Englannin kieli

Hyvät englannin kielen suulliset ja kirjalliset taidot ovat nykyisin tarpeellista kaikilla elämän alueilla sekä opiskelussa että työelämässä. Englannin kieltä opiskellessaan opiskelija lisää tietämystään opiskeltavan kielen kielialueiden kulttuureista ja yhteiskunnallista asioista.

Englannin kielen kursseilla opitaan:

  • aktiivista kielen suullista ja kirjallista käyttöä
  • sujuvaa kielitaitoa
  • selviytymistä kanssakäymisestä syntyperäisen puhujan kanssa
  • viestintä- ja mediaosaamista
  • englanninkielisten kulttuurien tuntemusta.

Pakolliset kurssit suositellaan opiskeltavaksi numerojärjestyksessä. Internetin kautta opiskelijat voivat harjoitella kielitaitoaan. Aineenopettajat opastavat asiassa.

Kurssien suoritusjärjestys

Pakolliset kurssit

ENA1 Nuori ja hänen maailmansa

Kurssi yhdistää perusopetuksen ja lukion kielenopetuksen, vahvistaa sanaston hallintaa ja keskustelutaitoa. Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan perusrakenteita. Aihepiireinä ovat perhe, monikulttuurisuus, ystävyys, asuminen ja ruokakulttuuri. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10).

ENA2 Viestintä ja vapaa-aika

Kurssi harjoittaa puheviestintää ja vahvistaa valmiuksia keskeisten opiskelustrategioiden hallintaan. Kurssilla harjoitellaan kirjallista ilmaisua viestinnällisten tehtävien avulla sekä tutustutaan kulttuurierojen huomioonottamiseen viestinnässä. Aihepiireinä ovat nuoren arkipäivä, hyvinvointi, harrastukset, matkailu, luonnossa liikkuminen ja media. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10).

ENA3 Opiskelu ja työ

Kurssi harjoittaa opiskeluun ja työelämään liittyvää kirjallista ja suullista viestintää (muun muassa työnhakuun) sekä vahvistaa opiskeluja työsanaston hallintaa. Kurssilla harjoitellaan muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja tuottamista. Aihepiireinä ovat opintojen merkitys, opiskelu meillä ja muualla, työpaikan hakeminen, vapaaehtoistyö ja erilaiset ammatit. Lisätietoja antavat aineen opettajat. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10).

ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssin tarkoituksena on tutustua Suomen ja englantia puhuvien maiden yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Kurssilla harjoitellaan monenlaisten tekstien lukemista vaativahkolla tasolla. Kurssi laajentaa yhteiskunnallisen sanaston hallintaa. Aihepiireinä ovat rotukysymykset ja suvaitsevaisuus, suurkaupunkielämä, siirtolaisuus, mainonta, terrorismi ja turvallisuus, rikollisuus, uskonnot ja parisuhteet. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10).

ENA5 Kulttuuri

Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti ja harjoitellaan tekstinlukemista vaativahkolla tasolla. Opiskelijoita ohjataan englanninkielisen kirjallisuuden lukemiseen ja kurssilla valmistetaan kulttuuriaiheinen tuotos. Aihepiireinä ovat kirjallisuus, musiikki, kuvataide, teatteri ja elokuva. Lisätietoja antavat aineen opettajat. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10).

ENA6 Tiede, talous ja tekniikka

Kurssi harjoittaa kieliaineksen ymmärtämistä ja kirjallista ilmaisua vaativalla tasolla. Aihepiireinä ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja historia sekä viestintä ja talouselämä. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10).

Valtakunnalliset syventävät kurssit

ENA7 Luonto ja kestävä kehitys

Kurssin tavoitteena on vaikeahkojen, asiapitoisten tekstien ymmärtäminen ja tuottaminen. Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10).

ENA8 Puhu ja ymmärrä paremmin englantia

Kurssin tarkoitus on kehittää englannin kielen keskustelu- ja ilmaisutaitoja. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja kurssien 1-7 aihepiirit. Tavoitteena on sujuvampi kommunikaatiotaito ja ääntämisen kehittyminen. Puhetehtävien pohjalta voidaan myös laatia erilaisia kirjallisia tuotoksia kuten selostuksia tai kannanottoja. Näin tuetaan ja harjoitellaan menestystä ylioppilaskirjoituksissa. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Hyrylän koulukohtaiset kurssit

ENA9 Englannin tuki abiturienteille

Kurssilla kerrataan keskeistä kielioppia ja sanastoa sekä harjoitellaan ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä, kuten kuullunymmärtämistä, luetunymmärtämistä ja kirjallista ilmaisua. Tavoitteena on valmentaa opiskelijoita ylioppilaskokeeseen. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).

ENA11 Perustietojen kertauskurssi

Kurssi on kertauskurssi, jonka tavoitteena on madaltaa peruskoulun ja lukion kynnystä niiden opiskelijoiden osalta, joiden kielen perustaitoihin on jäänyt puutteita peruskoulussa. Kurssille voivat osallistua ne opiskelijat, joilla peruskoulun päästötodistuksessa on englannin kielen arvosana < 7. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).

ENA12 Englannin kirjoitus- ja sanastokurssi tuleville abeille

Kurssin tavoitteena on kirjallisen ilmaisun kehittäminen ja sanavaraston laajentaminen. Kurssin aikana harjoitellaan kirjoitelmia ja ohjataan hyvien rakenteiden ja asiatyylin käyttöä. Sanavarastoa kartutetaan tekemällä eri aihepiireihin liittyviä sanastoharjoituksia. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).

ENA13 Englannin kurssien 1-3 kertaus

Kurssi on kertauskurssi opiskelijoille, joilla ensimmäisten (1-3) kurssien arvosanat ovat jääneet heikoiksi ja jotka kaipaavat näillä kursseilla käytyjen kielioppiasioiden ja sanaston ylimääräistä kertausta. Suositellaan käytäväksi 2. tai 3. opiskeluvuoden alussa helpottamaan myöhemmistä kursseista suoriutumista ja ylioppilaskokeiden läpäisyä. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).

Jokelan koulukohtaiset kurssit

ENA9 Johdantokurssi

Kurssi on perustietoja kertaava niveltävä kurssi lukion aloittaville ja muille kertausta haluaville. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

ENA10 Yes! Grammar Again!

Kurssilla vahvistetaan vaativampia rakenteita. Kurssille osallistuminen edellyttää neljän pakollisen kurssin rakenteiden hallintaa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

ENA11 I Hope You Comprehend (laajuus 0,5 kurssia)

Luetun ja kuullun ymmärtämisen erikoiskurssi kuuden pakollisen kurssin jälkeen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

ENA12 Pen and paper - writing course

Kurssilla harjoitellaan hyvän kirjoitelman kirjoittamisen taitoja. Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittyä kirjoitelmien laatimisessa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

ENA13 Final Exams Ahead? (laajuus 0,5 kurssia)

Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoituksiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Kellokosken koulukohtaiset kurssit

ENA9 Englannin yo-kurssi (laajuus 0,5 kurssia)

Kurssilla kerrataan ylioppilaskoetta varten. Kurssin lopussa suoritetaan preliminäärikoe. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).

ENA10 Perustietojen kertauskurssi (laajuus 0,5 kurssia)

Kurssi on kertauskurssi, jonka tavoitteena on madaltaa peruskoulun ja lukion kynnystä niiden opiskelijoiden kohdalla, joilla kielen perustaitoihin on jäänyt puutteita peruskoulussa. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).


Netland-tuotantoa