Avustusanomus nuorisolautakunnalle / nuorisotyön päällikölle

NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSTEN HAKEMINEN JA JAKOPERUSTEET   

    

Lomake Word-muodossa
Lataa lomake Nuorisotoimintaan tarkoitetut avustukset


Valtuusto vahvistaa vuosittain tuusulalaisille nuorisotyötä tekeville järjestöille myönnettävän määrärahan suuruuden. Määräraha on sitova. Nuorisolautakunta päättää avustusten jakamisesta kuitenkin niin,  että  alle 504 euron kohdeavustuksista voi päättää nuorisotyön päällikkö määrärahan puitteissa.


Nuorisotoimintaan tarkoitettu avustus jakautuu kahteen osaan:


1.    Toiminta-avustus


2.    Kohdeavustus


1.   Toiminta-avustus

Toiminta-avustus myönnetään tuusulalaisille nuorisojärjestöille niiden sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan. Järjestön toiminnan pitää olla käynnistynyt vähintään edellisenä kalenterivuonna.

Toiminta-avustusta voi saada

- valtakunnallisen nuorisojärjestön paikallisyhdistys tai aluejärjestö tai siihen verrattava, jonka jäsenistöstä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita

- muu paikallinen rekisteröity tai rekisteröimätön henkilöjäsenyyteen perustuva nuorisoyhdistys, jonka jäsenistä 2/3 on alle 29-vuotiaita


Toiminta-avustusta ei myönnetä

-                           urheilu-, raittius-, tai kulttuurijärjestöille

-                           ei-tuusulalaisille yhdistyksille

-                           lakisääteisille oppilasyhdistyksille

-                           niille, joille on jo myönnetty Tuusulan kunnan avustusta

Poikkeuksen muodostavat järjestöt kotipaikasta riippumatta, joiden toiminta on merkittävästi  kohdennettu Tuusulaan. Ylikunnallinen järjestötoiminta on tänä päivänä perusteltua. Toiminta-avustus voidaan kuitenkin myöntää vain tuusulalaisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan toimintaan.


Toiminta-avustuksen myöntämisperusteet

Jakopäätöstä tehtäessä otetaan huomioon

1.    Hakijan toiminnan laajuus, tarkoitus ja laatu

-                           alle 29-vuotiaitten aktiiviseen toimintaan osallistuvien määrä

-                           eri toimintojen määrä

-                           järjestötoiminnan alueellinen kattavuus

2.    Hakijan taloudellinen asema

-                           hakijan varallisuus

-                           omaehtoinen varainhankinta vaikuttaa positiivisesti

3.    Hakijan valtiolta, kunnalta tai seurakunnalta saadut ja anotut avustukset

4.    Hakijan merkitys nuorisotoimelle

-                           nuorten aktivointi

-                           nuorison edunvalvontatehtävät

-                           Järjestön omaleimaisuus

Lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan merkitykseen yhteisökasvatuksen kannalta.

 

Toiminta-avustuksen hakeminen

Toiminta-avustus julistetaan haettavaksi kerran vuodessa siten, kun kunnan virallisten ilmoitusten kuuluttamisesta on päätetty.

Avustusta haetaan erillisellä hakemuslomakkeella. Avustus myönnetään ainoastaan hakemuksesta. Lomakkeita saa nuorisopalveluiden tiloista, kirjastoista sekä kunnantalon infosta

Toiminta-avustusten ennakkoa myönnetään enintään 50 % edellisenä vuonna myönnetystä toiminta-avustuksesta. Ennakko haetaan erillisellä hakulomakkeella tammikuun aikana.

Hakemuslomakkeen allekirjoituksella yhdistys sitoutuu suorittamaan Tuusulan kunnalle takaisin yhdistykselle maksetun avustuksen, jos avustuksen myöntämispäätös kumotaan tai yhdistys rikkoo avustusehtoja.

Hakemuksesta liitteineen tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

-                           yhdistyksen nimi ja osoite

-                           tilinumero, johon avustus maksetaan

-                           anottavan avustuksen määrä ja perusteltu käyttötarkoitus

-                           yhdistyksen toimihenkilöt

-                           selvitys edellisenä vuonna saadun avustuksen käytöstä


-                           hakijan jäsenyydet järjestöissä ja muissa yhteisöissä

-                           hakijan jäsenmäärä ja aktiiviseen toimintaan osallistuvien määrä, erikseen alle 29-vuotiaat tuusulalaiset

-                           toimipaikat ja niiden sijainti

-                           osallistumiskertojen määrä/vuosi (1 henkilö tapahtumassa=1 osallistumiskerta)

-                           valtiolta, kunnalta, seurakunnalta tai muilta yhteisöiltä saadut ja anotut avustukset

-                           talousarvio ja toimintasuunnitelma

-                           toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta, lausunnossa on todettava onko avustus                                 käytetty avustusehtojen mukaisesti

-                           rekisteröimättömiltä yhdistyksiltä vapaamuotoisena toimintakertomus ja tilinpäätös


Toiminta-avustuksen käyttöön hyväksyttäviä menoja:


-      koulutus-, leiri-, ja retkitoiminta

-      harrastus-, virkistys-, ja kansainvälinen toiminta

-      ohjauspalkkiot, tiedotus ja hallintomenot

Avustusta ei saa käyttää kuitenkaan pääasiallisesti palkkaus-tiedotus ja hallintokuluihin. Lautakunta päättää tästä asiasta erikseen.

Tulonhankinnasta ja liiketoiminnasta aiheutuvat menot eivät ole hyväksyttäviä kuluja, eivät myöskään velkojen maksut, kokous palkkiot, jäsenmaksut, poistot ja varaukset.

 

2. Kohdeavustus


Kohdeavustusta voi saada

-      kunnan toiminta-avustusta saava järjestö, joka toteuttaa normaaliin toimintaansa kuulumatonta tai täydentävää projektia

-      nuorten vapaat toimintaryhmät, joiden toimintaan osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita, tai jonka toiminta muuten on yleishyödyllistä kunnan nuorille

-      toiminta-avustuksen hakemisajan jälkeen toimintansa aloittava järjestö toiminnan käynnistämiskuluihin

-      määrättyjen nuorisoprojektien takia perustettu järjestöjen yhteistoimintaryhmä

-      ei varsinaista nuorisotoimintaa tekevä yhdistys tai toimintaryhmä, jonka toimintaprojekti on tarkoitettu kaikille tuusulalaisille nuorille ja joka tapahtuu kunnan alueella

-      kansainvälistä / ystävyyskuntatoimintaa harjoittava nuorten toimintaryhmä


Kohdeavustuksen hakeminen

-      kohdeavustusta haetaan erityisellä hakemuslomakkeella, joka toimitetaan pääsääntöisesti 14 vuorokautta ennen tapahtumaa nuorisolautakunnalle tai nuorisoasiainpäällikölle

-      poikkeustapauksessa avustusta voi hakea myös muuna ajankohtana

-      kohdeavustusta myönnetään koko vuoden ajan


Kohdeavustuksen käyttö

-      avustusta saa käyttää ainoastaan myönnettyyn tarkoitukseen

-       avustus maksetaan hyväksyttäviä tositteita vastaan tai sopimuksen mukaisesti ennakkona.


YHTEYSTIEDOT:


                            Nuorisolautakunnalle osoitetut hakemukset on toimitettava osoitteella:

                            Tuusulan kunta,  Nuorisolautakunta, PL 60, 04301 TUUSULA


                             Tiedustelut: Nuorisotyön päällikkö p: 040-3142211


Netland-tuotantoa