekemällä havaintoja ja mittauksia. Hän oppii suunnittelemaan ja tekemään yksinkertaisia luonnonilmiöitä koskevia kokeita sekä pystyy tulkitsemaan ja arvioimaan kokeellisesti saatua tietoa sekä esittämään sitä muille.

Fysiikan opiskelija

 • omaksuu ja ymmärtää fysiikan peruskäsitteet ja terminologian
 • ymmärtää teknologisia sovelluksia
 • pystyy osallistumaan luontoa, ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja saa näin perusteita päätöksentekoon
 • perehtyy nykyaikaiseen luonnontieteelliseen maailmankuvaan
 • saa riittävät valmiudet opiskella fysiikkaa soveltavia aloja.

Kurssien suoritusjärjestys

Pakollinen kurssi

FY1 Fysiikka luonnontieteenä

Tarkoituksena on huomata fysiikan merkitys elämän eri alueilla sekä jokapäiväisessä elinympäristössä. Tutustutaan fysiikan ilmiöihin havaitsemalla ja mittaamalla sekä tulkitsemalla saatuja kokeellisia tuloksia. Käsitellään mekaniikan perusteita: liikeilmiöiden syitä ja seurauksia. Tutustutaan Newtonin lakeihin. Lisäksi käsitellään radioaktiivisuuden perusteita sekä tutustutaan maailmankaikkeuden mittasuhteisiin ja rakenteisiin. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Valtakunnalliset syventävät kurssit

FY2 Lämpö

Energiasta käsitellään mekaaninen energia, energian säilymislaki, mekaniikan energiaperiaate sekä lämpöenergia. Opitaan lämpötilan ja paineen muutoksien vaikutukset aineen ominaisuuksiin. Tutustutaan lämpöopin pääsääntöihin sekä lämpövoimakoneiden toimintaperiaatteeseen. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

FY3 Aallot

Käsitellään värähdysliikettä, aaltoliikkeen syntyä ja etenemistä. Aallon käyttäytyminen aineiden rajapinnassa eli heijastuminen ja taittuminen ovat keskeisiä asioita. Seisovan aaltoliikkeen esiintyminen eri instrumenttien äänissä sekä äänen ja valon käyttäytyminen ja koostuminen osista ovat näiden perusperiaatteiden sovelluksia. Geometrisessa optiikassa tulevat esille linssit, peilit ja prismat. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

FY4 Liikkeen lait

Opitaan mekaniikan perusteet. Yksinkertaisten liikeilmiöiden avulla perehdytään niissä esiintyviin säännönmukaisuuksiin. Suoraviivaisesta liikkeestä käydään läpi Newtonin lait, liikemäärän säilymislaki ja impulssiperiaate. Newtonin lakien sovelluksina on esillä liike kaltevalla tasolla sekä kappaleen tasapainoehdot. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

FY5 Pyöriminen ja gravitaatio

Käsitellään ympyräliikettä ja pyörimisliikettä. Tutustutaan hitausmomentin käsitteeseen eli miten kappaleen muoto (massan lisäksi) vaikuttaa sen liikkeeseen. Heittoliikkeen perusteet ovat kurssin matemaattista asiaa. Satelliittien ratojen laskeminen on eräs sovellusalue. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

FY6 Sähkö

Kurssilla tutustutaan sähköisiin perusilmiöihin, esim. sähkövarauksen aiheuttamaan sähkökenttään, sähkövirtaan, jännitteeseen ja tasavirtapiireihin. Virtapiireihin liittyvien mittausten avulla tutkitaan niihin liittyviä säännönmukaisuuksia. Vastukset ja kondensaattorit tulevat tutuiksi. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

FY7 Sähkömagnetismi

Sähkömagnetismin kurssilla tutustutaan vaihtovirtapiireihin sekä niihin liittyviin lainalaisuuksiin. Samoin tutustutaan magnetismiin liittyviin peruskäsitteisiin. Sähkömagneettinen induktio, sähköenergian tuottaminen sekä siirtäminen ja sähköinen viestintä ovat myös tutkimuksen kohteena. Sisällöt: magnetismi, sähkömagneettinen induktio, vaihtovirtapiirit, sähköenergian siirto / muuntaja. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

FY8 Aine ja säteily

Kurssilla tutustutaan modernin fysiikan, kvanttimekaniikan ja suhteellisuusteorian peruskäsitteisiin. Atomi- ja ydinfysiikan perusteet ovat keskeistä sisältöä, samoin kuin radioaktiivisuuteen liittyvät käsitteet. Sisällöt: suhteellisuusteoriaa, kvanttifysiikkaa, atomifysiikkaa, ydinfysiikkaa, radioaktiivisuus. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Hyrylän koulukohtaiset kurssit

FY9 Fysiikan valmennuskurssi abeille

Kerrataan ja syvennetään kaikkien kurssien sisältöjä laskuharjoitusten kautta. Kurssi opiskellaan opintojen päättövaiheessa. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

FY10 Kokeellisen fysiikan kurssi

Kurssi perehdyttää opiskelijat kokeellisin menetelmin tutkimaan fysikaalisia ilmiöitä, suunnittelemaan mittausmenetelmiä, käyttämään mittareita sekä käsittelemään laskennallisesti saatuja mittaustuloksia. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan alueen teollisuuteen. Kurssin sisällöt pohjautuvat mekaniikan, lämpöopin, aaltoliikeopin ja sähköopin kursseihin sekä tehtäviin teollisuusvierailuihin. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).

FY11 Cern-kurssi - hiukkasfysiikka

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • hiukkaskiihdyttimien ja hiukkailmaisimien toiminta
 • standardimalli
 • antimateria
 • fysiikan haasteet, Higgsin hiukkanen, ylimääräiset ulottuvuudet, mustat aukot, pimeä aine jne.
 • CERN instituutiona ja CERN:in tuottamat sovellukset

Kurssiin kuuluu vierailu esimerkiksi Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselle. Kurssi järjestetään mikäli lukio hyväksytään valtakunnalliseen CERN-projektiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Jokelan koulukohtaiset kurssit

FY9 Fysiikan kertauskurssi (laajuus 0,5 kurssia)

Kurssilla kerrataan ja syvennetään aiempien fysiikan kurssien keskeisiä sisältöjä ja valmentaudutaan ylioppilaskokeeseen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

FY10 Kokeellisen fysiikan kurssi

Kurssilla opetellaan suunnittelemaan ja toteuttamaan yksinkertaisia fysikaalisia mittauksia, käyttämään erilaisia mittauslaitteita, käsittelemään ja raportoimaan kokeellisia mittaustuloksia, arvioimaan kriittisesti omaa työskentelyään ja mittaustuloksista tehtäviä johtopäätöksiä. Kurssilla tehdään pienimuotoisia fysikaalisia kokeita ja tutkimustehtäviä, jotka voivat olla joko erillisiä töitä tai laajempia projekteja. Kurssiin voi sisältyä myös opintokäyntejä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

FY11 Cern-kurssi - hiukkasfysiikka

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • hiukkaskiihdyttimien ja hiukkailmaisimien toiminta
 • atandardimalli
 • antimateria
 • fysiikan haasteet, Higgsin hiukkanen, ylimääräiset ulottuvuudet, mustat aukot, pimeä aine jne.
 • CERN instituutiona ja CERNin tuottamat sovellukset.

Kurssiin kuuluu vierailu esimerkiksi Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselle. Kurssi järjestetään mikäli lukio hyväksytään valtakunnalliseen CERN-projektiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Kellokosken koulukohtaiset kurssit

FY9 Fysiikan yleiset periaatteet ja kokonaiskuva

Muodostetaan kokonaiskuva fysiikasta ja sen eri osa-alueista. Luodaan katsaus fysiikan historiaan ja kerrataan ylioppilastutkintoa varten oppimäärän keskeisimmät alueet. Kurssi suoritetaan kurssien FY1-FY8 jälkeen. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

FY10 CERN-kurssi - hiukkasfysiikka

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • hiukkaskiihdyttimien ja hiukkailmaisimien toiminta
 • standardimalli
 • antimateria
 • fysiikan haasteet, Higgsin hiukkanen, ylimääräiset ulottuvuudet, mustat aukot,pimeä aine jne.
 • CERN instituutiona ja CERNin tuottamat sovellukset

Kurssiin kuuluu vierailu esimerkiksi Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselle. Kurssi järjestetään mikäli lukio hyväksytään valtakunnalliseen CERNprojektiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).


Netland-tuotantoa