Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen www-sivut
Takaisin ylös

Jätevesi

Keravan ja Järvenpään kaupunkien sekä Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien alueilla jätevesien johtamiseen liittyviä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä hoitaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Kiinteistökohtaiset jätevedet tulee johtaa siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten toiminta-alueen ulkopuolella on säädetty jätevesiasetus (209/2011), joka astui voimaan 15.3.2011. Asetus on kumonnut aiemman valtioneuvoston asetuksen talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla (542/2003).

Nykyiset vähimmäisvaatimukset vastaavat aiemman jätevesiasetuksen lievempää vaatimustasoa. Säädösmuutoksella kohtuullistettiin jätevesien käsittelyn tehostamiseksi tarvittavia investointeja. Asetuksella varmistetaan myös iäkkäiden ja vaikeassa elämäntilanteessa olevien mahdollisuus saada vapautus vaatimuksista.

Poikkeus koskee niitä kiinteistön omistajia, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011. Myös vaikeassa elämäntilanteessa olevat henkilöt (esim. työttömät, pitkäaikaissairaat) voivat saada vapautuksen puhdistusvaatimusten noudattamisesta. Vapautusta haetaan kunnalta ja se myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla (209/2011) 
Muistio jätevesiasetuksen perusteluista (9.3.2011)

Selvitys kiinteistön jätevesien käsittelystä

Jokaisella kiinteistöllä tulee olla kirjallinen selvitys kiinteistöllä syntyvien jätevesien käsittelyjärjestelmästä. Selvitykselle asetetut vaatimukset on esitetty valtioneuvoston asetuksessa (209/2011) ja sen liitteessä 1. Selvityksen perusteella on voitava arvioida täyttääkö järjestelmä lainsäädännön velvoitteet vai tarvitaanko järjestelmän tehostamista tai uusimista.

Vesikäymälällä varustetuilla kiinteistöillä selvitys tuli olla tehtynä 31.12.2005 mennessä, ilman vesikäymälää olevilla kiinteistöillä 31.12.2007 mennessä. Kiinteistön jätevesijärjestelmää koskeva selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja se on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle.

Vanhan jätevesijärjestelmän saneeraus tai uuden jätevesijärjestelmän rakentaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) mukaan jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen edellyttää rakennus- tai toimenpidelupaa, jota haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennus- tai toimenpidelupahakemuksen liitteenä tulee olla jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma, josta säädetään valtineuvoston asetuksessa (209/2011). Suunitelman on täytettävä asetuksen liitteessä 1 mainitut vaatimukset.

Suunnitelma jätevesijärjestelmästä tulee olla pätevän suunnittelijan laatima. Suunnittelijan pätevyydestä on säädetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A2. Jätevesisuunnitelman tekeminen edellyttää rakennuspaikkaan ja sen ympäristöolosuhteisiin perehtymistä. Suunnittelulomakkeita on saatavissa kuntien rakennusvalvontaviranomaisten verkkosivuilta.

Järvenpään kaupungin rakennusvalvonta
Keravan kaupungin rakennusvalvonta
Nurmijärven kunnan rakennusvalvonta
Mäntsälän kunnan rakennusvalvonta
Tuusulan kunnan rakennusvalvonta

Jätevesijärjestelmän käyttö ja huolto

Jätevesijärjestelmää on käytettävä ja huollettava ohjeiden mukaan siten, että se toimii suunnitellulla tavalla ja että asetetut jätevesien käsittelyvaatimukset täytetään. Jokaisesta jätevesijärjestelmästä on oltava ajan tasalla olevat käyttö- ja huolto-ohjeet. Käyttö- ja huolto-ohjeet on säilytettävä kiinteistöllä ja ne on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle.

Jätevesijärjestelmän liete ja umpikaivojen jäte on kuljetettava ja käsiteltävä siten kuin siitä säädetään jätelaissa tai sen nojalla.

Siirtymäsäännökset

Jätevesiasetuksen vaatimukset koskevat välittömästi uudisrakentamista. Ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen tuli täyttää asetuksen puhdistusvaatimukset 15.3.2016 mennessä, mutta siirtymäaikaa on jatkettu kahdella vuodella 15.3.2018 asti.

Mikäli kiinteistöllä tehdään korjaus- tai muutostöitä, jotka laajuudeltaan vastaavat uudestaan rakentamista tai kiinteistöllä toteutetaan vähäistä suurempaa lisärakentamista, taikka jätevesijärjestelmää muutetaan, sovelletaan kohteessa jätevesien yleisiä käsittelyvaatimuksia.

Paikalliset määräykset jätevesien käsittelystä

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueen kunnista Järvenpäällä, Keravalla, Mäntsälällä ja Nurmijärvellä on voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset. Ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu paikallisia määräyksiä jätevesien käsittelystä. Nämä paikalliset määräykset tulee ottaa huomioon jätevesijärjestelmää tehostettaessa tai rakennettaessa.

Ympäristönsuojelumääräykset

Linkkejä

Ympäristöhallinnon haja-asutuksen jätevesisivut
Suomen vesisuojeluyhdistyksen liiton jätevesisivut

Oppaita

Hyvä jätevesien käsittely (Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry 2015)
Jätevesiopas (Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry 2015)
Kesämökin jätevesiopas (Suomen Omakotiliitto ry, Suomen Kylätoiminta ry, Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry 2015)

Lisätietoja

Ville Hämäläinen, Kaisa Autio-Nousiainen, Jukka Kuoppala, Tuuli Laukkanen
Anu Tyni, Liisa Garcia (yleinen jätevesineuvonta)