Ranskan kieli

Ranskaa puhuu äidinkielenään yli 100 miljoonaa ihmistä ja sillä on virallinen asema noin 40 maassa. Se on yksi Euroopan unionin ja YK:n virallisista kielistä. Ranskan kielen taidosta on suuri etu työelämässä. Se on kulttuurin, sivistyksen, muodin ja ruokakulttuurin kieli.

Ranskan kieltä opiskellessaan opiskelija tutustuu

  • Ranskan kulttuuriin ja yhteiskuntaan
  • ranskankielisiin maihin ja kulttuureihin.

Ranskan kieltä voi opiskella A-kielenä tai B2/ B3-kielenä. Kurssit suositellaan opiskeltavaksi numerojärjestyksessä.

Kurssien suoritusjärjestys

A-kieli - pakolliset kurssit

RAA1 Nuori ja hänen maailmansa

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin sekä vapaa-aikaan ja harrastuksiin. Kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

RAA2 Viestintä ja vapaa-aika

Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti sekä vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

RAA3 Opiskelu ja työ

Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Muina aiheina ovat nuorten elämä yhteiskunnassa sekä palvelutilanteet. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

RAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Aihealueita ovat politiikka, kansainväliset järjestöt ja aktiivinen kansalaisuus sekä yleismaailmalliset kehityslinjat sekä eri elämäntyylit. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

RAA5 Kulttuuri

Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Tutustutaan eri tiedotusvälineisiin ranskan kielen kannalta. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

RAA6 Tiede, talous ja tekniikka

Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

A-kieli - valtakunnalliset syventävät kurssit

RAA7 Luonto ja kestävä kehitys

Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

RAA8 Puhu ja ymmärrä paremmin

Kurssilla opetellaan käyttämään ranskaa suullisesti monipuolisemmin ja puhumaan sujuvammin. Siellä harjoitellaan puhumista hyvin vaihtelevista aiheista muiden kurssien aihepiirit ja tapahtumat mukaan lukien. Aiheita pohjustetaan myös teksteillä ja tehdään puheenymmärtämistä harjoittavia tehtäviä. Kurssiin kuuluu suullisen kielitaidon koe, joka arvioidaan numeroin (4-10).

B2-/B3-tason kurssit - valtakunnalliset syventävät kurssit

RAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua

Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

RAB32 Näin asiat hoituvat

Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

RAB21/RAB33 Vapaa-aika ja harrastukset

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

RAB22/RAB34 Meillä ja muualla

Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

RAB23/ RAB35 Ennen ja nyt

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

RAB24/RAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

RAB25/RAB37 Kulttuuri

Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

RAB26/RAB38 Yhteinen maapallomme

Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä sekä kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

RAB27/RAB39 Tiede ja tekniikka

Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

RAB28/RAB310 Luonto ja kestävä kehitys

Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).


Netland-tuotantoa