Kalliomaan koulu

Kalliomaan koulu lukuvuonna 16-17

päivitetty 8.9.16

Kalliomaan koulun arvot: Ammatillisuus, turvallisuus ja kunnioittava kohtaaminen

Koulunkäynnin tavoitteet

1. Luomme oppimiseen ja opettamiseen turvallisen ilmapiirin.   Turvallisuus syntyy yhteisesti hyväksytyistä säännöistä, asiallisesta kielenkäytöstä ja jännitteettömästä ilmapiiristä. Pidämme tärkeänä hyvää käyttäytymistä ja toisten kunnioittamista. Hymy ja ystävällisyys luovat turvallisuutta, mikä rentouttaa ja vapauttaa energiaa koulutyöhön. Tavoitteenamme ovat levollisuus, stressittömyys ja työskentelyrauha.

2. Kartoitamme yhdessä koulunkäyntiä hankaloittaneet tai estäneet ongelmat ja autamme kaikkia oppilaita löytämään vahvuutensa ja kykynsä.

Tuemme oppilasta niin tiedollisten kuin sosiaalisten taitojen opiskelussa. Huomioimme oppilaiden erityispiirteet ja etenemme vähitellen, asia kerrallaan. Pyrkimyksenä on omien kykyjen, vahvuuksien ja oppimistaitojen löytäminen sekä luottamuksen rakentaminen itseen ja tulevaisuuteen. Onnistumisen kokemukset vaikuttavat opiskelumotivaatioon. Oppilas uskaltaa itse ottaa vastuuta ja epäonnistuakin tietäen, että saa tarvitessaan apua.

3. Etenemme koulunkäynnissä periaatteella: “Pienistä asioista elämäntaitoihin.”

Oppilas saa henkilökohtaista ohjausta vastuulliseen ja tavoitteelliseen koulunkäyntiin. Sairaalakoulujakson aikana oppilaalla on yksilöllisiä tavoitteita, joiden toteutumista tarkastellaan jatkuvalla arvoinnilla. Vastuullisuutta ja tavoitteellisuutta harjoittelemme myös kirjallisella viikoittaisella itsearvioinnilla sekä neljä kertaa vuodessa toteutettavalla työskentelyn arvioinnilla. Pienten, mutta tärkeiden rutiinien oppiminen valmentaa oppilasta kokonaisvaltaisempaan vastuullisuuteen. Selviytymiskeinoja vaikeiden asioiden kohtaamiseen harjoitellaan yhdessä aikuisten kanssa.

Lukuvuoden 2016-2017 teemana on: "Ylös, ulos ja lenkille!"

Lukuvuoden aikana Kalliomaan koulussa korostetaan uuden opetussuunnitelman mukaista liikkumisen ja koulutilojen ulkopuolisen toiminnan merkitystä. Koulun ulkopuolinen toiminta on suunnitelmallista ja oppilasryhmiä palvelevaa. Osastotiimin oppilaat osallistuvat toimintaan soveltuvin osin. Oppilaiden osallisuutta suunnittelussa ja toteuttamisessa korostetaan. Osana teemavuotta toimimme myös Tuusulan Liikkuva koulu -hankkeessa.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Kalliomaan koulussa toteutetaan monialaiset oppimiskokonaisuudet sekä syksyllä että keväällä. Syksyn monialainen toteutetaan viikolla 48 ja kevään ajankohta on viikolla 17.

Oppilaskuntatoiminta

Oppilaskunnan hallitukseen valikoituu toimintaan motivoituneita oppilaita. He valitsevat keskuudestaan oppilaskunnalle puheenjohtajan. Hallitus suunnittelee ja järjestää toimintaa ohjaavan opettajan tukemana. Tavoitteena on jakaa vastuuta oppilaille, kanavoida ideoita toiminnaksi ja kehittää yhteishenkeä. Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Lassi Männikkö.

Oppilasarviointi

Kalliomaan koulussa toteutetaan säännöllistä oppilaan itsearviointia. Viikoittaiseen arviointiin on oma lomakkeensa. Itsearviointi voi myös sisältää muuta oppimaan oppimista tukevaa, tavoitteellista ja säännöllisesti toteutettavaa toimintaa. Pyrkimyksenä on kehittää metakognitiivisia taitoja ja tavoitteellisuutta jokapäiväisessä opiskelussa ja koko sairaalakoulujakson aikana tulevaisuutta varten. Viikoittainen itsearviointi tukee laaja-alaisen osaamisen taitojen omaksumista. Erillistä laaja-alaisen osaamisen taitojen arviointia Kalliomaassa toteutetaan Tuusulan ohjeistuksen mukaisesti myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.

Oppiainekohtainen eteneminen kirjataan viikoittain oppilaan PULPETTI-HOPPIIN.

Oppiaineet arvioidaan seuraavasti:

väliarviointi 21.12.16 sekä lukuvuosiarviointi 3.6.17.

Lyhyellä sairaalakoulujaksolla oppilasarviointi annetaan omasta koulusta yhteistyössä sairaala-koulun kanssa. Jos oppilas on sairaalakoulussa kokonaisen lukukauden, suorittaa arvioinnin sairaalakoulu. Päättötodistus annetaan oman koulun lomakkeella ja sen allekirjoittaa oppilaan oman koulun rehtori. Päättöarvioinnin suorittavat oman koulun ja sairaalakoulun oppilasta opettaneet opettajat yhdessä. (OPH:n ohje: http://www.edu.fi/page.asp?path=498,527,6980,25379,86161)

 Kodin ja koulun yhteistyö

Avo-oppilaiden vanhemmille on järjestetty vanhempainryhmä. Vetäjinä toimivat Reija Laine ja alueen avohoidon osastonhoitaja Tuija Honkonen. Ryhmä kokoontuu n. kerran kuukaudessa Järvenpään JMT-poliklinikalla (Myllytie 1 A, 3. krs). Lisätietoja vanhempainryhmästä löytyy täältä. Koko koulun yhteinen vanhempainilta pidetään 25.1. klo 18 alkaen Kalliomaan koululla, aiheena uusi OPS sairaalakoulussa.

Koulun ja hoidon vanhempainryhmien lisäksi huoltajia tavataan säännöllisesti vähintään krt/ lukukausi järjestettävässä koulupalaverissa. Huoltajia tavataan myös oppilaiden hoitoneuvotteluissa. Näiden lisäksi nuorisopsykiatria järjestää myös vanhempainryhmiä ja -tapaamisia.

Päättöluokkalaisten osalta huoltajien kanssa käydään läpi yhteisvalintaan liittyvät kysymykset ennen yhteisvalintaa.

Konsultoivat erityisluokanopettajat

Konsultoivat erityisluokanopettajat toimivat avohoidon piirissä olevien nuorten koulunkäynnin tukena yhteistyössä huoltajien ja oppilaan oman koulun kanssa. Tuusulan, Järvenpään ja Nurmijärven alueella toimii Reija Laine (040-314 4399 tai reija.laine@tuusula.fi). Mäntsälän alueella toimii Tiina Sund (040-314 4397 tai tiina.sund@tuusula.fi).

Yhteisöllinen oppilashuolto lv.16-17

Kokoonpano
Kalliomaan koulun johtoryhmä:
rehtori Mika Saatsi
avotiiminvetäjä Reija Laine
osastotiiminvetäjä Katarina Hakkarainen
+ tarvittaessa muita opettajia

Oppilashuoltotiimi:
koulukuraattori Marika Pesu (040-314 4632)
koulupsykologi Ritva Koivusaari (040-314 4152)
kouluterveydenhoitaja Sini Ryhänen (040-314 5423)

Kalliomaan koulun yhteisöllinen OHR-ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa.  Rehtori kirjaa muistion kokoontumisesta ja lähettää sen osallistujille. Edellisen kokouksen muistio käydään läpi seuraavassa kokouksessa. OHR-työn painopiste on avo-oppilaiden koulunkäynnin tukeminen. OHR-ryhmä voi tarvittaessa toimia myös pedagogisen tuen ryhmänä.

Yhteisölliseen oppilashuoltoon Kalliomaan koulussa kuuluu lv.16-17 myös ryhmämuotoista toimintaa koko koulun oppilaille sekä valikoidummille, tyttöjen ja poikien ryhmille.

Yksilölliseen oppilashuoltotapaamiseen tarvitaan aina erillinen lupa ja mahdollisuus vanhemmille osallistua kokoontumiseen. Yksilöllisen oppilashuollon kansio löytyy kansliasta lukitusta kaapista rehtorin takaa. Lakisääteiset koululääkäripalvelut tulee Mustijoen perusturvalta.

Kouluterveydenhoito

Kouluterveydenhoidosta vastaa Mäntsälän kunta. Terveydenhoitaja  Sini Ryhänen on tavattavissa koululla noin kerran kuukaudessa. Puhelimitse (040 - 314 5423) hänet tavoittaa myös muina aikoina. Hammashoidosta vastaa oppilaan kotikunta. Koululääkäri Merja Saarinen Mäntsälästä tapaa pitkäaikaiset 8.luokkalaiset lukuvuoden aikana.

Kehittämiskohteet 16-17

1. Uuden OPSin käyttöönotto & valinnaistarjotin 17-18
Tavoitteet: Keskitytään uuden opetussuunnitelman yleisen osan muutoksiin kaikessa toiminnassa sekä suunnitellaan valinnaisainetarjotin Tuusulan ohjeistuksen mukaisesti
Menetelmät: arjen työ, kokoukset, koulutus
Vastuuhenkilöt: ops-vastaava Katarina Hakkarainen, koko koulu
Arviointi: keväällä 17

2. Kalliomaa - Liikkuva sairaalakoulu
Tavoitteet: Koulupäivään suunnitellaan liikunnallisia elementtejä monipuolisesti esim. tauot, välituntitoiminta, kerhot ja tavallinen arki
Menetelmät: suunnitellaan ja toteutetaan liikunnallisempaa koulupäivää, wau-liikuntakerhot ja välituntitoiminta
Vastuuhenkilöt: Liikkuva koulu -vastaava Lassi Männikkö, osastotiimissä Raili Miettinen
Arviointi: keväällä 17

3. Wilman käyttöönotto ja sähköiset oppimateriaalit
Tavoitteet: Hallinto-ohjelma Primus ja siihen liittyvä Wilma-ympäristö otetaan käyttöön syyslukukauden aikana uuden opetussuunnitelman mukaisena toimintana mm. arvioinnin osalta ja pedagogisten lomakkeiden osalta. Sähköisten oppimisympäristöjen ja e-kirjojen käyttöönottoa lisätään.
Menetelmät: Koulutus, kokeilu, arjen opetus ja toimintatapojen suunnittelu & vakinaistaminen
Vastuuhenkilöt: Juha Välipakka ja koko koulu
Arviointi: Lukuvuoden päätteeksi


Netland-tuotantoa