Hyrylän yläaste

Hyrylän yläasteen järjestyssäännöt

KOULUN NIMI: Hyrylän yläaste / Tuusulan kunta  31.3.2017  

 1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 

 • Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 
 • Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana sekä retkillä ja leirikouluissa. Leirikoulua varten voidaan tarvittaessa tehdä erillisiä ohjeita. 
 1. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet
  Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet 

 • Oppilailla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen sekä maksuttomaan kouluruokaan. 
 • Oppilailla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä oikeus omiin mielipiteisiin.  
 • Oppilailla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä.   
 • Kaikkia oppilaita on suojattava kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä. 
 • Oppilailla on oikeus työrauhaan, jolloin jokaisen oppilaan on annettava toisille ryhmän jäsenille työrauha. 
Oppilaan velvollisuudet 
 • Oppilas on velvoitettu osallistumaan opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu. Huoltajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että oppilas käy koulua säännöllisesti. 
 • Oppilaan on suoritettava annetut tehtävät, ja hänellä on oltava mukanaan tarvittavat kirjat, liikuntavarusteet ja muut työvälineet. 
 • Jokainen on velvollinen korvaamaan ja korjaamaan aiheuttamansa vahingon. 
 1. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 
   
  Hyvä käytös 
 • Oppitunneilla, välitunneilla, ruokailuissa ja muissa koulun tilaisuuksissa yhteisömme jäsenet käyttäytyvät hyvien tapojen mukaisesti. 
  Hyviin tapoihin meidän koulussa kuuluu: 
 • tervehtiminen 
 • päällysvaatteiden ja hattujen riisuminen 
 • tilanteeseen sopiva puhetapa, kirosanat eivät kuulu kouluun 
 • opiskelurauhan edistäminen  
 • täsmällisyys aikatauluissa ja tunneille saapumisessa 
 • kouluympäristön siistinä pitäminen 
 • koulun kirjojen, välineiden ja laitteiden asianmukainen käyttö 
 • toisten ihmisten kunnioittaminen 
 • ruokaa ja juomaa nautitaan vain välitunneilla 
Oleskelu ja liikkuminen 
 • Koulun alueelta ei saa poistua koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä. Koulualue on määritelty liitteenä olevassa kartassa 
Turvallisuus 
 • Jokainen kouluyhteisömme jäsen on oikeutettu sekä fyysisesti että psyykkisesti turvalliseen koulu- ja työpäivään. 
 • Turvallisuus tarkoittaa: 
 • Meidän koulussa ei kiusata, syrjitä tai jätetä ryhmän ulkopuolelle 
 • myös verkossa tapahtuva kiusaaminen on rangaistavaa 
 • turvallisuuteen liittyvistä puutteista kerrotaan koulun henkilökunnalle 
 • työturvallisuuteen ja liikenneturvallisuuteen liittyviä ohjeita noudatetaan 
 • koulun pelastussuunnitelma on ajan tasalla ja suojautumista harjoitellaan säännöllisesti 
Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 
 • Tietokoneiden, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen toiminnan aikana on sallittua vain opettajan luvalla. 
 • Toisesta henkilöstä otetun kuvan tai muun tallenteen julkaisu internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa edellyttää kohteelta luvan saamista. Lisäksi kuvauksen kohteen ollessa alaikäinen tarvitaan julkaisuun huoltajan lupa. 
Päihteet ja vaaralliset esineet 
 • Vaarallisten tai vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä. Näillä aineilla tarkoitetaan myös päihteitä ja tupakkatuotteita. 
Kurinpito 
 • Koulu käyttää perusopetuslaissa määriteltyjä kurinpitokeinoja, mikäli näitä järjestyssääntöjä rikotaan. 
 • Työskentelyä koulussa ja koulumatkoja säätelevät seuraavat lait: 

Järjestyssääntöjen lisäksi koulun toimintakulttuuria tarkennetaan seuraavilla ohjeilla:

 • Koulualueelta poistuminen ilman lupaa on kielletty.
 • Koulunkäynnin säännöllisyys on erittäin tärkeää. Vanhemmat ilmoittavat nuoren sairaudesta Wilman välityksellä ensimmäisenä sairauspäivänä. Poissaolot merkitään samana päivänä Wilmaan, jota huoltajien tulee säännöllisesti seurata.
  Huoltaja on vastuussa oppilaan säännöllisestä koulunkäynnistä.
 • Kaikilla oppitunneilla, välitunneilla ja koulumatkoilla käyttäydytään asiallisesti. Myös siisti kielenkäyttö liittyy koulutilanteisiin. Hyvä käytös juhlissa, retkillä ja esityksissä on erityisen tärkeää.
 • Jokainen koulussa työskentelevä aikuinen ja nuori on oikeutettu fyysisesti ja psyykkisesti turvalliseen työ- ja opiskeluympäristöön. Nimittely, kiusaaminen ja tappelut eivät kuulu koulupäivään. Kiusaamiseen suhtaudutaan vakavasti ja se tulee aina tiedoksi rehtorille.

Kokeen suorittaminen, puuttuva osasuoritus, kurssiarvosanana hylätty

 • Oppilas osoittaa osaamistaan kokeiden, työskentelyn ja aktiivisuuden avulla. Kokeiden ajankohdat sovitaan etukäteen ja merkitään Wilmaan, eikä kokeista voi olla poissa ilman pätevää syytä. Kokeesta poissa oleminen kirjataan Wilmaan.
 • Oppilaiden, joka on ollut sairauden takia poissa kokeesta, on tehtävä rästikokeet heti seuraavana torstaina kouluun palaamisen jälkeen. Myös puuttuvat tehtävät on palautettava heti sairauden tai muun poissaolon päättyessä.
 • Kurssin loputtua oppilas, joka on saanut kurssiarvosanan hylätty (4), suorittaa kurssin osia uudelleen saadakseen hyväksytyn arvosanan. Korottamisen tulee tapahtua seuraavan jakson aikana. Todistuksen yhteydessä oppilaalle annetaan liite, jossa näkyy hylätty suoritus ja sen suorittaminen. Liite allekirjoitetaan kotona ja palautetaan koululle. Asian hoitamiseksi ollaan yhteydessä ao. aineenopettajaan.
 • Yksittäinen oppiaineen puuttuva osasuoritus (esim. yksi koe, kuntotesti, ainekirjoitus, esitelmä tms.), jota oppilas ei ole suorittanut rästikokeessa tai annettuna palautuspäivänä, arvioidaan numeroksi 4. Tämä koskee siis kurssin osasuoritusta ja se vaikuttaa kurssin loppuarvosanaan. Jos suorituksen puuttuminen johtuu sairaudesta ja rästikokeessa oppilas menestyy hyvin, opettaja  korottaa kurssiarvosanaa.
 • Joissain tapauksissa oppilasta ei voida lainkaan arvioida, esimerkiksi runsaiden luvattomien poissaolojen vuoksi. Tällöin opettaja antaa oppilaalle todistusarvosanan A, joka on aina suoritettava seuraavan jakson aikana. Keskeneräinen kurssin tulee suorittaa seuraavan jakson aikana opettajan antamien erillisten ohjeiden mukaisesti.  Jos A-kirjain on suorittamatta, oppilas ei voi päästä luokaltaan eikä saada päättötodistusta

 • Poissaolot myöhästymisten ja ”pommiin nukkumisten” vuoksi eivät ole missään vaiheessa selvitettävissä, joten huoltajat eivät merkitse niitä selvitetyiksi, vaan niiden tulee näkyä Wilmassa luvattomina (punaisella).
 • Kotitehtävät auttavat asioiden omaksumista. Toivomme, että vanhemmat ohjaavat, tukevat ja seuraavat oppilaiden kotitehtävien tekemistä. Tukea kotitehtävien tekemiseen saa myös koululta koulupäivän jälkeen niin sovittaessa. Jokaisessa oppiaineessa käsitelty asia on aina lukuläksynä.
 • Oppilas voidaan jättää koulupäivän päätteeksi tekemään tehtäviä, joilla läksyt on jäänyt tekemättä tai oppilas ei ole tehnyt tunnilla asianmukaisesti tehtäviä. 
 • Tupakkalain mukaisesti tupakointi ja muiden tupakkatuotteiden käyttäminen koulupäivän aikana on kielletty. Tupakoinnista annetaan tunnin jälki-istunto ja käytösarvosana voi olla enintään 7. Koska oppilaan huoltajan on tiedettävä tupakoinnista, kirjataan Wilmaan myös epäily tupakoinnista. Tupakoinnista annetaan jälki-istuntoa ja se suoritetaan seuraavana maanantaina kansliassa klo 15.
 • Kaikilla oppitunneilla matkapuhelimet, soittimet yms. laitteet säilytetään opettajan osoittamassa paikassa (ns. kännykkäparkissa). Niitä voi käyttää vain opettajan ohjeen mukaan. 
 • Oppitunneilla ja juhlissa päällysvaatteet ja lakit riisutaan. Tämä sääntö koskee sekä poikia että tyttöjä. Ruokailussa päällysvaatteet ja päähineet riisutaan joko naulakkoon tai siististi tuolin selkämykselle.
 • Ruokaa ja juomaa nautitaan vain välitunneilla.
 • Kaikki ovat vastuussa luokkien ja yleisten tilojen siisteydestä.
 • Oppilas on velvoitettu korvaamaan ja korjaamaan aiheuttamansa vahingon.

 KASVATUSKÄYTÄNTEET LAIN JA ASETUKSEN MUKAAN

 Oppilaan velvollisuudet

 

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.

Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Oppilaan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa. Vahingoista tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle tai tämän muulle lailliselle edustajalle.

Kasvatuskeskustelu

 

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun.

Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata ja siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajille.

Kurinpito

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta.

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi, tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia.

Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä, joiden tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan.

Ennen oppilaan määräaikaista erottamista, kirjallisen varoituksen antamista oppilaalle ja oppilaan määräämistä jälki-istuntoon on yksilöitävä toimenpiteeseen syynä oleva teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta sekä hankittava tarpeellinen muu selvitys.

Määräaikaisesta erottamisesta ja kirjallisesta varoituksesta tulee antaa päätös (rehtori). Myös huoltajaa on kuultava. Oppilaan kasvatuskeskustelu, määrääminen jälki-istuntoon, luokasta poistaminen ja oppilaan määrääminen työpäivän päätyttyä suorittamaan tehtäviään tulee kirjata.

Häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistaminen      

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka koulun tilaisuudesta oppilas, joka ei noudata 36 §:n 2 momentissa tarkoitettua poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla on myös oikeus poistaa koulun alueelta oppilas, joka ei poistu saatuaan tiedon 36 §:n 3 momentissa tarkoitetusta opetuksen epäämisestä.

Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen.

Koulupäivään kuulumattomat esineet tai aineet

 • Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita

Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta 29 §:n 2 momentissa tarkoitettu kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.

 • Oikeus tarkastaa oppilaan tavarat

Koulun opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, sellaisen 29 §:n 2 momentissa tarkoitetun kielletyn esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos tällaisen esineen tai aineen hallussa pito on ilmeistä ja oppilas pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole.

 • Haltuun otettujen esineiden ja aineiden luovuttaminen

Opettajan tai rehtorin 36 d §:n perusteella haltuun ottama häirintään käytetty esine tai aine tulee luovuttaa oppilaalle oppitunnin tai koulun tilaisuuden päättymisen jälkeen. Jos on todennäköistä, että häirintä oppitunnin jälkeen jatkuu, häirintään käytetty esine tai aine tulee luovuttaa oppilaalle viimeistään työpäivän päättyessä.

Edellä 29 §:n 2 momentissa tarkoitetut kielletyt esineet ja aineet luovutetaan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

Vahingonteko

Jokainen oppilas on velvollinen korvaamaan ja korjaamaan aiheuttamansa vahingon. Työ sovitaan vahtimestarin ja rehtorin kanssa ja kirjataan rangaistuskirjaan.

KURINPITOKÄYTÄNTEET  HYRYLÄN  YLÄASTEELLA

Kaikki opettajat puhuttelevat omilla oppitunneillaan häiritsevästi käyttäytyvät oppilaansa. Tarvittaessa oppilas voidaan poistaa toiseen tilaan rauhoittumaan (pysäkki, rehtori, kanslia…). 

 1. Kasvatuksellinen, henkilökohtainen keskustelu on aina ensisijainen ojentamiskeino. Ao. rikkeen nähnyt opettaja puhuttelee oppilaan (laittaa merkinnän Wilmaan, tiedottaa luokanvalvojaa).  Kasvastuksellisesta keskustelusta tulee merkintä Wilmaan.
 2. Mikäli ongelmallinen käytös jatkuu, opettaja tai luokanvalvoja käy kasvatuskeskustelun oppilaan kanssa. Kasvatuskeskustelusta tulee merkintä Wilmaan.
 1. Mikäli tilanne niin vaatii, rehtori keskustelee ao. oppilaan kanssa ja tiedottaa huoltajalle, että seuraavia kasvatuskeinoja ovat jälki-istunto, kirjallinen varoitus (joka samalla menee tiedoksi myös sosiaalitoimelle) sekä koulusta erottaminen (lautakunta päättää).
 1. Jälki-istuntoa  oppilaalle, joka myöhästelee toistuvasti. Myöhästymisjälki-istunnot oppilas suorittaa luokanvalvojan määräämänä aikana.

      Tupakoinnista koulun alueella koulupäivän aikana (tai TET-harjoittelussa)

 • Jälki-istunto on maanantaisin klo 15 - 16 rehtorin kansliassa. Ao. opettaja merkitsee jälki-istunnon Wilmaan ja rangaistuskirjaan.
  Käytösarvosana on korkeintaan 7.
 • Jos oppilas jatkaa järjestyssääntöjen rikkomista eikä kasvatuskeskustelut ja/tai rehtorin puhuttelut ole auttaneet, rehtori määrää hänelle jälki-istuntoa. Jälki-istunnon suorittamisen valvoo rehtori. Käytösarvosana on heikko. Rangaistus kirjataan rangaistuskirjaan.
 • Väkivaltaisesta käyttäytymisestä ja se merkitään rangaistuskirjaan.
 1. Kirjallinen varoitus annetaan oppilaalle erityisen vakavasta rikkomuksesta (väkivaltaisuus, jatkuva toisten kiusaaminen jne.) Kirjallisesta varoituksesta rehtori tekee päätöksen, joka menee tiedoksi myös sosiaalitoimelle. Tuolloin käytösarvosana voi olla enintään 5. Kirjallisesta varoituksesta annetaan päätös, joka postitetaan kotiin.

 2. Oppilas, jonka käytökseen koulun edelliset kurinpitokeinot eivät tehoa tai rikkomus on erittäin vakava, voidaan erottaa koulusta enintään kolmeksi kuukaudeksi. Päätöksen tekee koulutus- ja kirjastolautakunta.

                                              Päivitetty 15.8.2017


Netland-tuotantoa