Hyrylän yläaste

Tuusulan tukipolku


Yleinen tuki kuuluu kaikille.
 
1.    Oppilaalla huomataan tuen tarve.  Keskustellaan oppilaan kanssa.
2.    Kodin ja koulun välinen keskustelu
3.    Pedagogiset ratkaisut, tukikeskustelut, tukiopetus jne.
4.    Laaja-alainen erityisopetus, koulukuraattori, koululaisten tukihenkilö, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologin konsultaatio tms.
5.    Oppilaalle laaditaan pedagoginen arvio, kun vaikuttaa siltä että yleinen tuki ei riitä. Luokanvalvoja laatii arvion, jossa kuvataan oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena. 
6.    Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä tekee päätöksen yleisen tuen jatkamisesta tai tehostetun tuen aloittamisesta pedagogisen arvion perusteella.

Tehostettu tuki

Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä ja oppilaan tuen tarve on säännöllistä, tai tarvitaan useita tukimuotoja samanaikaisesti.
7.    Pedagogisen arvioin perusteella luokanvalvoja yhdessä asiaomaisten aineen opettajien kanssa laativat oppimissuunnitelman.
8.    Oppilaalle laaditaan pedagoginen selvitys, jos vaikuttaa siltä että tehostettu tuki ei riitä. Luokanvalvoja laatii selvityksen yhteistyössä oppilasta opettavien opettajien kanssa. Selvityksessä kuvataan oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena.
9.    Koulupsykologin, koulukuraattorin, kouluterveydenhoitajan tms. asiakkuus
10.  Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä käsittelee pedagogisen selvityksen ja esittää joko tehostetun tuen jatkamista tai erityisen tuen aloittamista.

Erityinen tuki

Tuen aloittaminen edellyttää erityisen tuen päätöstä. Päätös on määräaikainen, ja sitä tarkistetaan ainakin 2. vuosiluokan jälkeen ja ennen 7. vuosiluokkaa. Päätöksen erityisen tuen aloittamisesta ja lopettamisesta tekee opetuspäällikkö pedagogisen selvityksen perusteella.
11.
 Oppimisen tavoitteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS), jonka luokanopettaja tai luokanvalvoja laatii yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa. E-päätöksessä päätettyjen yksilöllistettyjen oppimäärien tavoitteet laatii aineenopettaja. Lähikouluperiaatteen mukaisesti oppilaan erityinen tuki pyritään järjestämään hänen omassa koulussaan.

Huoltajien kanssa tehdään yhteistyötä. Tavoitteena on huolehtia oppilaan kasvusta ja oppimisesta niin, että hän saa perusopintonsa suoritettua ja kykenee löytämään itselleen sopivan jatko-opintopaikan.

Tukiopetus

Kun oppilaalla havaitaan oppimiseen liittyvää hankaluutta, tuusulalaisen tukipolun mukaisesti ensiksi oppilasta pyritään auttamaan tukiopetuksella. Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus pienryhmässä tapahtuvaan eri oppiaineiden tukiopetukseen, mikäli oppiminen luokkaopetuksessa on tilapäisesti hankalaa tai oppilas on sairauden vuoksi ollut paljon poissa koulusta, eikä voi itsenäisellä opiskelulla saavuttaa oppitavoitteita. Luvattomista poissaoloista tai lomamatkoista johtuvia oppimisen puutteita ei tukiopetuksella korjata. Tukiopetuksella pyritään ennaltaehkäisemään oppimisen vaikeuksia. Opettaja toimii aktiivisena tukiopetuksen tarjoajana.  Jos tarvetta ilmenee, oppilas voi aloitteellisesti neuvotella asianomaisen opettajan kanssa tukiopetuksesta. Tukiopetus on aina vapaaehtoinen lisäopiskelumuoto ja ilmentää oppilaan  hyvää opiskelumotivaatiota. Tukiopetus järjestetään oppituntien ulkopuolella tai erikseen sovitusti koulupäivän aikana.
 

Opiskelunohjaus

Oppilaiden ohjaaminen tulokselliseen opiskeluun, elämänhallintataitojen omaksumiseen ja jatko-opintoihin pääsemiseen on kaikkien yhteisömme aikuisten tehtävä. Opinto-ohjaajat ja muu oppilashuoltohenkilöstö konsultoivat luokanvalvojia ja aineenopettajia erilaisissa pulmatilanteissa sekä ohjaavat henkilökohtaista tukea tarvitsevia oppilaita. Koulunvaihtoihin kiinnitetään erityistä huomiota. Oppilaanohjaajina toimivat Katja Kanerva (7. luokat) ja Minna Harsunen (8. ja 9. luokat).

Varsinainen oppilaanohjaus oppiaineena koostuu koko yläasteen ajan luokkatunneista, henkilökohtaisista ohjauskeskusteluista sekä pienryhmäohjauksesta. Lisäksi lukuvuoden aikana oppilaat vierailevat toisen asteen oppilaitosten tutustumispäivissä. Opintoihin liittyy myös työharjoitteluja ja työssäoppimisjaksoja sekä vanhempaintilaisuuksia.

Seitsemännellä luokalla keskitytään koulun käytänteiden harjoitteluun sekä opiskelutekniikan parantamiseen. Kahdeksannella luokalla pääpaino on eri ammattialoihin tutustumisessa sekä erilaisten opintopolkujen hahmottaminen. Yhdeksännellä luokalla henkilökohtaisen ohjausajan tarve usein kasvaa jatko-opintoihin ja ammatinvalintaan liittyvien kysymysten tullessa ajankohtaisiksi. Jokainen oppilas voi itse varata oppilaanohjaajalta keskusteluaikaa aina kokiessaan siihen tarvetta.
 

Oppilashuolto

Oppilashuoltotyö on toimintaa oppilaiden ja koko kouluyhteisön terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi. Työtä tehdään yhdessä kotien, eri asiantuntijatahojen ja paikallisten tukiverkostojen kanssa. Opiskelun tuki on lukuvuoden 2015 - 2016 kehittämiskohde.  Tavoitteena on luoda toimivat mallit kaikkien oppilaiden huomioimiseksi, oppimisvaikeuksien voittamiseksi ja syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi.

Tärkein linkki kodin ja koulun välillä on Wilma, jota luokanvalvoja käyttää säännöllisesti. Luokanvalvoja tiedottaa oppilaita koulun tapahtumista ja käytännöistä, seuraa oppilaan koulutyön säännöllisyyttä, ohjaa oppilasta opiskelutekniikassa sekä tiedottaa koteja oppilasta koskevista asioista. Luokanvalvoja opettaa luokkaansa jossain oppiaineessa ja/tai tapaa oppilaita luokanvalvojantunnilla.

Koulussa toimii oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettajat, terveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi sekä tarvittaessa asiantuntijoita nuoriso- ja sosiaalitoimesta.

Psykologin ja kuraattorin asiantuntemusta tarvitaan koko kouluyhteisöä ja sen kehittämistä varten sekä yksittäisiä luokkia ja oppilaita varten. Tavoitteena on oppilaiden psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen, pulmien ennaltaehkäisy ja tarvittaessa solmukohtien selvittäminen. Koulukuraattori on sosiaalityön ammattilainen koulussa. Koulukuraattorina toimii Maija Lehtikangas, koulupsykologi on Mika Rotola-Pukkila.

Kouluterveydenhuollon toimintaan kuuluu mm. terveystarkastukset, terveyskasvatuskampanjat, sairaanhoidon ensiapu sekä yhteistyö eri tahojen kanssa. Terveydenhuollon tavoitteita ovat oppilaan terveen kasvun ja kehityksen tukeminen, sairauksien ennaltaehkäisy sekä koulun terveydellisten olojen valvonta. Kouluterveydenhoitajana toimii Tarja Siukkola ja koululääkärinä Anneli Ignatius. Hammashuoltopalvelut oppilaat saavat terveysasemalta.

Teemme syksyllä kaikilla luokilla koulunkäynnin sujuvuuden arvioinnin. Luokanvalvoja käy läpi kaikkien oppilaidensa (sosiaalisuus, kaverisuhteet, oppimisen pulmat, koulumyönteisyys jne.) tämän hetkisen tilanteen. Luokkakohtaiset kartoitukset käydään läpi laaja-alaisen erityisopettajan esittelemänä yleisellä tasolla oppilashuoltotyöryhmässä. 

Haluamme tällä järjestelyllä tukea ajatusta siitä, että jokainen luokan oppilas saisi tarvitsemansa oikea-aikaisen tuen huolimatta siitä, onko hän aktiivisesti käytöksellään huomiota hakeva vai mielellään porukassa syrjään jäävä. Yksittäisen oppilaan asioita, jos kyseessä on muitakin kuin pedagogisia asioita, käsitellään aina yksilöllisen oppilashuollon monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Ryhmä kootaan oppilaan ja / tai huoltajan luvalla.


Osa-aikainen (laaja-alainen) erityisopetus

Erityisopetus on luonnollinen ja välttämätön osa peruskoulun kasvatus- ja opetustyötä. Se on tarkoitettu oppilaille, joilla on erilaisia oppimis- ja/tai keskittymisvaikeuksia. Tavoitteena on, että oppilaat saisivat tukea ja onnistumisen elämyksiä opiskeluunsa sekä luottamusta omiin kykyihinsä. Oppilaan erityisopetuksen tarve arvioidaan yhteistyössä erityisopettajan, aineenopettajan, vanhempien ja oppilaan kanssa. Koulunkäynnin nivelvaiheita tuetaan erityisesti. Erityisopettajina toimivat Johanna Räty (7.luokat), Johanna Sederholm (8.luokat), Lasse Lammi (9.lk) ja Auli Ruhtinas.

Pajakoulu

Pajakoulu on erityisopetuksen muoto, jonka tavoitteena on oppilaan elämänhallinnan parantaminen, sosiaalisen kanssakäymisen taitojen oppiminen, peruskoulun loppuunsaattaminen, ammatinvalinnan selkiyttäminen sekä yhteiskuntaan sijoittuminen. Oppilaat ovat peruskoulun 8. tai 9. vuosiluokan oppilaita, joiden opintoihin sisältyy painotetusti käytännön työtaitoja. Oppilaat tulevat koko Tuusulan alueelta. Yhteistyö koulun ja kodin välillä on runsasta. Oppilaiden huoltajille avataan ja perustellaan pajakoulun tavat toimia erilaisissa tilanteissa ja oppilaiden/huoltajien kanssa tehdään yhteiset pelisäännöt, joilla pyritään mahdollisimman tulokselliseen koulunkäyntiin. Jatko-opintojen suunnitteluun panostetaan merkittävästi erilaisten oppilaitosvierailujen muodossa. Jokaiselle oppilaalle laaditaan HOJKS (Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma). Pajakoulussa opettajina toimivat Antti Rahkola  ja Riku Talvio, koulunkäynnin ohjaajana Miia Saari ja sosiaaliohjaajana Rita Nygren.

Jopo-luokka

Joustava perusopetus -hanke on opetusministeriön käynnistämä hanke, jossa kehitetään toiminnallisia opetusmenetelmiä ja toimintatapoja. Jopo-luokassa työparina toimivat opettaja ja nuorisotyöntekijä. Opiskelu tapahtuu mm. pienryhmäopiskeluna, henkilökohtaisena ohjauksena, työpaikkaopiskeluna, leirikouluina, retkinä ja tutustumiskäynteinä. Oppilaat ovat 9. vuosiluokan oppilaita. Luokanvalvojana toimii Henna Oikarinen ja nuorisotyöntekijänä Merja Vesa.

 

Päivitetty 5.9.2017

 

 


Netland-tuotantoa