Kalliomaan koulu

OPS2016 koulukohtainen liite / Kalliomaa

Tuusulassa on siirrytty kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan
1.8.2016 alkaen
Klikkaa tästä opsiin

Kalliomaan koulu

Kalliomaan koulu on sairaalakoulu, jonka oppilaat ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) HYKS-nuorisopsykiatrian Kellokosken sairaalan nuorisopsykiatristen osastojen sekä Hyvinkään palvelualueen nuorisopsykiatrisen avohoidon potilaita. Kaikki Kellokosken nuorisopsykiatrisilla osastoilla tai intensiivisessä avohoidossa olevat oppivelvollisuusikäiset nuoret ovat oikeutettuja saamaan opetusta. Avo-opetuksen luokille haetaan erillisenä hakuna hoitavan tahon lähetteellä. Avo-opetuksen luokat on tarkoitettu nuorille, joiden koulukäynti on omassa koulussa joko kokonaan keskeytynyt tai nuori on muuten vaarassa pudota koulujärjestelmän ulkopuolelle. Sairaalaopetuksen aikana oppilaat säilyvät omien koulujensa oppilaina.

Toimiva yhteistyö ja samansuuntainen työskentely hoidon kanssa ovat Kalliomaan koulun toiminnan kulmakiviä. Sairaalaopetus on kuntouttavaa opetusta. Kaikessa koulun toiminnassa tähdätään sairaalakoulujakson jälkeiseen elämään ja pyritään antamaan oppilaille keinoja, tietoja ja taitoja tulevaisuutta varten.

 

 

Toimintakulttuuri

Oppimista ja käyttäytymistä ohjataan yhteisöllisesti levollisessa ja turvallisessa oppimisympäristössä. Yhteisöllisyydellä tarkoitetaan oppilaiden ja henkilökunnan samansuuntaista tavoitteellista työskentelyä, jossa korostetaan hyviä tapoja, asiallista käytöstä ja toisten huomioon ottamista. Jokaista tuetaan hyväksymään itsensä ja toiset. Tämän kautta luodaan pohja terveelle itsetunnolle sekä itsensä ja toisten kunnioittamiselle.

 

 

Toimintaperiaatteet

Kalliomaan koulussa kasvamisen ja oppimisen tavoitteena on realistisen minäkuvan rakentaminen, itsearvostus ja elämäntaitojen kehittyminen. Oppilaan on tärkeää oppia tuntemaan itseään sekä oppia luottamaan omiin kykyihinsä. Toisaalta tulee tunnistaa ja tunnustaa omat rajoituksensa. Nuorta tuetaan ottamaan apua vastaan. Vastuunottoa harjoitellaan yksilöllisin askelin.

 

 

Oppilaan opiskelu

Kalliomaan koulun kaikki opiskelu- ja nivelvaiheet on kuvattu kolmessa eri prosessikuvauksessa (/kalliomaankoulu/sivu.tmpl?sivu_id=4086:Avo-opetus, Osasto-opetus ja Kalliomaan tukijakso). Prosessikuvista ilmenee yhteistyötahot, palaverikäytänteet ja työnjaon vastuut. Oppilaan opiskellessa Kalliomaan koulussa luokanvalvoja järjestää koulupalavereita prosessikuvausten mukaisesti. Koulupalavereihin kutsutaan aina huoltaja ja hoidon edustaja. Opettaja osallistuu myös hoidon järjestämiin yhteistyöneuvotteluihin. Opiskelun tavoitteet laaditaan yhdessä oppilaan kanssa.

Oppilaiden poissaoloja seurataan päivittäin. Jos oppilas ei tule sovitusti tunnille, opettaja on yhteydessä huoltajaan ja / tai nuoren hoidosta vastaavaan henkilökuntaan. Jokainen ongelma- ja kurinpitotilanne selvitetään aikuisten johdolla viipymättä.

 

 

Yhteistyö kodin ja koulun välillä

Kalliomaan koulussa huoltajia tiedotetaan koulun yleisistä käytänteistä lukuvuositiedotteessa ja koulun kotisivuilla. Huoltajat ja oppilas ovat mukana suunnittelemassa oppilaan koulunkäyntiä koulupalavereissa. Huoltajia tavataan myös nuoren hoitoa linjaavissa hoitosuunnitelmissa, joihin luokanvalvoja osallistuu koulunkäynnin asiantuntijana. Lisäksi luokanvalvoja on yhteydessä huoltajiin heidän kanssaan sovitulla tavalla. Koululla järjestettävät vanhempainillat ja juhlat ovat tärkeä osa huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä.

Kalliomaan koulussa toimii vanhempainryhmä, joka on tarkoitettu avo-opetuksen luokkien oppilaiden huoltajille. Ryhmän tarkoitus on tarjota mahdollisuus vertaistukeen matalan kynnyksen periaatteella. Ryhmän toiminta perustuu vaitiolovelvollisuuteen ja siihen voi tulla myös kesken lukukauden.

Kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan säännöllisesti koulu- ja hoitoneuvotteluissa sekä erillisin kyselyin.

 

 

Ohjauksen järjestäminen

Oppilaanohjaus tukee ohjattavan aktiivisuutta toimijana omassa elämässään. Ohjaus tarjoaa toivon näkökulmaa jokaiselle oppilaalle ja luo tulevaisuudenuskoa oman paikkansa löytämiseen elämässä. Ohjauksen avulla tuetaan oppilasta luottamaan itseensä oppijana ja löytämään omia vahvuuksiaan sekä tulemaan vastuulliseksi toimijaksi omaa elämää ja jatko-opintoja koskevissa ratkaisuissa. Tavoitteena on realistinen minäkäsitys. Tarvittaessa ohjaustyötä tehdään yhdessä hoidon kanssa, erityisesti terveydellisten tekijöiden vaikuttaessa tulevaan ammatinvalintaan.

Päättöluokkalaisten kanssa ammatinvalintakysymyksiin keskitytään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tarvittaessa oppilaalle pyritään järjestämään mahdollisuus ammatinvalintapsykologin ohjaukseen. Oppilas käy tutustumassa mahdolliseen tulevaan oppilaitokseen tai osallistuu koulutuskokeiluun. Oppilaita rohkaistaan itsenäisyyteen tiedon hankkimisessa, tutustumiskäynneissä ja avoimien ovien päiviin osallistumisessa. Ammatinvalintaprosessia ja tutustumiskäyntejä suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä huoltajien ja hoidon kanssa.

 

 

Avustaja- ja tulkitsemispalvelut

Kalliomaan koulussa koulunkäynninohjaajat ja opettajat muodostavat opetustiimin, jossa molemmilla ammattiryhmillä on omat ammattiroolinsa ja -tehtävänsä, mutta tasavertainen rooli osana tiimiä. Tiimin jäsenet toimivat aktiivisessa vuorovaikutuksessa oppilaiden oppimisen ja toimintakyvyn edistämiseksi sekä turvaamiseksi koulupäivän aikana. Pedagoginen vastuu opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta on opettajalla.

 

 

Perusopetusta tukeva muu toiminta

Kuntouttavan opetuksen perustana on toimiva yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa. Oppilaan hoidosta vastaava henkilökunta ja koulu tekevät kiinteää yhteistyötä, jonka tavoitteena on tukea oppilasta kokonaisvaltaisesti. Omahoitajat ovat luokanvalvojan kanssa tiiviissä yhteistyössä. Moniammatillinen yhteistyö tukee jokapäiväistä koulutyötä.

Konsultoivat erityisluokanopettajat (/kalliomaankoulu/sivu.tmpl?sivu_id=4086) tukevat oppilaaksiottoalueen oppilaita heidän koulunkäynnissään tiiviissä yhteistyössä avohoidon ja kaikkien oppilaan koulunkäynnin tukemiseen liittyvien tahojen kanssa. Tavoitteena on oppilaan kouluvaikeuksien ratkaiseminen moniammatillisen yhteistyön avulla ja koulunkäynnin onnistuminen omassa koulussa.

Kalliomaan koulussa järjestetään koulunkäynnin tukijaksoja erikoissairaanhoidossa oleville 13-17 -vuotiaille peruskoululaisille, joiden koulunkäynnissä on suuria pulmia omassa koulussa. Tukijaksoille hakeudutaan Kalliomaan koulun konsultoivan erityisluokanopettajan kautta ja jakson tavoitteena on kartoittaa koulunkäynnin pulmia sekä selvittää, miten koulunkäynti sujuu sairaalakouluympäristössä.

 

 

Oppilashuolto

Kalliomaan koulussa oppilashuolto on järjestetty Tuusulan kunnan ohjeistuksen mukaan. Kuraattori ja koulupsykologipalvelut järjestää Tuusulan kunta ja kouluterveydenhuollosta vastaa Mäntsälän kunta.  (/kalliomaankoulu/sivu.tmpl?sivu_id=4086)

Avo-opetuksen luokalla opiskelevan oppilaan koulukuljetuksesta vastaa oppilaan oma asuinkunta.

 

 

Arviointi

Arvioinnissa noudatetaan Tuusulan kunnan opetussuunnitelmaa. Arviointi suoritetaan oman koulun kanssa yhteistyössä. Polikliinisessa opetuksessa ja oppilaan opiskellessa Kalliomaan koulussa koko lukukauden tai sitä pidemmän jakson oppilas saa oppilasarvioinnin Kalliomaan koulusta lukukauden päättyessä. Lyhyillä sairaalakoulujaksoilla arvioinnista sovitaan yhdessä oman koulun kanssa. 

Päättöarvioinnin suorittavat oppilaan oman koulun ja sairaalakoulun oppilasta opettaneet opettajat yhdessä.  Päättötodistus annetaan oppilaalle aina oppilaan oman koulun lomakkeella ja todistuksen allekirjoittaa oman koulun rehtori.


Netland-tuotantoa