Saksan kieli

Äidinkielenä saksaa puhuu lähes 100 miljoonaa ihmistä Saksassa, Itävallassa ja Liechtensteinissa. Virallisena kielenä se on Sveitsissä, Luxemburgissa ja Belgiassa. Maailmanlaajuisesti saksaa puhutaan 41 maassa. Euroopan unionissa Saksalla ja saksan kielellä on merkittävä asema. Saksan kielen osaavia tarvitaan työelämässä, etenkin kaupan ja matkailun alueilla.

Saksan kielen opiskelu

  • antaa Saksan kulttuurin tuntemusta
  • tutustuttaa saksankieliseen maailman
  • antaa mahdollisuuden osallistua ystävyyskoulutoimintaan.

Tuusulan ystävyyskunta on Saksan Celle ja siellä oleva Christian-Gymnasium Hermannsburg on Hyrylän ystävyyskoulu. Koulujen välinen yhteistyö on tavoitteellista ja säännöllistä. Järjestämme vuosittaisia vierailuja ja yhteisiä projekteja.

Saksan kieltä voi opiskella A-kielenä tai B2/ B3-kielenä. Valtakunnalliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä ja ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi opintojen päättövaiheessa.

Kurssien suoritusjärjestys

A-taso - Pakolliset kurssit

SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan perusrakenteiden osaamista ja laajennetaan sanastoa. Aihekokonaisuuksia ovat hyvinvointi ja turvallisuus, joita käsitellään lähipiirin jokapäiväiseen elämään liittyvin suullisin ja kirjallisin harjoituksin. Suullisen ilmaisun osuutta pyritään lisäämään ja oman mielipiteen kertomista harjoittamaan entistä enemmän. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

SAA2 Viestintä ja vapaa-aika

Puheviestinnän osaamista monipuolistetaan ja vahvistetaan, rakenteiden hallintaa laajennetaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheessa kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

SAA3 Opiskelu ja työ

Koulu, jatko-opinnot ja työelämä leimaavat tämän kurssin suullisia ja kirjallisia tilanneharjoituksia. Työelämän näkökulma tarjoaa haasteellisia harjoituksia, esim. ulkomaiset harjoittelujaksot, työnhaku tai työpaikkahaastattelu. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

SAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Puheen ja tekstin tuottaminen vaativat erityistä osaamista kun on kyse ympäröivästä maailmasta ja yhteiskuntajärjestelmistä. Kurssilla harjoitellaan eri alojen tekstien kautta tekstin ymmärtämistä ja kirjoitetaan erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

SAA5 Kulttuuri

Kulttuurin, eri kulttuurien tuntemus, tapojen vertailu ja oma identiteetti kuuluvat tämän tietopitoisen kurssin ohjelmaan. Opiskelijat tekevät valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen ryhmälle suullisesti. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

SAA6 Tiede, talous ja tekniikka

Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä tutustumalla eri tieteenaloihin, tekniikan saavutuksiin, viestinnän eri muotoihin ja talouselämään. Jatketaan lukemisstrategioiden ja erilaisiin tarkoituksiin sopivien tekstien harjoittelua. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

A-taso - Valtakunnalliset syventävät kurssit

SAA7 Luonto ja kestävä kehitys

Hankitaan valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Omasta ympäristöstä edetään globaaliin ympäristöön, vastuuseen maapallosta ja sen ihmisistä. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10). Arvosana voi vaikuttaa päättöarvosanaan ainoastaan korottavasti.

SAA8 Puhu ja ymmärrä paremmin

Tule harjoittelemaan puhumista ja erilaisia puheviestinnän strategioita eri tilanteissa. Tavoitteena on oppia puhumaan vaativistakin asioista siten, että sanoma tauoista ja katkoista huolimatta välittyy vastaanottajalle. Keskustelut pohjautuvat kurssien tuttuihin aihepiireihin sekä ajankohtaisiin tapahtumiin, joiden sanastoja harjoitellaan myös kirjallisesti. Tämän syventävän kurssin ja kurssiin kuuluvan suullisen kielitaidon koe arvioidaan numeroin (4-10).

B2/B3-tasot - Valtakunnalliset syventävät kurssit

SAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua

Perusasioiden ja ääntämisharjoitusten ohella opiskellaan arkeen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen, tavallisista asioista kertominen ja kysyminen. Kurssilla painotetaan puheviestintää. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10).

SAB32 Näin asiat hoituvat

Kurssilla opitaan selviytymään erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Puheen ymmärtämistä ja puhumista painotetaan. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10).

SAB21/SAB33 Vapaa-aika ja harrastukset

Nuorten jokapäiväisen elämän, kiinnostuksen kohteet, vapaa-ajan vietto ja harrastukset ja niiden yhteydessä käytettävät palvelut työstetään keskustellen ja oman mielipiteen ilmaisemista harjoitellen. Näin vahvistetaan perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Puheen ymmärtämistä ja puhumista painotetaan. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10).

SAB22/SAB34 Meillä ja muualla

Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10).

SAB23/SAB35 Ennen ja nyt

Elämä ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta tarjoaa puheharjoitteluun haastavia aiheita. Vahvistetaan opittujen perusrakenteiden hallintaa, mutta myös kirjallista viestintää erilaisin tehtävin. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10).

SAB24/SAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10).

SAB25/SAB37 Kulttuuri

Kohdekielinen kulttuuri esittäytyy eri muodoissaan, esim. kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri ja/tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10).

SAB26/SAB38 Yhteinen maapallomme

Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10).

SAB27/SAB39 Tiede ja tekniikka

Eri tieteenalat, tekniikka ja viestintä esittäytyvät yleistajuisten tekstien avulla. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10).

SAB28/SAB310 Luonto ja kestävä kehitys

Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10).

Hyrylän koulukohtaiset A/B2/B3-tason kurssit

SAA9/SAB29/SAB311 Saksan kertauskurssi abeille

Kurssilla harjoitellaan yo-kirjoituksiin sekä sanastoa että rakenteita, mutta myös vastaustekniikkaa. Vahvistetaan opittuja taitoja ja hiotaan kielen hienouksia kuuntelu-, kirjoitus- ja tekstinymmärtämistehtävien avulla. Materiaalit saadaan sekä oppikirjoista että ajankohtaisesta uutismateriaalista. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10). Arvosana voi vaikuttaa päättöarvosanaan ainoastaan korottavasti.

SAB210/SAB312 Saksan puhekurssi

Kurssilla vahvistetaan keinoja selviytyä saksan kielellä tavallisesta arkitilanteesta ja tutustutaan saksalaisen ja suomalaisen kulttuurin eroihin. Harjoitellaan kuinka esittää mielipide, osoittaa olevansa samaa tai eri mieltä, kuinka puolustaa jonkun esitystä tai perustella eriävä kanta. Keskusteltavien aihepiirien sanavarastoa harjoitellaan ja laajennetaan sekä tekstein että audiovisuaalisin keinoin. Tämä kurssi liittyy saksalaisen ystävyyskoulun kanssa ylläpidettyyn opiskelijoiden henkilökohtaiseen kontaktiin esim. yhteistyöprojektien avulla. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Jokelan koulukohtaiset A-tason kurssit

SAA9 Kielioppikurssi

Kurssilla kerrataan kielioppia ja tehdään vaativia rakenneharjoituksia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

SAA10 Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi

Kurssilla harjoitellaan A-tason ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä; kuuntelu, rakenne, tiivistelmä ja kirjoitelma. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

SAA11 Kirjoituskurssi

Opetellaan kirjoittamaan hyviä kirjoitelmia yo-kokeiden tekstityyppien ja vapaampien kirjoitustehtävien pohjalta ja lisäksi laajennetaan sanastoa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

SAA12 = SAB211 = SAB313 Kulttuurikurssi

Kurssilla tutustutaan kulttuuriin, historiaan ja yhteiskuntaan saksankielisissä maissa. Kurssiin liittyy mahdollisuuksien mukaan tutustumismatka esim. Berliiniin tai muuhun saksankieliseen alueeseen. Opiskelijat osallistuvat kulttuurimatkan suunnitteluun ja kirjoittavat matkapäiväkirjaa. Lisäksi kurssilla tehdään saksankielinen projektityö jostakin kurssin sisältöön liittyvästä aihepiiristä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Jokelan koulukohtaiset B-tason kurssit

SAB29 = SAB311 Kielioppikurssi

Kurssilla kerrataan saksan kieliopin keskeisimpiä osa-alueita. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

SAB210 = SAB312 Yo-valmennuskurssi

Kurssilla harjoitellaan ylioppilastutkinnon kaikkia koetyyppejä; ainekirjoitus, avovastaukset, kuunteluharjoitukset, rakenneharjoitukset, tiivistelmät. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

SAB211 = SAB313 = SAA12

Kulttuurikurssi Kurssilla tutustutaan kulttuuriin, historiaan ja yhteiskuntaan saksankielisissä maissa. Kurssiin liittyy mahdollisuuksien mukaan tutustumismatka esim. Berliiniin tai muuhun saksankieliseen alueeseen. Opiskelijat osallistuvat kulttuurimatkan suunnitteluun ja kirjoittavat matkapäiväkirjaa. Lisäksi kurssilla tehdään saksankielinen projektityö jostakin kurssin sisältöön liittyvästä aihepiiristä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

SAB212 = SAB314 Kirjoituskurssi

Opetellaan kirjoittamaan hyviä kirjoitelmia yo-kokeiden tekstityyppien ja vapaampien kirjoitustehtävien pohjalta ja lisäksi laajennetaan sanastoa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).


Netland-tuotantoa