Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan alueilla toimittaessa ympäristönsuojelun lupa- ja ilmoituslomakkeet lähetetään seuraavaan osoitteeseen joko postitse, sähköpostilla tai faxilla:

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
PL 60 (Hyrylänkatu 8 C)
04301 Tuusula
 
fax 09 3487 3220
yaktoimisto(at)tuusula.fi


Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristölupa. Ympäristölupaa tarvitsevia toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta ja eläinsuojat. Ympäristöluvan tarvitsevat toiminnot ovat mainittu tarkemmin ympäristönsuojelulain 28 §:ssä ja ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 §:ssä.

Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta sekä päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Luvanvaraista toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. 

Ympäristölupahakemus tehdään kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle. Lupaviranomaisuus määräytyy lupaa tarvitsevan toiminnan perusteella.

Lupaviranomaisia ovat:

  • kunnan ympräristönsuojeluviranomainen (ympäristönsuojeluasetus 7 §)
  • aluehallintovirasto (AVI) (ympäristönsuojeluasetus 6 §)

Ympäristölupahakemus liitteineen tehdään kolmena kappaleena. Hakemukseen on liitettävä asian käsittelemistä varten tarpeellisia selvityksiä sen mukaan kuin ympäristönsuojeluasetuksessa on säädetty. Ennen lupahakemuksen jättämistä hakemuksesta kannattaa neuvotella ympäristökeskuksen kanssa.

Ympäristölupien hakemuslomakkeet ja täyttöohjeet

Ympäristölupahakemuksesta tiedotetaan kuulutuksella. Lisäksi hankeen vireillä olosta ilmoitetaan paikallisessa lehdessä. Myös rajanaapureita ja muita tiedossa olevia asiainosaisia kuullaan hakemuksen johdosta. Hankkeen vaikutusalueen asukkailla ja viranomaisilla on tilaisuus esittää hakemuksesta muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä. Viranomainen tekee ympäristöluvasta päätöksen. Lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu. 

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 
Ympäristölupapäätökset


Rekisteröintimenettely

Kesäkuun 1. päivänä 2010 voimaan tullut ympäristönsuojelulain muutos mahdollisti siirtää ympäristövaikutuksiltaan pieniä toimintoja ympäristöluvan piiristä kevyemmän rekisteröinnin piiriin. Rekisteröinti koskee pääosaa nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista, asfalttiasemista ja polttoaineteholtaan 1–50 megawatin energiantuotantolaitoksista. Rekisteröinti on mahdollista 1.6.2010 alkaen.

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (444/2010)
Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (448/2010)
Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiatuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista (445/2010)

Uusia laitoksia muutos koskee heti, mutta olemassa oleville laitoksille voimaantuloajat ovat pidemmät. Kaikkien asfalttiasemien ja pienten polttolaitosten tulee kuitenkin rekisteröityä viimeistään vuoteen 2018 mennessä ja jakeluasemien puolestaan vuoteen 2020 mennessä. Uusien laitosten tulee jättää rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 90 päivää ennen toiminnan aloittamista. Rekisteröintiä tarkistaessaan viranomainen varmistaa, että

  • ilmoitus on täytetty oikein ja sen tiedot ovat riittäviä
  • toiminta ei ole millään muulla perusteella luvanvarainen
  • toiminta on kaavan mukaista

Jos ilmoitus on täytetty oikein, toiminta ei ole kaavan vastaista eikä ole kyse luvanvaraisesta toiminnasta, toiminta rekisteröidään. Rekisteröinnissä ei tehdä ilmoituksen johdosta hallinnollista päätöstä eikä käsittelyssä ole mahdollista antaa määräyksiä. Toiminnanharjoittajalle lähetetään tieto rekisteröinnistä. Rekisteri-ilmoituksen käsittelystä voidaan periä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelytaksan mukainen maksu. Käsittelylasku voidaan lähettää samalla kuin ilmoitus rekisteröinnistä. 


Meluilmoitus

Ympäristönsuojelulain (YSL 86/2000) 60 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta. Lain tarkoittamia toimenpiteitä tai tapahtumia voivat olla esim. rakentaminen (murskaus, louhinta, paalutus) tai yleisötilaisuus, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää (ulkoilmakonsertit).

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa. Ilmoitukseen on liitettävä kartta melun ja tärinän leviämisestä. Lisäksi hakemuksessa on aina esitettävä niiden naapurien osoitteet, joille hakemuksesta on tarkoitus tiedottaa. Aiheuttamispaikka on yksilöitävä tarkasti. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta, yksityishenkilön talouteen liittyvästä toiminnasta eikä puolustusvoimien toiminnasta.

Mikäli hanke toteutetaan usean kunnan alueella, meluilmoitus tehdään Uudenmaan ELY -keskukselle. Epäselvissä tapauksissa on hyvä ottaa yhteyttä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen riittävän ajoissa ennen melua aiheuttavan toiminnan tai toimenpiteen aloittamista.

Ilmoituksen johdosta viranomainen tekee päätöksen. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu.

Melu- ja tärinäilmoituslomake


Ilmoitus lannan varastoinnista

Valtioneuvoston asetuksella maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta eli ns. nitraattiasetuksella (931/2000) säädellään lannasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Lannan luovuttamisesta hyödyntäjälle tai poikkeuksesta lannan varastoinnissa tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lannan ammattimainen hyödyntäjä (esim. kompostoija tai ruokamullan valmistaja) tarvitsee toimintaansa ympäristöluvan.

Patterointi-ilmoituslomake


Koeluonteinen toiminta

Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tulee tehdä tapauksissa, jossa toiminnanharjoittajalla on tarvetta koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on kokeilla raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta tai käsitellä jätettä toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tms. seikan selvittämiseksi.

Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tulee tehdä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista sille lupaviranomaiselle, joka on toimivaltainen ratkaisemaan toimintaa koskevan ympäristöluvan.

Koeluonteisen toiminnan ilmoituslomake


Poikkeukselliset tilanteet

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 §:n mukaisesti poikkeuksellisesta jätehuoltotilanteesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus valvontaviranomaiselle. Poikkeuksellinen jätehuoltotilanne voi aiheutua onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä, rakennelman tai laitteen purkamisesta tai muusta niihin rinnastettavasta syystä. Jos tilanteesta voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi erityisiä toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä valvontaviranomaiselle. Luvanvaraisen toiminnan osalta tarvittavat määräykset antaa asianomainen lupaviranomainen. 

Ilmoituslomake poikkeuksellisesta tilanteesta 


Pilaantuneen maaperän kunnostaminen

Pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyyn on oltava ympäristölupa. Maaperän puhdistamiseen voidaan ympäristönsuojelulain (86/2000)78 §:n mukaisissa tapauksissa tehdä ilmoitusmenettelyllä. Ilmoitusmenettelyn edellytyksenä on että:

  • pilaantuneen alueen laajuus ja maaperän pilaantumisen aste on riittävästi selvitetty
  • puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetelmää ja
  • toiminnasta ei aiheudu ympäristön muuta pilaantumista.

Ilmoitus tulee tehdä riittävän ajoissa, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen vaiheen aloittamista. Pilaantuneissa maa-aineksissa lupa- ja valvontaviranomaisena toimii Uudenmaan ELY -keskus.  Netland-tuotantoa