Maantiede

Maantieteessä tarkastellaan luonnonilmiöitä sekä ihmisten luomien järjestelmien rakennetta ja toimintaa. Opitaan ihmisen ja luonnon vuorovaikutussuhteita sekä tarkastelemaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti monimuotoisena elinympäristönä. Kursseilla yhdistetään luonnontieteellinen ja yhteiskuntatieteellinen ajattelu.

Maantieteessä perehdytään

  • ympäristökysymyksiin
  • kestävään kehitykseen
  • maailmanlaajuisiin, alueellisiin ja paikallisiin ilmiöihin ja ongelmiin
  • aktiiviseen maailmankansalaisuuteen
  • paikkaan liitettävään tietoon.

Kurssien suoritusjärjestys

Pakolliset kurssit

GE1 Sininen planeetta

Kurssilla tarkastellaan lunnonmaantieteellisiä ilmiöitä. Kurssilla opitaan, kuinka luonnon omat järjestelmät toimivat ja muuttuvat. Kurssilla perehdytään Maan planetaarisuudesta johtuviin ilmiöihin ja seurauksiin. Opitaan millainen on Maan rakenne ja mitä planeettamme sisäiset ja ulkoiset voimat aiheuttavat. Ymmärretään miten luonto luo perustan ihmisen toiminnalle ja kuinka ihminen vaikuttaa ympäristöönsä. Luonnonmaisemien tulkintaa opiskellaan karttojen ja kuvien avulla. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

GE2 Yhteinen maailma

Yhteinen maailma on kulttuurimaantieteen kurssi, jossa alueita tarkastellaan ihmisen toiminnan näkökulmasta. Kurssilla pohditaan ihmisen toiminnan ja luonnon ympäristön välisiä suhteita eri aihepiireissä (esim. väestönkasvu, ravinnontuotanto, teollisuus, energiavarat, kaupungistuminen). Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Valtakunnalliset syventävät kurssit

GE3 Riskien maailma

Kurssilla käsitellään muuttuvan maailman ennalta arvaamattomia tapahtumia kuten luonnononnettomuuksia ja ympäristötuhoja sekä ihmisen aiheuttamia ongelmia ja uhkia paikallisella, alueellisella tai globaalilla tasolla. Kurssi on ns. hasardimaantiedettä eli uhkariskimaantiedettä. Eräs tavoite on laajentaa maailmankuvaa ja antaa käsitys mahdollisuuksista, joilla ihminen/ pallo selviytyy uhkista. Opiskelun aikana kertautuu pakollisten kurssien asioita. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

GE4 Aluetutkimus

Kurssilla tuotetaan valmista ohjeistoa noudattava tutkielmatyyppinen tutkimus alueesta, jonka opiskelija sopii ohjaajan kanssa. Kyseisen alueen ominaispiirteitä selvitetään lähdemateriaalin pohjalta (oppikirja, kartastot, tilastot, karttalehdet, hankittu aineisto, opiskelijan mahdolliset kokemukset alueesta jne.). Osa työskentelystä voi tapahtua muualla kuin koulussa. Alue pyritään oppimaan osana toimivien alueiden järjestelmää. Opiskelija tutustuu erityyppisiin karttoihin ja oppii karttojen käyttöä asioiden ilmaisemisessa ja käytössä sekä oppii karttojen tulkintaa. Kurssilla opiskellaan geoinformatiikan (paikkatiedon) perusteita. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Hyrylän koulukohtaiset kurssit

GE5 Kertauskurssi

Maantieteen ylioppilaskokeeseen kertaava kurssi, jossa tutustutaan ylioppilaskokeen rakenteeseen. Harjoitellaan maantieteen kysymyksiin vastaamista ja hyvän maantieteellisen esseen kirjoittamista. Kerrataan valtakunnallisten kurssien sisältöjä. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Jokelan koulukohtaiset kurssit

GE5 Kotimaa ja kotiseutu

Kurssilla syvennetään tietoja oman kotiseudun ja kotimaan luonnon ominaisuuksista ja ihmisen toiminnasta ja tehdään kenttähavaintoja ja mittauksia. Aihealueita ovat Suomen sijainti, asema ja ominaisuudet, elottoman luonnon rakenteet ja järjestelmät (vesi, ilma, maaperä, kallioperä), elollinen luonto, väestö, talous ja elinkeinot sekä alueelliset erot. Kurssi arvioidaan numeroin (4- 10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).

GE6 GIS-kurssi

Kurssilla perehdytään GIS -paikkatietoaineistojärjestelmään. Opetellaan työstämään paikkatietoaineistoa tietokoneen ja maantieteellisten ohjelmien avulla. Tehdään GIS-tutkimus, jossa käsitellään tietokantoja, vektori- ja rasterijärjestelmiä, ominaisuustietoja, paikkatietoaineiston keräämistä, paikkatietokyselyjä ja -analyysejä sekä tiedon esittämistä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Kellokosken koulukohtaiset kurssit

GE5 kokoelmatutkimus

Kurssi toteutetaan kuten BI7 maantieteen aihepiireihin sovellettuna. Kurssin lähtökohta voi olla moninainen, esim. omat säähavainnot, kuukausi Intiassa, kivikokoelma, Kärnäsaaren geologia jne. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).


Netland-tuotantoa