Maaperän suojelu

Ympäristönsuojelulain (2000/86) 7 §:n mukaan maahan ei saa jättää tai päästää jätettä eikä muutakaan ainetta siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua haittaa ympäristölle. Mikäli pilaantumista on tapahtunut, pilaantumisen aiheuttaja on velvollinen puhdistamaan maaperän siihen tilaan, ettei siitä voi aiheutua vaaraa ympäristölle.


Pilaantuneet maat

Pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyyn on oltava ympäristölupa. Maaperän puhdistamiseen voidaan ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaisissa tapauksissa tehdä ilmoitusmenettelyllä. Ilmoitusmenettelyn edellytyksenä on että:

  • pilaantuneen alueen laajuus ja maaperän pilaantumisen aste on riittävästi selvitetty
  • puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetelmää 
  • toiminnasta ei aiheudu ympäristön muuta pilaantumista

Ilmoitus tulee tehdä riittävän ajoissa, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen vaiheen aloittamista. Pilaantuneissa maa-aineksissa lupa- ja valvontaviranomaisena toimii Uudenmaan ELY -keskus.


Lisätietoja

Marja Talja


  

 

 

 

 


Netland-tuotantoa