Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli ja kirjallisuus on lukio-opetuksen keskeinen taito-, tieto-, kulttuuri- ja taideaine, joka tarjoaa aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen.

Äidinkielen kursseilla opiskellaan

  • viestintä- ja vuorovaikutustaitoja
  • aktiivisen tiedon hankkimisen, tiedon kriittisen käsittelyn ja tulkinnan taitoja
  • omien ilmaisutaitojen monipuolistamista
  • taitoa käyttää kieltä tilanteen vaatimalla tavalla - puhuessa ja kirjoittaessa
  • kirjallisuutta sekä kaunokirjallisuutta meiltä ja muualta
  • kulttuuri-identiteetin kehittämistä.

Äidinkielen opetuksessa pyritään oppiaineen sisäiseen integraatioon, niin että lukeminen, kirjoittaminen, puheviestintä, kieli, kirjallisuus ja media kytkeytyvät jokaisen kurssin tavoitteisiin ja sisältöön ja niitä harjoitellaan erilaisin keinoin. Kursseilla luetaan yksi tai kaksi kaunokirjallista teosta, kirjoitetaan erityyppisiä tekstejä, harjoitellaan kielenhuoltoa ja vahvistetaan opiskelijan tekstitaitoja. Pakolliset kurssit suoritetaan mielellään numerojärjestyksessä. ÄI7 ja koulukohtaiset kurssit soveltuvat minkä tahansa opintovuoden ohjelmaan.

Kurssien suoritusjärjestys

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Tarkastellaan ja tutkitaan erilaisia tekstilajeja, omaa kielenkäyttöä ja lukemistapoja. Harjoitellaan myös tekstien referointia ja kommentointia, puhutun ja kirjoitetun kielen erojen havainnointia sekä vuorovaikutustaitoja. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Opitaan arvioimaan tekstien sisältöä ja kokonaisuutta sekä käyttämään erittelyssä tarvittavaa käsitteistöä. Opetellaan suunnittelemaan ja laatimaan puhuttuja ja kirjoitettuja asiatekstejä. Harjoitellaan keskeisiä tekstin rakentamisen keinoja ja kirjoittamista prosessina. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Opetellaan tuntemaan kirjallisuuden lajeja. Harjoitellaan novellien, runojen ja draaman erittelyä ja tulkintaa kirjallisuustieteen käsitteitä käyttäen. Hyödynnetään kirjallisuuden keinoja omissa teksteissä. Tarkastellaan kielikuvia. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen

Tutustutaan vaikuttavaan kirjallisuuteen ja kantaa ottaviin teksteihin. Harjoitellaan argumentointia, eritellään kielen vaikutuskeinoja ja tekstien ideologisuutta sekä harjoitellaan vaikuttamista kirjoittamalla ja puhumalla. Tutkitaan median vaikutuskeinoja ja -tapoja. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti

Tarkastellaan eri aikakausia ja tyylejä edustavia tekstejä niiden kulttuuritaustaa vasten. Tutkitaan tyylin aineksien vaikutusta tekstiin ja hiotaan omaa ilmaisutapaa ja kirjallista tyyliä. Laaditaan kurssin aiheeseen liittyvä pohdiskeleva teksti (essee). Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti

Opitaan tuntemaan suomen kielen kehityksen vaiheita ja ymmärtämään kielen ja kirjallisuuden merkitys kansallisen identiteetin rakentamisessa. Tutustutaan suomalaisen kirjallisuuden keskeisiin aikakausiin, teoksiin ja teemoihin. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Valtakunnalliset syventävät kurssit

ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen

Kehitetään puhumisrohkeutta ja ilmaisuvarmuutta harjoittelemalla puhumista erilaisissa tilanteissa. Tutustutaan myös esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja keskustelujen menettelytapoihin sekä verbaalisen ja nonverbaalisen viestinnän keinoihin. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen

Vahvistetaan kriittisen ja erittelevän lukemisen taitoja. Varmennetaan tekstin suunnitteluun, jäsentelyyn ja tyylin hiontaan liittyviä taitoja. Kerrataan kielenhuollon keskeisiä asioita. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri

Keskustellaan ja kirjoitetaan kulttuuria koskevista median ajankohtaisaiheista ja nykykirjallisuuden teemoista. Kirjallista ilmaisua hiotaan täyttämään lukion päättötason vaatimuksia. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Hyrylän koulukohtaiset kurssit

ÄI10 Kielenhuollon kertauskurssi lukion aloittaville

Kurssin alussa kerrataan tiiviisti suomen kieliopin keskeiset käsitteet. Kurssilla harjoitellaan runsaasti kielenhuoltoa. Tehdään oikeakielisyyssääntöjen omaksumista vahvistavia harjoituksia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

ÄI11 Luovaa kirjoittamista

Harjoitellaan elämyksellistä ja luovaa kirjoittamista ja tutkitaan kaunokirjallisen tekstin keinoja. Kirjoitetaan erilaisia kaunokirjallisia tekstejä, kuten novelleja, runoja ja satuja. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).

ÄI12 Kiehtova kirjallisuus

Luetaan sekä yhteisesti että itsenäisesti valittuja teoksia. Keskustellaan ja kirjoitetaan niiden pohjalta. Esitellään kirjasuosikkeja ja maailmankirjallisuuden klassikkoja. Vieraillaan erilaisissa kirjatapahtumissa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

ÄI13 Media ja minä

Kurssilla tutustutaan perinteisen ja sosiaalisen median toimintaan itse tekemällä ja kokemalla. Tarkastellaan esimerkiksi painettua mediaa, internetiä, televisiota, elokuvaa, radiota ja mainontaa. Kurssilla tehdään vierailuja. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).

ÄI14 Kirjallisuusdiplomi

Kirjallisuusdiplomin suorittaminen edellyttää 20 teoksen lukemista ja teoksiin pohjautuvien tehtävien tekemistä. Kirjat opiskelija valitsee luettelosta, johon on koottu aikakausittain maailman ja Suomen tärkeimpiä kaunokirjallisia teoksia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H). Päättötodistuksen liitteenä annetaan lukiodiplomi, joka arvioidaan arvosanoin.

ÄI15 Hyve-lehti

Kurssi suoritetaan osallistumalla vähintään yhden lukuvuoden ajan koulumme verkkojulkaisun Hyve-lehden toimittamiseen. Kirjoittamisen lisäksi toimitustyöhön kuuluu esimerkiksi haastattelujen tekemistä, koulun tapahtumista raportoimista, valokuvaamista ja kuvittamista. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Jokelan koulukohtaiset kurssit

ÄI10 Kirjallisuusharrastajan kurssi

Kurssilla pyritään havainnoimaan kirjallisuudessa vaikuttavia teemoja eri aikakausien ja kulttuurien tuottamissa teksteissä. Tavoitteena on erittely- ja tulkintataidon vankentuminen sekä keskustelun ja mielipiteen ilmaisemisen harjoittaminen. Pyritään nauttimaan kirjallisuudesta esteettisenä ja elämyksellisenä kokemuksena. Luetaan osallistujien valitsemaan teemaan liittyvää kirjallisuutta. Tarkastellaan sekä novelleja, runoja että romaaneja. Kirjallisuutta lähestytään lukijalähtöisiä tulkintatapoja monimuotoisesti soveltaen. Voidaan tehdä rajattuun aiheeseen liittyvä kirjallisuustutkielma tai esitelmä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

ÄI11 Mediakurssi

Kurssin tavoitteet ovat kiinteässä yhteydessä Viestintä- ja mediaosaaminen -aihekokonaisuuteen. Tarkoituksena on kurssilaisten mediaviestien tulkinta- ja vastaanottotaitojen kehittäminen sekä mediakriittisyyteen kannustaminen. Lisäksi pyritään tarkastelemaan mediaa mm. taloudelliselta, yhteiskunnalliselta, viestinnälliseltä, esteettiseltä ja eettiseltä kannalta sekä mediatekstien vastaanottajana että tekijänä. Tutustutaan mediateksteihin mahdollisimman monipuolisesti sekä eritellen niiden sisältöjä ja rakentumista että kokeillen tuottamista itse. Tutkitaan viestinnän eri osa-alueita: sanoma- ja aikakauslehdistöä ja sähköisiä viestimiä (tv-sarjat, musiikkivideot, henkilöhaastattelut, tv-keskusteluohjelmat). Seurataan käynnissä olevaa mediakeskustelua ja tehdään johonkin ajankohtaiseen aiheeseen liittyvä seurantatutkimus. Kurssiin pyritään sisällyttämään tutustumiskäyntejä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

ÄI12 Luovan kirjoittamisen kurssi

Kurssilla pyritään kaunokirjallisen kirjoitustaidon ja omaehtoisen harrastuneisuuden kehittämiseen ja oman persoonallisen kertojan äänen ja tuoreen ilmaisun hahmottelemiseen. Opetellaan kommentoimaan muiden kirjoittamia tekstejä, jolloin kirjoittajan on otettava huomioon lukijan reaktiot. Kurssilla tutustutaan fiktiivisen tekstin ominaispiirteisiin ja harjoitellaan erilaisin vapaamuotoisin harjoituksin fiktiivisen tekstin tuottamista. Huomiota kiinnitetään mm. kerrontaratkaisuihin ja kuvaukseen. Kurssin aikana tuotetaan sekä lyhyitä että pitkiä tekstejä. Voidaan kokeilla proosan ohessa runojen ja dialogin kirjoittamista. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H). Kurssi on mahdollista suorittaa itseopiskellen (ohjeet ja tehtäväpaketti Moodlessa).

ÄI13 Kielioppikurssi

Kurssilla kerrataan keskeisiä kielioppiasioita kirjoittamistaitojen parantamiseksi ja vieraiden kielten opiskelun helpottamiseksi. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

ÄI14 Musiikkiteatteria

Kurssin tavoitteena on valmistella musiikkiteatteriesitys. Työtapoina mm. luova ilmaisu kirjoittaen ja piirtäen, näytteleminen, laulaminen, soittaminen, tanssiminen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Kellokosken koulukohtaiset kurssit

ÄI10 Kielenhuollon kertauskurssi lukion aloittaville

Kerrataan kielioppia, lauseoppia ja oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan lauserakenteita, yhtenäisen tekstin laatimista ja jaksottelua. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

ÄI11 Luovan kirjoittamisen kurssi

Kurssilla pyritään kaunokirjallisen kirjoitustaidon ja harrastuneisuuden kehittämiseen ja oman persoonallisen kertojan äänen ja tuoreen ilmaisun hahmottelemiseen. Kurssilla tutustutaan fiktiivisen tekstin ominaispiirteisiin ja kirjoitetaan erilaisin vapaamuotoisin harjoituksin fiktiivisiä tekstejä. Huomiota kiinnitetään mm. kerrontaratkaisuihin ja kuvaukseen. Kurssin aikana tuotetaan sekä lyhyitä että pitkiä tekstejä. Lisäksi kirjoitetaan runoja ja dialogeja. Kurssi suoritetaan itsenäisesti. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).


Netland-tuotantoa