Ruotsin kieli

Ruotsin kieli on taito-, tieto- ja kulttuuriaine. Pohjoismaisessa yhteistyössä käytetään ruotsin kieltä ja sen hyvä hallinta avaa monia mahdollisuuksia jatko-opinnoissa ja työelämässä. Ruotsin kieltä tarvitaan monissa valtion- ja kunnallishallinnon tehtävissä. Ruotsin kielen opetus antaa opiskelijoille valmiudet ruotsin kielen omaehtoiseen opiskeluun auttamalla heitä ymmärtämään, että viestintätaidon saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Jokaisella kurssilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita; puheen ymmärtämistä, puhumista, tekstin ymmärtämistä ja tuottamista sekä sanaston ja rakenteiden hallintaa.

Ruotsin kielen opiskelussa

  • opitaan viestimään ruotsin kielellä
  • tutustutaan Suomen ruotsinkieliseen kulttuuriin
  • tutustutaan Pohjoismaisiin yhteiskuntiin ja kulttuureihin.

Jos opiskelija haluaa suorittaa A-tason oppimäärää vastaavan laajuuden, voi hän suorittaa sen itsenäisesti. Ruotsin kielen opettajat neuvovat A-tason oppimäärän itsenäisessä suorittamisessa.

Kurssien suoritusjärjestys

Pakolliset kurssit

RUB1 Koulu ja vapaa-aika

Kurssi yhdistää perusopetuksen ja lukion kielenopetuksen ja vahvistaa sanaston sekä perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeen mukaan. Aihepiireinä ovat opiskelu ja nuorten harrastukset. Kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa

Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista ja painotetaan puheviestinnän harjoittamista sekä kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssilla jatketaan nuorten elämän, opiskelun, työn, harrastusten, palveluiden ja vapaa-ajan tarkastelua. Vankennetaan suullisen viestinnän strategioiden hallintaa ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. Lisäksi painopistealueena kurssilla on kuullun ymmärtäminen. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa

Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä (erityisesti henkilön ja paikan kuvaaminen). Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen

Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

RUB5 Elinympäristömme

Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisia tekstejä. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Valtakunnalliset syventävät kurssit

RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin ruotsia

Kurssin tarkoitus on kehittää ruotsin kielellä keskustelu- ja ilmaisutaitoja. Aiheina ovat ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Kurssi vankentaa jokapäiväisen elämän käyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen

Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla. Kurssilla lisätään kuullun- ja tekstin ymmärtämisvalmiuksia, vankistetaan suullisen tuottamisen ja kirjallisen ilmaisun taitoja. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Hyrylän koulukohtaiset kurssit

RUB8 Rakenteiden hallinnan syventävä kertaus abiturienteille

Tällä koulukohtaisella syventävällä kurssilla kerrataan ja valmennetaan abiturientteja ylioppilastutkintoa varten. Kurssilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita, erityisesti keskitytään rakenteiden soveltamiseen. Kurssi päättyy koko lukion oppimäärää mittaavaan preliminäärikokeeseen. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10). Arvosana voi vaikuttaa oppiaineen päättöarvosanaan ainoastaan korottavasti.

RUB10 Perustietojen kertauskurssi

Kerrataan tiivistetysti peruskoulussa opiskellut rakenneasiat ja keskeinen sanasto. Kurssi opiskellaan ruotsin kielen opintojen alkuvaiheessa. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).

RUB12 Ruotsin kurssien 1-2 kertaus

Kurssin tavoitteena on vahvistaa pohjaa, jolle kurssit 3-5 rakentuvat. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joiden arvosanat ovat jääneet heikoiksi. Käymällä kurssin sinulla on mahdollisuus suorittaa kurssikoe joko kurssista 1 ja/tai 2. Jos et tarvitse pakollisen kurssin suoritusta, lasketaan tämä kurssi kurssimäärääsi, jolloin kurssi arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).

Jokelan koulukohtaiset kurssit

RUB8 Alkusoitto

Kurssi on ennen pakollisia kursseja tarjottava kertauskurssi. Kurssilla tutustutaan lukion kielen opiskelun työtapoihin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

RUB10 Kielioppiklinikka

Kurssilla kerrataan ruotsin kielioppia ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

RUB11 Yo-valmennusta abiturienteille

Kurssilla syvennetään ja harjoitetaan ruotsin kielen taitoja ja tietoja yo-kokeissa käytettävien koetyyppien kaltaisilla tehtävillä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

RUB12 Kirjoituskurssi

Kurssilla harjoitellaan hyvän kirjoitelman kirjoittamisen taitoja. Kurssilla kunkin opiskelijan lähtötaso otetaan mahdollisimman pitkälle huomioon. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Kellokosken koulukohtaiset kurssit

RUB8 Peruskoulun ruotsi pähkinänkuoressa (laajuus œ kurssia)

Kurssilla kerrataan peruskoulussa opiskeltuja rakenteita ja perussanastoa. Kurssi toimii johdantona lukion ruotsin kielen opintoihin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).


Netland-tuotantoa