Biologia

Biologia on oppia elämästä. Biologia välittää tietoa ihmistä ympäröivästä luonnosta ja hänestä itsestään. Biologia on monimuotoinen ja nopeasti kehittyvä tieteenala. Lukiolainen oppii biologiaa niin molekyyli- ja solutasolla kuin suurekosysteemitasolla.

Biologiassa käsitellään elollisen luonnon järjestelmiä, vuorovaikutussuhteita ja evoluutiota sekä niihin vaikuttavia säätelymekanismeja. Biologisella tiedolla on merkitystä paitsi ihmisten jokapäiväisessä elämässä myös yhteiskunnan toiminnassa ja maailmanlaajuisessa väestö- ja ympäristökysymyksissä.

Biologian opiskelu

  • auttaa opiskelijaa ymmärtämään itseään ja ympäröivää maailmaa
  • kehittää opiskelijan luonnontieteellistä ajattelua
  • herättää kiinnostusta biotieteisiin
  • on pohja monille jatko-opiskelupaikoille.

Kurssien suoritusjärjestys

Pakolliset kurssit

BI1 Eliömaailma

Kurssilla käsitellään evoluutiomekanismeja, ekologiaa, ympäristönsuojelua ja eläinten käyttäytymisstrategioita osana luonnon monimuotoisuutta. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

BI2 Solu ja perinnöllisyys

Kurssin keskeisiä sisältöjä: solun rakenne ja toiminta, solujen lisääntyminen ja periytymisen perusteet. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Valtakunnalliset syventävät kurssit

BI3 Ympäristöekologia

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

  • ekologisen tutkimuksen perusteet
  • ympäristöongelmat
  • Suomen luonnon ekologiset ongelmat
  • kestävä tulevaisuus ja ekologia.

Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

BI4 Ihmisen biologia

Kurssilla käsitellään ihmisen elintoimintojen perusteita, ympäristötekijöiden merkitystä ihmisen terveydelle ja oman käyttäytymisen merkitystä terveyden ylläpitämisessä. Käsiteltäviä asioita ovat muun muassa hormonit, immunologia ongelmineen, elintasosairaudet, hermostollinen säätely, vesitasapaino, ihmisen perusrakenne. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

BI5 Bioteknologia

Käsiteltäviä asioita ovat esimerkiksi mikrobiologia, genetiikka, geenit ja sairaudet, kasvien ja eläinten jalostus, genetiikka ja teollisuus, siirtogeeniset eläimet, geenitekniikan riskit ja geeniteknologia ympäristön parantamisessa. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Hyrylän koulukohtaiset kurssit

BI6 Kertauskurssi

Biologian ylioppilaskirjoituksiin kertaava kurssi, joilla kerrataan kattavasti kaikki biologian valtakunnalliset kurssit. Tutustutaan biologian ylioppilaskokeen rakenteeseen ja harjoitellaan kysymyksiin vastaamista. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

BI8 Ekologian, etologian ja ympäristötieteen jatkokurssi

Kurssilla syvennetään ja sovelletaan valtakunnallisilla kursseilla opittuja tietoja ja taitoja. Perehdytään etologiaan eli eläinten käyttäytymistieteeseen. Tutustutaan siihen, miksi poikaset seuraavat hanhiemoa tai miten simpanssi on keksinyt käyttää kiveä työkalunaan. Lisäksi kurssilla tehdään erilaisia ympäristötieteen ja ekologian soveltavia kokeita. Tutustutaan Tuusulanjärven kuntoon ja Tuusulan kunnan ympäristönhoitoon. Tarkastelemme myös Itämeren tilaa. Opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan voidaan tehdään metsätyyppi ja -kuntomäärityksiä sekä tutkia erilaisia selkärangattomien rakenteita. Suositellaan käytäväksi BI3 -kurssin jälkeen. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä(S/H).

BI9 Anatomian ja biotekniikan syventävä kurssi

Syvennetään mikrobiologian ja biotekniikan tietoja ja taitoja. Tehdään erilaisia mikrobiologisia kokeita sekä tutkitaan eliöiden anatomiaa. Opiskelijat tekevät myös pienen tutkimuksen mikrobiologian sovelluksista. Suositellaan käytäväksi BI5 kurssin jälkeen tai samaan aikaan. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä (S/H).

BI10 Kasvien kerääminen

Kurssilla opiskelija kerää ohjeiden mukaan kasvion ja osallistuu tämän jälkeen suulliseen tenttiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H). Vain itsenäinen suoritus on mahdollinen.

BI11 Eläintieteen kurssi

Kurssi käsittelee suomalaisten eläinlajien tunnistamista ja ekologiaa ja painottuu lintulajeihin. Opiskelija tekee itsenäisesti kartoituksen suomalaisen eläimistön levinneisyydestä ja ekologiasta. Tämän jälkeen hän osallistuu lajintunnistustenttiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H). Vain itsenäinen suoritus on mahdollinen.

Jokelan koulukohtaiset kurssit

BI6 Metsien ja lajien maailma

Kurssilla tutustutaan maailman metsävyöhykkeisiin, suomalaiseen metsään taigan osana, metsätalouteen ja metsän monikäyttöön sekä syvennetään lajintunnistustaitoja ja lajiston ekologista tuntemusta. Kurssi arvioidaan numeroilla (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).

BI7 Biologian työkurssi

Kurssilla kerrataan ja syvennetään kaikilla kursseilla opittuja taitoja. Tavoitteena on hallita näytteen teko, mikroskoopin käyttö, biologisten havaintojen teko ja biologisen laboroinnin perustaidot sekä tutkimusanalyysi. Perusasiat työturvallisuudesta kerrataan myös. Kurssilla tehdään suullisia ja kirjallisia työselostuksia, jotka otetaan tuntinäytön ohella arvioinnissa huomioon. Kurssilla opiskelijalta vaaditaan runsaasti omatoimista työntekoa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

BI8 Biologian kertauskurssi (laajuus: 0,5 kurssia)

Kurssilla kerrataan keskeisiä biologian oppimäärän sisältöjä, opiskellaan aihekokonaisuuksien hallintaa ja valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Kellokosken koulukohtaiset kurssit

BI6 Laborointi ja kertaus

Laborointikurssilla mikroskopoidaan, laboroidaan, demonstroidaan, tehdään koejärjestelyjä ja laaditaan työselostuksia. Kurssin aiheet löytyvät pakollisten ja syventävien kurssien tehtäväosioista. Siten kurssi havainnollisesti valmentaa myös ylioppilaskirjoituksiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

BI7 Kokoelmatutkimus

Kurssi on tarkoitettu itsenäisesti opettajan kanssa erikseen tehtävän suunnitelman mukaan toteutettavaksi ja perustuu omaan luontoharrastukseen esim. hyönteis- tai kasvikokoelmaan tai lintuhavaintopäiväkirjaan. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).


Netland-tuotantoa