Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan alueilla kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta haettavia lupia ja ilmoituksia voi jatkossa tehdä sähköisesti www.lupapiste.fi -palvelun kautta. Lisätietoa sähköisestä asioinnista sekä Lupapisteestä haettavista luvista ja ilmoituksista löytyy täältä.

Jatkossa luvat ja ilmoitukset tulee ensisijaisesti hakea Lupapisteen kautta.

Ympäristönsuojelulain mukaisia rekisteröintimenettelyjä ei käsitellä Lupapisteessä. Rekisteröinti-ilmoitus tulee toimittaa joko postitse, sähköpostilla tai faxilla.

Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin Lupapisteen kautta, niin lupa- ja ilmoituslomakkeet lähetetään seuraavaan osoitteeseen joko postitse, sähköpostilla tai faxilla:

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
PL 60 (Hyrylänkatu 8 C)
04301 Tuusula
 
fax 09 3487 3220
yaktoimisto(at)tuusula.fi


Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristölupa. Ympäristölupaa tarvitsevia toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta ja eläinsuojat. Ympäristöluvan tarvitsevat toiminnot on listattu ympäristönsuojelulain 27 §:ssä ja lain liitteessä 1. Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 1 ja 2 §:ssä on määritetty lupaviranomaisen toimivalta.

Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta sekä päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Luvanvaraista toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. 

Ympäristölupahakemus tehdään kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle. Lupaviranomaisuus määräytyy lupaa tarvitsevan toiminnan perusteella.

Lupaviranomaisia ovat:

  • kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (ympäristönsuojeluasetus 2 §)
  • aluehallintovirasto (AVI) (ympäristönsuojeluasetus 1 §)

Ympäristölupahakemus liitteineen toimitetaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle neljänä kappaleena. Hakemukseen on liitettävä asian käsittelemistä varten tarpeellisia selvityksiä sen mukaan kuin ympäristönsuojeluasetuksessa on säädetty. Ennen lupahakemuksen jättämistä hakemuksesta kannattaa neuvotella ympäristökeskuksen kanssa.

Ympäristölupaa voi hakea sähköisesti Lupapisteestä.

Ympäristölupien hakemuslomakkeet ja täyttöohjeet

Ympäristölupahakemuksesta tiedotetaan kuulutuksella. Lisäksi hankkeen vireillä olosta ilmoitetaan paikallisessa lehdessä. Myös rajanaapureita ja muita tiedossa olevia asianosaisia kuullaan hakemuksen johdosta. Hankkeen vaikutusalueen asukkailla ja viranomaisilla on tilaisuus esittää hakemuksesta muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä. Viranomainen tekee ympäristöluvasta päätöksen. Lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu. 

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 
Ympäristölupapäätökset


Rekisteröintimenettely

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan eräät ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot ovat rekisteröitäviä. Rekisteröinti koskee mm. pääosaa nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista, asfalttiasemista ja energiantuontantolaitoksista, joiden polttoaineteho on 1-50 MW. Ympäristönsuojelulain liitteenä 2 on lista rekisteröitävistä toiminnoista. Kyseiset toiminnot voivat tulla kuitenkin luvitettaviksi ympäristönsuojelulain 30 §:n perusteella, mikäli ne esimerkiksi sijaitsevat luokitellulla pohjavesialueella, niistä voi aiheutua naapuruussuhdelain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta tai ne ovat osa direktiivilaitoksen toimintaa. Rekisteröinti-ilmoitus tulee toimittaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle kahtena kappaleena.

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (444/2010)
Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (448/2010)
Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiatuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista (445/2010)

Kaikkien asfalttiasemien ja pienten polttolaitosten tulee kuitenkin rekisteröityä viimeistään vuoteen 2018 mennessä ja jakeluasemien puolestaan vuoteen 2020 mennessä. Uusien laitosten tulee jättää rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 90 päivää ennen toiminnan aloittamista. Rekisteröintiä tarkistaessaan viranomainen varmistaa, että

  • ilmoitus on täytetty oikein ja sen tiedot ovat riittäviä
  • toiminta ei ole millään muulla perusteella luvanvarainen
  • toiminta on kaavan mukaista

Jos ilmoitus on täytetty oikein, toiminta ei ole kaavan vastaista eikä ole kyse luvanvaraisesta toiminnasta, toiminta rekisteröidään. Rekisteröinnissä ei tehdä ilmoituksen johdosta hallinnollista päätöstä eikä käsittelyssä ole mahdollista antaa määräyksiä. Toiminnanharjoittajalle lähetetään tieto rekisteröinnistä. Rekisteri-ilmoituksen käsittelystä voidaan periä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelytaksan mukainen maksu. Käsittelylasku voidaan lähettää samalla kuin ilmoitus rekisteröinnistä. 

Ympäristönsuojelulain mukaisia rekisteröintimenettelyjä ei käsitellä Lupapisteessä. Rekisteröinti-ilmoitus tulee toimittaa joko postitse, sähköpostilla tai faxilla.

Lisätietoa rekisteröintimenettelystä


Meluilmoitus

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta. Lain tarkoittamia toimenpiteitä tai tapahtumia voivat olla esim. rakentaminen (murskaus, louhinta, paalutus) tai yleisötilaisuus, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää (ulkoilmakonsertit).

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa. Toimintaa ei saa aloittaa tai toimenpiteeseen ryhtyä ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta, ellei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä ole määrätty tätä lyhemmästä ajasta. Ilmoitukseen on liitettävä kartta melun ja tärinän leviämisestä. Lisäksi hakemuksessa on aina esitettävä niiden naapurien osoitteet, joille hakemuksesta on tarkoitus tiedottaa. Aiheuttamispaikka on yksilöitävä tarkasti. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta, yksityishenkilön talouteen liittyvästä toiminnasta eikä puolustusvoimien toiminnasta.

Mikäli hanke toteutetaan usean kunnan alueella, meluilmoitus tehdään Uudenmaan ELY -keskukselle. Epäselvissä tapauksissa on hyvä ottaa yhteyttä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen riittävän ajoissa ennen melua aiheuttavan toiminnan tai toimenpiteen aloittamista.

Ilmoituksen johdosta viranomainen tekee päätöksen. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu.

Melu- ja tärinäilmoituksen voi tehdä sähköisesti Lupapisteessä.

Melu- ja tärinäilmoituslomake


Ilmoitus lannan varastoinnista

Valtioneuvoston asetuksella eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta eli ns. nitraattiasetuksella (1250/2014) säädellään lannasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Lannan luovuttamisesta hyödyntäjälle tai poikkeuksesta lannan varastoinnissa tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lannan ammattimainen hyödyntäjä (esim. kompostoija tai ruokamullan valmistaja) tarvitsee toimintaansa ympäristöluvan.

Ilmoituksen lannan varastointitilavuudesta poikkeamisesta (ns. patterointi-ilmoitus) voi tehdä sähköisesti Lupapisteessä.

Patterointi-ilmoituslomake


Koeluonteinen toiminta

Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tulee tehdä tapauksissa, jossa toiminnanharjoittajalla on tarvetta koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on kokeilla raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta tai käsitellä jätettä toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tms. seikan selvittämiseksi.

Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tulee tehdä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista sille lupaviranomaiselle, joka on toimivaltainen ratkaisemaan toimintaa koskevan ympäristöluvan. Mikäli koeluonteisesta toiminnasta saattaa aiheutua naapuruussuhdelain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta, vesistön pilaantumista tai kyse on jätevesien johtamisesta, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai noron pilaantumista, toimintaan on kuitenkin oltava ympäristölupa.

Ilmoituksen koeluonteisesta toiminnasta voi tehdä Lupapisteessä.

Koeluonteisen toiminnan ilmoituslomake


Poikkeukselliset tilanteet

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 120 §:n mukaisesti poikkeuksellisesta jätehuoltotilanteesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus valvontaviranomaiselle. Poikkeuksellinen jätehuoltotilanne voi aiheutua onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä, rakennelman tai laitteen purkamisesta tai muusta niihin rinnastettavasta syystä. Jos tilanteesta voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi erityisiä toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä valvontaviranomaiselle. Luvanvaraisen toiminnan osalta tarvittavat määräykset antaa ympäristönsuojelulain 123 §:n mukaisesti asianomainen lupaviranomainen.

Ilmoituksen poikkeuksellisesta tilanteesta voi tehdä Lupapisteessä.

Lisätietoja


Pilaantuneen maaperän kunnostaminen

Mikäli puhdistaminen ei ympäristönsuojelulain mukaan edellytä ympäristölupaa, maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus Uudenmaan ELY-keskukselle. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista. Valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee siitä päätöksen ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesti.

Pilaantuneen maaperän puhdistamisilmoitus


 


Netland-tuotantoa